Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Które dane są wrażliwe według RODO?

Dane osobowe dzielą się na dane osobowe zwykłe, czyli informacje służące do identyfikacji osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, numer PESEL, numer telefonu oraz dane osobowe wrażliwe, które należą do sfery prywatnej i nie służą jako identyfikatory z wyjątkiem danych biometrycznych, np. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne.

Dane osobowe wrażliwe – definicja oraz rodzaje

Dane wrażliwe to dane szczególnych kategorii, dla których przetwarzania wymaga się szczególnych środków ochrony, ponieważ dotyczą sfery prywatnej.

Do danych wrażliwych zaliczymy informacje ujawniające:

 • pochodzenie rasowe czy etniczne,
 • poglądy polityczne,
 • przekonania religijne lub światopoglądowe,
 • przynależność do związków zawodowych.
 • dane genetyczne – niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu,
 • dane biometryczne – odciski palców, tęczówka oka, owal twarzy, głos, kształt ucha, układ żył dłoni,
 • dane dotyczące zdrowia – informacje o przebytych lub aktualnie leczonych chorobach, skłonność do zachorowania, alergie,
 • dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej.

Wrażliwe dane osobowe – sposób przetwarzania

Co do zasady zabrania się przetwarzania danych wrażliwych. Od tej reguły istnieją wyjątki. Wrażliwe dane osobowe można przetwarzać, jeżeli spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
 • przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie obecnych lub byłych  członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą,
 • przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą,
 • przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,
 • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;
 • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Ważną aspektem przetwarzania informacji wrażliwych w powyższych przypadkach jest okoliczność, że przetwarzanie:

 • musi być proporcjonalne do wyznaczonego celu,
 • nie może naruszać istoty prawa do ochrony danych,
 • musi przewidywać odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

W momencie, gdy przetwarzanie danych wrażliwych nie jest już konieczne, podmiot musi zaprzestać przetwarzania. W międzyczasie dane wrażliwe muszą być ściśle chronione przed nieuprawnionym dostępem. Złe wykorzystanie danych wrażliwych może w konsekwencji doprowadzić do dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie religijne, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych, stan zdrowia, obciążenie genetyczne, poglądy polityczne, przekonania światopoglądowe i inne.

Kary za bezprawne przetwarzanie danych osobowych

Rozporządzenie RODO wyróżnia się dwie odmiany przestępstw bezprawnego przetwarzania danych osobowych:

 • podmiot przetwarza dane, choć jest do niedopuszczalne,
 • podmiot nie jest uprawniony do przetwarzania danych, ale i tak się tym zajmuje.

Takie przestępstwa dotyczące danych wrażliwych podlegają karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Podstawa prawna:

 1.   art. 9, 27 ust. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (rozporządzenie RODO).
 2.   art. 107 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!