Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów rodzinnych

Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów rodzinnych

Alternatywne metody rozwiązywania sporów to wszelkie możliwości postępowania w sporze, których celem jest pozasądowe rozwiązywanie konfliktów. Do alternatywnych metod rozwiązywania sporów należą: negocjacje, mediacje oraz arbitraż. Rozwiązania pozasądowe w sprawach rodzinnych są bez wątpienia szybszym sposobem zakończenia konfliktu. Postępowania sądowe trwają zdecydowanie dłużej i są bardziej kosztowne. Czasami konflikty rodzinne wymagają specjalistycznej wiedzy, na przykład w przypadku podziału majątku, opieki nad dziećmi lub kwestii prawnych. Konsultacje ze specjalistami, takimi jak mediatorzy rodzinni, adwokaci, radcowie prawni lub terapeuci, mogą pomóc rodzinie znaleźć rozwiązanie dostosowane do ich potrzeb.

Potrzebujesz pomocy? – Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Mediacje rodziny

Mediacje rodzinne polegają na tym, że niezależny mediator pomaga stronom w konflikcie znaleźć wspólne rozwiązanie. Mediator nie podejmuje decyzji, ale pomaga stronom porozumieć się i znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Mediator powinien stworzyć stronom przestrzeń do konstruktywnej rozmowy, pomóc im doprowadzić do zawarcia ugody. Mediacja rodzinna może pomóc zachować lub naprawić relacje rodzinne. Dzięki otwartej komunikacji i wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań, rodzina może uniknąć dalszych konfliktów i utrzymać zdrowe relacje.

Mediację zostały uregulowane w prawie polskim przepisami art. 1831 – 18315 Kodeksu postępowania cywilnego.

Mediacja cechuje się:

  • dobrowolnością – mediacja wymaga zgody wszystkich stron konfliktu. Uczestnictwo w mediacji rodzinnej jest dobrowolne. Strony dobrowolnie zgadzają się na udział w procesie mediacji, co sprzyja bardziej otwartej i konstruktywnej komunikacji;
  • autonomia stron – to strony a nie mediator decyduje o sposobie rozwiązania sporu;
  • poufność postępowania – mediacja rodzinna odbywa się w prywatnej atmosferze, z dala od publiczności i bez formalnych procedur sądowych. To pomaga stronom czuć się bardziej swobodnie i komfortowo podczas wyrażania swoich potrzeb i obaw;
  • akceptowalność, bezstronność, neutralność mediatora – mediator jest neutralny i niezależny od obu stron konfliktu. Jego rolą jest wspieranie procesu komunikacji i rozwiązywania problemów, a nie podejmowanie stronniczych decyzji;
  • szybkość postępowania – w porównaniu z procesem sądowym, mediacja rodzinna może być szybsza, bardziej elastyczna i mniej kosztowna. Ogranicza także ryzyko eskalacji konfliktu i negatywnych emocji związanych z procesem sądowym.
  • niskie koszty.

Mediacje rodzinne są mniej stresujące dla stron niż rozprawa w sądzie. Mediacje rodzinne umożliwiają stronom dostrzeżenie oraz usłyszenie wzajemnych trosk, obaw, interesów oraz potrzeb. W sądzie zaś powyższe aspekty są ograniczane z uwagi na stres, ograniczony czas rozprawy, presje osób trzecich.

Arbitraż w sprawach rodzinnych

W arbitrażu strony zgadzają się poddać swój spór arbitrowi lub panelowi arbitrów, którzy podejmują decyzję w sprawie (wyrok arbitrażowy). Arbitraż jest bardziej formalny niż mediacja, ale nadal oferuje większą kontrolę nad procesem niż tradycyjne postępowanie sądowe. Arbitraż ma szczególne znaczenie przy rozwiązywaniu konfliktów gospodarczych i w nich jest najczęściej stosowany. Do rozwiązywania sporów w sprawach rodzinnych najczęściej stosuje się mediacje.

Arbitraż może być:

  • arbitrażem instytucjonalnym – działającym stale sądem polubownym,
  • arbitrażem powoływanym ad hoc – w celu rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.

Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów rodzinnych – co wybrać?

Rozstrzyganie sporów rodzinnych może odbywać się na wiele sposobów, niekoniecznie za pośrednictwem sądu. Wybór odpowiedniej metody rozstrzygania sporów zależy od charakteru konfliktu, preferencji stron oraz dostępnych zasobów i wsparcia. Wiele rodzin korzysta z kombinacji tych metod, aby osiągnąć najbardziej satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązanie.

Wybór arbitrażu jest lepszym rozwiązaniem w sytuacji, gdy strony poszukują ostatecznego rozstrzygnięcia sporu oraz opinii osoby dysponującej specjalistyczną wiedzą. Mediacja jest bardziej korzystna dla osób, które chcą utrzymać kontrolę nad wynikiem sporu i przy okazji zachować dobre relacje między sobą. Mediacja jest mniej formalna, zazwyczaj tańsza i często skuteczna w przypadkach, gdy strony są skłonne do współpracy i negocjacji.

W sprawach rodzinnych dotyczących konfliktów spowodowanych problemami emocjonalnymi lub relacyjnymi, terapia rodzinna może być skutecznym sposobem na znalezienie rozwiązania. Terapeuci rodzinnych pomagają członkom rodziny zrozumieć siebie nawzajem, wypracować zdrowsze wzorce komunikacji i rozwiązywać konflikty.

Jeżeli szukasz alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów rodzinnych oraz pomocy w ich przeprowadzeniu skontaktuj się z naszą Kancelarią adwokacką Warszawa Praga.

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!