Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Mobbing w pracy – gdzie zgłosić? Jak go udowodnić?

Mobbing jest zakazany, jednak nadal zdarzają się sytuacje gdy jest on stosowany w miejscu pracy. Może on przybierać różne formy, takie jak obraźliwe uwagi, szykany, ignorowanie, zastraszanie, szkalowanie, manipulację informacjami. Warto wiedzieć co zrobić gdy doświadczamy mobbingu w pracy.

Co warto wiedzieć o mobbingu?

  • Odpowiedzialność prawną za mobbing przewiduje w Polsce Kodeks pracy. 
  • Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
  • Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
  • Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Gdzie zgłosić sprawę o mobbing w pracy?

W pierwszej kolejności sprawę o mobbing należy zgłosić swojemu przełożonemu lub działowi kadrowemu. Możesz to zrobić ustnie lub pisemnie. Przy zgłoszeniu ustnym warto pamiętać, aby zgłoszenie to zostało udokumentowane przez pracodawcę. Taki dokument może później stanowić dowód np. w sprawie o odszkodowanie. Już na tym etapie należy opisać zachowania i sytuacje, które miały miejsce. Pracodawca powinien wówczas podjąć działania celem przeciwdziałania mobbingowi.

Ponadto należy wiedzieć, że każdy pracownik (nawet anonimowo) może o mobbingu w danym miejscu zatrudnienia poinformować Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Po takim zgłoszeniu należy spodziewać się kontroli organu celem wyjaśnienia czy u danego przedsiębiorcy dochodzi do naruszeń.

Ofiara mobbingu może także wszcząć postępowanie sądowego w przedmiocie odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu mobbingu. W procesie sądowym należy przedstawić dowody na to, że dochodziło do mobbingu. Dowody te mogą stanowić m.in. zeznania świadków czy wiadomości e-mail. Należy liczyć się z tym, że proces sądowy jest długotrwały, jednak uzyskane zadośćuczynienie lub odszkodowanie chociaż częściowo może zrekompensować nam doznaną szkodę.

Czy mobbing w pracy można zgłosić na policję?

Jeżeli mobbing wiąże się z możliwością popełnienia przestępstwa to można zgłosić go również na policji. Niektóre zachowania składające się na mobbing mogą bowiem podlegać odpowiedzialności karnej. Będzie tak przykładowo kiedy mobber stosuje groźby bezprawne, dopuści się naruszenia nietykalności cielesnej czy stalkingu. Po zgłoszeniu organy ścigania będą badać czy zachowanie mobbingowe stanowiło przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa karnego. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa można zgłosić ustnie lub pisemnie. 

Jak udowodnić mobbing w miejscu pracy?

Udowodnienie mobbingu w pracy nie jest zadaniem prostym. Jednak to właśnie na ofierze spoczywa obowiązek udowodnienia faktu, że wobec niej stosowany był mobbing. Warto więc skrupulatnie zbierać dowody dotyczące zachowań mobbingowych, takie jak daty, godziny, miejsce, świadkowie i szczegóły incydentów. Ponadto należy zachować wszelkie wiadomości, e-maile, notatki czy inne materiały, które mogą być przydatne do wykazania mobbingu w pracy. Dodatkowo, jeżeli wskutek mobbingu konieczne były wizyty u lekarzy, warto w tym zakresie również zgromadzić odpowiednią dokumentację medyczną, która potwierdzi, że działania mobbera odbiły się negatywnie na zdrowiu.

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!