Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Co zrobić gdy ojciec nie płaci alimentów?

Jednym z problemów matek samotnie wychowujących dzieci jest niepłacenie alimentów przez ojców. Przyczyny, z powodu których ojciec nie płaci alimentów na dziecko, mogą być różne. Co zrobić, gdy ojciec nie płaci alimentów? Ważne jest, aby działać zgodnie z prawem i korzystać z dostępnych środków prawnych oraz instytucji, które pomogą w dochodzeniu praw dziecka do alimentów.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Ojciec nie płaci alimentów – co zrobić?

Niezapłacone alimenty od ojca można spróbować wyegzekwować na kilka sposobów. Mianowicie:

  • skierowanie sprawy do komornika – jeżeli matka posiada wyrok zasądzający alimenty z nadaną klauzulą wykonalności, w przypadku braku zapłaty przez ojca, może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji u komornika. Komornik najczęściej dokonuje ściągnięcia alimentów ze środków znajdujących się na kontach bankowych lub też z wynagrodzenia za pracę. Dobrą wiadomością jest fakt, że roszczenia alimentacyjne mają pierwszeństwo przed innymi długami;
  • złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwaniealimentacja stanowi przestępstwo uregulowane w art. 209 Kodeksu karnego. Zgodnie z powyższym przepisem – grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, podlega ten kto uchyla się od obowiązku alimentacyjnego (określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową), jeżeli łączna wysokość powstałych, wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące;
  • wystąpienie z pozwem alimentacyjnym wobec dziadków – w sytuacji, gdy wyegzekwowanie alimentów od ojca dziecka jest niemożliwe, należy rozważyć żądanie alimentów od dziadków;
  • zwrócenie się do funduszu alimentacyjnego – jeżeli egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna można zawnioskować o alimenty z funduszu. Wskazać jednak należy, że nie są one wypłacane każdemu, należy bowiem spełnić dodatkowe przesłanki jak np. kryterium dochodowe.

Gdzie zgłosić niepłacenie alimentów?

Z uwagi na okoliczność, że niepłacenie alimentów trwające ponad 3 miesiące jest przestępstwem, fakt niepłacenia alimentów należy zgłosić do organów ścigania jakimi są Policja lub Prokuratura. Ściganie przestępstwa jakim jest uchylanie się od płacenia alimentów następuje na wniosek:

  • pokrzywdzonego,
  • organu pomocy społecznej,
  • organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Alimenty na dziecko gdy ojciec nie pracuje

W sytuacji, gdy ojciec nie pracuje, a w konsekwencji nie może płacić alimentów na dziecko, można dochodzić ich zapłaty od zobowiązanych w dalszej kolejności tj. od dziadków oraz od dorosłego rodzeństwa dziecka.

Niepłacenie alimentów a widzenia z dzieckiem

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka istnieje niezależnie od tego czy dany rodzic utrzymuje kontakt z dzieckiem czy też nie. Co więcej, sytuacja, w której rodzic uzależnia kontakt z dzieckiem od zapłacenia alimentów, stanowi nadużycie władzy rodzicielskiej. Temat niepłacenia alimentów a widzenia z dzieckiem był już omawiany w naszych publikacjach.

Co mi grozi za niepłacenie alimentów?

Uchylanie się od płacenia alimentów jest karalne. Osobie, która uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Dodatkowo jeżeli sprawca czynu naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeśli nie możesz porozumieć się z ojcem dziecka w kwestii płacenia alimentów, skontaktuj się z naszą Kancelarią adwokacką Warszawa Praga. Pomożemy w procesie dochodzenia należnych alimentów.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!