Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Niepłacenie alimentów a widzenia z dzieckiem

Często zdarzają się sytuacje, że rodzic nie płaci alimentów na dziecko. Czasami jest to działanie celowe, a czasami spowodowane złą sytuacją materialną rodzica. Jak w takim przypadku wyglądają kontakty z dzieckiem? Czy częstotliwość kontaktów ma wpływ na wysokość alimentów? Co zrobić, aby wyegzekwować alimenty na dziecko? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Brak kontaktu z dzieckiem a alimenty

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka istnieje niezależnie od tego czy dany rodzic utrzymuje kontakt z dzieckiem czy też nie. Co więcej, sytuacja, w której rodzic uzależnia kontakt z dzieckiem od zapłacenia alimentów, stanowi nadużycie władzy rodzicielskiej. Każdy rodzic, jak też i dziecko, ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktu. Mimo często istniejącego między rodzicami konfliktu, rodzic sprawujący bezpośrednią pieczę nad dzieckiem powinien umożliwić kontakty dziecka z drugim rodzicem, nawet w przypadku gdy zalega on z płatnością alimentów.

Kontakty z dzieckiem a alimenty

Kwestia kontaktów z dzieckiem na wpływ na wysokość alimentów. Inaczej bowiem wygląda sprawa, gdy dany rodzic angażuje się w opiekę nad dzieckiem i przykładowo sprawuje ją 3 razy w tygodniu, a inaczej gdy rodzic widuje się z dzieckiem raz na miesiąc. Co niezwykle istotne, obowiązek alimentacyjny spełnia się nie tylko płacąc daną kwotę pieniężną, ale także poprzez osobistą opiekę nad dzieckiem. Jeżeli rodzic nie interesuje się dzieckiem, to co do zasady powinien w większym stopniu finansować jego utrzymanie. Właśnie ze względu na to, że rodzic sprawujący bezpośrednią pieczę nad dzieckiem wypełnia ten obowiązek codzienną opieką. W tym miejscu należy wskazać, że to, w jakiej wysokości powinny być alimenty zależy także od:

  •   usprawiedliwionych potrzeb dziecka (tutaj znaczenie ma m.in. to czy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe, czy jest chore itp.)
  •   zdolności zarobkowych rodziców (co istotne znaczenie mają nie tylko faktycznie uzyskiwane zarobki, ale zarobki, które dany rodzic mógłby uzyskać wykorzystując swoje możliwości związane z wykształceniem, doświadczeniem zawodowym czy stanem zdrowia).

Co w przypadku, gdy ojciec nie płaci alimentów?

Często zdarza się, że rodzic nie płaci zasądzonych na dziecko alimentów. W takim przypadku w zależności od okoliczności sprawy należy rozważyć następujące rozwiązania.

  1. Skierowanie sprawy do komornika – w tym celu należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Do wniosku należy załączyć wyrok zasądzający alimenty z nadana klauzulą wykonalności. Komornik najczęściej dokonuje ściągnięcia alimentów ze środków znajdujących się na kontach bankowych lub też z wynagrodzenia za pracę. Co istotne, roszczenia alimentacyjne mają pierwszeństwo przed innymi długami.
  2. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa – niealimentacja stanowi przestępstwo uregulowane w art. 209 Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, podlega ten kto uchyla się od obowiązku alimentacyjnego (określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową), jeżeli łączna wysokość powstałych, wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.
  3. wystąpienie z pozwem alimentacyjnym wobec dziadków – jeżeli wyegzekwowanie alimentów od ojca dziecka jest niemożliwe to należy rozważyć żądanie alimentów od dziadków, w szczególności jeżeli dziadkowie posiadają stabilne dochody, pozwalające im na łożenie na wnuka.
  4. zwrócenie się do funduszu alimentacyjnego – jeżeli egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna można rozważyć to rozwiązanie. Alimenty z funduszu nie są wypłacane jednak każdemu, a należy spełnić dodatkowe przesłanki jak kryterium dochodowe.

Po jakim czasie niepłacenia alimentów można iść do komornika?

Do komornika można skierować sprawę, gdy tylko zauważy się regularny brak alimentów w wyznaczonym terminie. Nie trzeba zatem czekać aż zaległość wyniesie daną kwotę. Warto wskazać, że aby skierować sprawę do komornika potrzeby jest tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności. Na tej podstawie komornik wszczyna egzekucję. W pierwszej kolejności komornik ustala majątek dłużnika. W tym celu zwraca się m.in. o informacje do banków, do pracodawcy dłużnika czy też kontaktuje się z ZUS czy US.

Jak skutecznie wyegzekwować zaległe alimenty?

Pierwszym krokiem do wyegzekwowania alimentów jest skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. W tym celu należy:

  •   uzyskać klauzulę wykonalności prawomocnego orzeczenia Sądu bądź ugody alimentacyjnej zatwierdzonej uprzednio przez Sąd
  •   złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika, wskazując wszelkie posiadane dane o dłużniku, jego majątku, miejscu pracy itp.

Sprawy alimentacyjne to jedne ze spraw, z którymi najczęściej przychodzą do nas klienci. Cała procedura związana z zasądzeniem alimentów przez sąd, z późniejszą ich egzekucja komorniczą czy też sprawą karną związaną z przestępstwem niealimentacji często wymaga pomocy prawnej. Nasza kancelaria z zaangażowaniem pomaga  zarówno osobom zobowiązanym do płacenia alimentów, jak też uprawnionym do ich otrzymania.

Sprawdź również: kancelaria adwokacka Warszawa Praga

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!