Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Czego nie robić w trakcie rozwodu?

Rozwód wywołuje zawsze dużo emocji u małżonków. Bardzo często zastanawiają się oni co powinni, a czego nie powinni robić, w trakcie rozwodu. Innymi słowy, czy pewne zachowania czy działania mogą wpłynąć na proces rozwodowy czy też nie? Dzisiaj bliżej przyjrzymy się temu tematowi.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Co sąd bierze pod uwagę przy rozwodzie?

Na początku należy wskazać, że sąd może orzec rozwód:

 •       z wyłącznej winy jednego małżonka
 •       z winy obu małżonków
 •       bez orzekania o winie.

W zależności od tego czego żądamy postępowanie rozwodowe będzie się nieco różnić. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do rozstania, chcą jak najszybciej przeprowadzić cały proces i nie chcą rozstrzygać o winie w rozpadzie małżeństwa to sprawa jest dosyć prosta. Sąd nie będzie szczegółowo analizował przyczyn rozpadu małżeństwa. Nie warto jednak działać pochopnie i chcąc szybko zakończyć sprawę decydować się na rozwód bez orzekania o winie. Nie zawsze taka decyzja jest właściwa, zawsze należy przeanalizować, jakie długofalowe skutki może ona za sobą pociągać. Zdarza się, że dopiero po pewnym czasie małżonek zdaje sobie sprawę, że działał pod wpływem emocji, a jego decyzja nie była najlepsza.

Jeżeli chcemy, aby sąd ustalił kto jest winny rozpadowi małżeństwa, musimy przedstawić odpowiednie dowody. Zazwyczaj małżonkowie wzajemnie twierdzą, że wyłączna wina leży po stronie tego drugiego małżonka. Przy orzekaniu o winie sąd musi wziąć pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy (zeznania małżonków, zeznania świadków, dokumenty), a także ocenić dane zachowania pod względem moralnym i na tej podstawie uznać kto jest winny rozpadu więzi.

Zarówno decyzję o żądaniu rozwodu bez orzekania o winie, jak też z jej orzeczeniem warto wcześniej skonsultować z prawnikiem. Każda decyzja pociąga za sobą pewne konsekwencje, w tym może mieć wpływ na decyzje odnoście dzieci. Dlatego też nie warto działać pochopnie, a warto wcześniej poznać wszelkie możliwości i konsekwencje wiążące się z danym rozwiązaniem. Jako że rozwód to proces, którego konsekwencje mają wpływ na dalsze życie, pomoc prawna jest tutaj nieoceniona.  

O co pyta sędzia na rozprawie rozwodowej?

Rozprawa rozwodowa wiąże się dla małżonków z dużym stresem. Dlatego też warto wiedzieć już wcześniej, jakie pytania mogą pojawić się na rozprawie rozwodowej. Oczywiście zawsze pytania są dostosowane do okoliczności danej sprawy, jednak możemy wskazać pewne kwestie, o które zapyta sąd.

 •       Kiedy został zawarty związek małżeński?
 •       Czy podpisywali Państwo umowę rozdzielności majątkowej?
 •       Czy maja Państwo dzieci? W jakim wieku?
 •       Dlaczego chce Pan/Pani rozwodu?
 •       Kiedy więzi uległy rozluźnieniu?
 •       Czy mieszkają Państwo razem?
 •       Dlaczego doszło do wyprowadzki małżonka?
 •       Czy kocha Pan/Pani męża/ żonę?
 •       Kiedy ustała więź fizyczna?
 •       Od kiedy prowadzą Państwo oddzielne gospodarstwa domowe?
 •       Czy widzi Pan/Pani możliwość ratowania małżeństwa?
 •       Czy podejmowali Państwo próby ratowania małżeństwa?

Jeżeli chcemy orzeczenia o winie:

 •       Dlaczego uważa Pan/Pani, że małżonek jest winny rozpadu małżeństwa? (dobrze jest wymienić konkretne sytuacje, które miały miejsce)
 •       Jak układało się Państwa małżeństwo?
 •       Kiedy zaczęło się psuć w małżeństwie?

Jeżeli strony mają małoletnie dzieci:

 •       Z kim obecnie mieszkają dzieci?
 •       Jak dzieci reagują na sytuację rozstania?
 •       Jak wygląda opieka nad dziećmi?
 •       Jak często mają miejsce kontakty z drugim rodzicem?
 •       Jak chciał/chciałaby Pan/Pani, aby wyglądały kontakty i opieka nad dziećmi?
 •       Jakie są koszty utrzymania dzieci?
 •       Ile Pan/Pani zarabia?
 •       Ile Pan/Pani wydaje na swoje utrzymanie?
 •       Jaką kwotę przekazuje małżonek na utrzymanie dzieci?
 •       Czy poza przekazywaną kwotą małżonek dodatkowo pokrywa jakieś wydatki?

Czy w trakcie rozwodu można się z kimś spotykać?

Rozwód nie zawsze przebiega szybko i sprawnie. Zdarza się, że sprawy rozwodowe mogą trwać kilka lat. Stąd też często pojawia się pytanie czy jeżeli rozwód jeszcze nie jest sfinalizowany to można mieć partnera czy partnerkę. Oczywiście nawiązanie nowej relacji nie jest prawnie zakazane, aczkolwiek w pewnych przypadkach może mieć wpływ na sprawę rozwodową. Nawiązanie nowej relacji po rozpadzie faktycznym związku nie jest uznawane za niewierność małżeńską. Jednak nawet jeżeli związek rozpoczął się już po rozstaniu stron często pojawia się podejrzenie – czy aby na pewno tak było, czy czasami nie był on przyczyną rozstania. Pojawienie się nowej partnerki czy partnera może także spowodować dodatkowe napięcie czy konflikt i tym samym wpłynąć na dalsze stanowisko drugiego małżonka w sprawie rozwodowej.

Co wolno a czego nie wolno robić w trakcie rozwodu?

Podkreślić należy, że każda sprawa jest inna, nie ma zatem jednak właściwej odpowiedzi na pytanie – co wolno, a czego nie wolno robić w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Można jednak wskazać, że z pewnością warto reagować na pisma otrzymywane z sądu. Po wniesieniu pozwu przez małżonka, sąd wyśle odpis tego pozwu drugiemu małżonkowi ze zobowiązaniem do zajęcia stanowiska. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie może nieść za sobą negatywne konsekwencje, dlatego też warto już wówczas skorzystać z pomocy adwokata czy radcy prawnego.

Zrozumiałym jest, że rozwód wywołuje u małżonków całą gamę różnych emocji. Dlatego też wszelkie kroki należy podejmować rozważnie i przemyślanie, a nie działać pod wpływem chwili czy wzburzenia. Również w tym aspekcie profesjonalna pomoc prawna jest nieoceniona, bowiem prawnik umie spojrzeć na sprawę z innej perspektywy, z uwzględnieniem faktów. Często zdarza się bowiem, że małżonek chcąc szybko zakończyć sprawę zgadza się na niższe alimenty czy brak ustalenia kontaktów z dziećmi, co później rodzi kolejne nieporozumienia.

Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci należy pomyśleć o ich właściwym przygotowaniu do rozstania rodziców. A przede wszystkim jak najmniejszym obciążaniu dzieci problemami dorosłych. Dla dobra dziecka warto zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i troski, nie wciągając ich w cały proces rozwodowy, jak też nie nastawiając negatywnie do danego rodzica. Również i nieuzasadnione ograniczanie kontaktu rodzica z dzieckiem nie powinno mieć miejsca, gdyż oboje rodzice mają prawo i obowiązek do opieki i kontaktów nad dziećmi.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Niealimentacja czyli uchylanie się od alimentów

Brak realizacji obowiązku alimentacyjnego jest dość powszechnym problemem. Czy każda zaległość w płaceniu alimentów jest równoznaczna z pojęciem niealimentacji? Co zrobić, jeżeli nie jesteśmy wstanie dłużej płacić alimentów?

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Co to znaczy niealimentacja?

Niealimentacja to przestępstwo opisane w art. 209 KK. Przestępstwo niealimentacji polega na uchylaniu się od płacenia alimentów przez osobę do tego zobowiązaną. Żeby mówić o przestępstwie niealimentacji obowiązek alimentacyjny musi wynikać z orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem albo innym organem lub umowy.

Kiedy jest przestępstwo niealimentacji?

Wiedząc już, że uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest karalne, warto wyjaśnić kiedy dokładnie jest przestępstwo niealimentacji? Uchylanie się od płacenia alimentów nie zawsze musi stanowić takie przestępstwo. Konieczne jest jeszcze spełnienie określonych przesłanek.

Żeby uznać uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego za przestępstwo, w pierwszej kolejności należy wykazać, że do płacenia alimentów uchyla się ze swoim obowiązkiem tak długo, że zaległości odpowiadają wysokości alimentów za okres co najmniej 3 miesięcy.

Nie każdy przypadek niepłacenia alimentów musi mieć również tożsamy z „uchylaniem się” od obowiązku alimentacyjnego, a jest to wymóg konieczny do skazania za przestępstwo. Powyższe potwierdził SN w wyroku z 11 maja 2022 r. sygn. III KK 64/22 wskazując, że by stwierdzić niealimentację nie wystarczy samo potwierdzenie, że oskarżony nie płaci alimentów, do których łożenia był zobowiązany. Konieczne jest równoczesne ustalenie, iż od tego obowiązku „uchyla się”. Spełnienie przesłanki „uchylania się” sądy najczęściej wiążą z negatywnymi odczuciami psychicznymi sprawcy czynu niealimentacji co do obowiązku zapłaty alimentów.

Warto zwrócić uwagę również, że przestępstwo niealimentacji należy do tzw. przestępstw wnioskowych, tzn. do wszczęcia postępowania potrzebny jest wniosek o ściganie. Najczęściej składa go dziecko, a jeżeli nie osiągnęło jeszcze wieku 18 lat, w jego imieniu opiekun prawny.

Co grozi za uchylenie się od płacenia alimentów?

Skoro wiemy już, że niealimentacja stanowi przestępstwo, warto dowiedzieć się co grozi za uchylanie się od płacenia alimentów. Kara za uchylanie się od płacenia alimentów zależna jest od tego jakie konsekwencje wywołało takie zachowanie.

W art. 209 § 1 KK opisane zostały kary za uchylanie się od płacenia alimentów w typie podstawowym tego przestępstwa. Jeżeli sąd uzna, że w konkretnej sprawie uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego wypełniło znamiona przestępstwa z art. 209 § 1 KK to orzeka w takim wypadku karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Surowsze kary przewidziane zostały za typ kwalifikowany przestępstwa niealimentacji opisany w art. 209 § 1a KK. Jeżeli uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego narazi uprawnionego do ich otrzymywania na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, zasądzona kara pozbawienia może być orzeczona w wysokości wyższej tj. do dwóch lat pozbawienia wolności.

Jak wygląda sprawa o uchylenie alimentów?

Z uwagi na konsekwencje karnoprawne jakie grożą osobie uchylającej się od płacenia alimentów, brak realizacji takiego obowiązku nie jest działaniem rozsądnym. Jeżeli zobowiązany do płacenia świadczeń alimentacyjnych uzna, że obowiązek ten jest bezzasadny powinien rozważyć wniesienie do sądu sprawy o uchylenie alimentów.

Pozew o uchylenie alimentów należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W treści pozwu należy wskazać wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie, z których wynikać będzie, że dalszy obowiązek alimentacyjny jest bezzasadny. Okolicznościami uzasadniającymi uchylenie alimentów może być m.in. podjęcie pracy przez pełnoletnie dziecko, ciężka przewlekła choroba zobowiązanego do alimentów, czy niezawiniona przez niego utrata pracy i niemożność podjęcia zatrudnienia mimo wysiłków i starań w tym kierunku.

Sprawa o uchylenie alimentów jest postępowaniem spornym, uprawniony do alimentów (a jeżeli nie ukończył on 18 lat to działający w jego imieniu opiekun prawny) może przedstawić swoje racje. W postępowaniu o uchylenia alimentów sąd bada wszystkie zebrane dowody, przesłuchuje świadków i dopiero na tej podstawie rozstrzyga w przedmiocie zasadności powództwa.

Sprawy o alimenty – wsparcie kancelarii prawnej

Sprawy o alimenty tak o ich zasądzenie, uchylenie, egzekucję, jak i ściganie karne dłużników alimentacyjnych nie należą do najprostszych. Warto w takim wypadku skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii MMF. Zespół prawników kancelarii posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. spraw rodzinnych Warszawa Praga, w tym związanych z alimentami. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej nie zwlekaj tylko skontaktuj się z nami.

Alimenty Warszawa

Jednym z podstawowych obowiązków rodziców wobec dzieci jest płacenie alimentów. Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie kończy się z ukończeniem przez dziecko 18 lat. Nasza kancelaria w sposób kompleksowy pomaga w sprawach rodzinnych, w tym dotyczących alimentów. Działamy z zaangażowaniem i niezwykłą skrupulatnością, gdyż wiemy, że powierzają nam Państwo swoje losy. 

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Ile wynoszą alimenty w 2023 roku?

Często pytacie nas Państwo, ile obecnie wynoszą alimenty. Niestety nie ma tutaj jednej poprawnej odpowiedzi. Na tak postawione pytanie należałoby odpowiedzieć – to zależy. A zależy przede wszystkim od:

 •   usprawiedliwionych potrzeb dziecka
 •   możliwości majątkowych i zarobkowych Stron
 •   zakres osobistych starań w opiece i wychowaniu dziecka (jeżeli dziecko jest małoletnie lub niepełnosprawne).

Jeżeli rodzic dobrze zarabia, żyje na wysokim poziomie, to alimenty będą wyższe niż w przypadku rodzica, który zarabia najniższą krajową. Co istotne, sąd będzie brał pod uwagę możliwości zarobkowe zobowiązanego. Zatem jeżeli rodzic chce ukryć swój zarobek i „na papierze” zarabia najniższą krajową, a przykładowo jego wykształcenie, doświadczenie zawodowe czy posiadane umiejętności wskazują, że mógłby zarabiać zdecydowanie więcej, to orzekając o alimentach powinno zostać to uwzględnione przez sąd.

Co grozi za uchylanie się od płacenia alimentów?

Niepłacenie alimentów stanowi przestępstwo. Zgodnie z art. 209 kodeksu karnego:

„§  1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 • 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Przy niealimentacji istotne jest to, że łączna wysokość powstałych zaległości musi stanowić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych. Co więcej przestępstwo niealimentacji może popełnić każda osoba, która zobowiązana jest do płacenia alimentów, nie tylko na dziecko, ale również na małżonka, wnuka czy rodzica.

Kiedy można uchylić obowiązek alimentacyjny?

Często mylnie utożsamia się koniec płacenia alimentów z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Nie jest to właściwe, bowiem obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony sztywnym terminem. Co do zasady uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego ma miejsce gdy dziecko jest już pełnoletnie i może samodzielnie się utrzymać. Nie ma ścisłego katalogu przesłanek, jakie należy spełnić, aby przestać płacić alimenty. Wśród przykładowych sytuacji, które przemawiałyby za uchyleniem obowiązku alimentacyjnego można wymienić sytuacje, w której:

 •   dziecko może się samodzielnie utrzymać (np. ma stabilną pracę, która pozwala na utrzymanie się)
 •   dziecko posiada majątek, który przynosi dochody pozwalające mu na utrzymanie się
 •   dziecko nie dokłada starań, aby się usamodzielnić (np. stale zmienia kierunki studiów, bez przyczyny nie podejmuje nauki czy pracy)
 •   płacenie alimentów wiąże się dla rodzica z nadmiernym uszczerbkiem (zazwyczaj łączy się to z trudną sytuacją majątkową rodzica, utratą pracy czy dodatkowymi uzasadnionymi wydatkami)
 •   żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie jest uchylany automatycznie. Konieczne jest złożenie pozwu do sądu.

 Jak wygląda sprawa o uchylenie alimentów?

Aby uchylić obowiązek alimentacyjny należy złożyć pozew do sądu. W pozwie tym należy uzasadnić dlaczego żądamy uchylenia alimentów. W tym celu, w zależności od okoliczności sprawy, dobrze jest złożyć stosowne dowody, np. zaznanie podatkowe PIT na wykazanie naszej sytuacji majątkowej czy dokumenty potwierdzające sytuację majątkową dziecka. Możliwe jest także powołanie świadków. Co ważne, może okazać się, że sąd uzna, że okoliczności i dowody zgromadzone w sprawie nie dają podstaw do uchylenia obowiązku alimentacyjnego w całości, ale są wystarczające do obniżenia alimentów. Dlatego też w pozwie warto wnieść również o obniżenie alimentów (na wypadek gdyby sąd nie uwzględnił żądania uchylenia alimentów).

Alimenty prawnik Warszawa

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu spraw rodzinnych w Warszawie na Pradze, ale także i w całej Polsce. Sprawy dotyczące alimentów, czy to na dziecko, czy też na małżonka, wnuka lub rodzica – jako że mają wpływ na nasze finanse – są niezwykle istotne. Sprawy te często wymagają analizy wielu dokumentów i składania różnych wniosków dowodowych. Warto więc w tym zakresie skorzystać z pomocy radcy prawnego czy adwokata, aby zwiększyć swoje szanse na satysfakcjonujące rozstrzygnięcie.