Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Odszkodowanie za wypadek w szkole

Z powszechnie dostępny danych wynika, że w polskich szkołach dochodzi rocznie do kilkudziesięciu tysięcy wypadków z udziałem uczniów. Nie życząc nikomu doznania szkody w związku z wypadkiem w szkole, koniecznym jest przybliżenie możliwych do podjęcia działań, gdyby do takiego wypadku jednak doszło.

Kiedy możemy mówić o wypadku w szkole

Odpowiedzialność szkoły nie ogranicza się wyłącznie do czasu, w którym dziecko przebywa na lekcji, ani nawet do czasu przebywania na terenie szkoły. W pojęciu wypadek w szkole mieszczą się również wypadki podczas wycieczek szkolnych, niezależnie czy mamy tu na myśli kilku godzinną wycieczkę do muzeum, czy paru dniowy wyjazd na tzw. zieloną szkołę. Co istotne podczas zorganizowanych przez szkołę wyjazdów integracyjnych, szkoła odpowiada za bezpieczeństwo dzieci przez 24 godziny na dobę i każdy wypadek poniesiony przez dziecko może zostać wtedy uznany za wypadek w szkole.

W jaki sposób możemy domagać się wypłaty odszkodowania za wypadek w szkole

W pierwszej kolejności warto podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu i wystosować do szkoły przedsądowe wezwanie do zapłaty. Szkoła najprawdopodobniej przekaże sprawę swojemu ubezpieczycielowi i to z nim będziecie Państwo prowadzili dalszą korespondencję w sprawie.

Może zdarzyć się, że ubezpieczyciel odmówi przyznania odszkodowania za wypadek w szkole albo przyzna je w wysokości Państwa niesatysfakcjonujące. Koniecznym w takim przypadku jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Sąd przeprowadzi postępowania dowodowe, wysłucha strony i na podstawie zgromadzonych dowodów orzeknie o wysokości należnego odszkodowania w związku z wypadkiem w szkole.

Zarówno na etapie postępowania prze ubezpieczyciele, jak również w toku sprawy sądowej służymy Państwu pomocą i kompleksowym, fachowym wsparciem prawnym.

Kto może dochodzić odszkodowania i ile czasu mamy na podjęcie działań zmierzających do wypłaty odszkodowania za wypadek w szkole

Co do zasady ubiegać się o wypłatę odszkodowania może sam poszkodowany, przy wypadku w szkole będzie to więc uczeń. W sytuacji gdy poszkodowany jest już pełnoletni sprawa wydaje się oczywista, co jednak gdy ofiarą wypadku w szkole była osoba nieletnia? W takiej sytuacji zarówno przed ubezpieczycielem, jak i sądem nieletni w sprawie wypłaty odszkodowania za wypadek w szkole działa za pośrednictwem swoich przedstawicieli ustawowych tj. opiekunów prawnych (najczęściej będą to rodzice dziecka).

Trzeba pamiętać, że możliwość ubiegania się o przyznanie odszkodowania za wypadek w szkole jest ograniczona w czasie. Podstawowym terminem przedawnienia roszczeń z tytułu odszkodowania za wypadek w szkole jest termin 3 lat. Termin ten liczy się od dnia powstania szkody, ale koniec terminu przedawnienia jest w rzeczywistości nieco dłuższy i przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Od powyższej zasady są pewne wyjątki. Po pierwsze termin przedawnienia nie może się skończyć wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez poszkodowanego wypadkiem w szkole pełnoletniości. Po drugie, jeżeli do wypadku w szkole doszło na skutek popełnienia przestępstwa, termin przedawnienia wynosi lat dwadzieścia.

W jakiej wysokości odszkodowanie przysługuje za wypadek w szkole

Wysokość odszkodowania za wypadek w szkole zależy od wielu czynników. W pierwszej kolejności rodzaj odniesionych obrażeń – oczywistym jest, że za stłuczony palec otrzymamy odszkodowanie niższe niż za złamaną nogą. Wpływ na wysokość odszkodowania będzie miał również okres powrotu do zdrowia po wypadku odniesionym w szkole. Dodatkowo w ramach odszkodowania za wypadek ucznia, można domagać się kosztów poniesionych w związku z odniesionymi obrażeniami ich leczeniem oraz procesem powrotu do zdrowia. Do kosztów takich zaliczyć można m.in. sprzęt rehabilitacyjny i koszty zabiegów rehabilitacyjnych, opiekę osób trzecich, koszty wizyt u lekarzy. Jeżeli na skutek odniesionych w wyniku wypadku w szkole obrażeń, dziecko nie jest w całości lub części zdolne do samodzielnej egzystencji, oprócz odszkodowania można ubiegać się również o wypłatę renty.

Niezależnie od odszkodowania, w niektórych przypadkach można domagać się również wypłaty zadośćuczynienia. Jeżeli na skutek wypadku w szkole dziecko doznało cierpień psychicznych, za powstałą krzywdę należy się dodatkowa kwota tzw. zadośćuczynienie. W przeciwieństwie do odszkodowania, zadośćuczynienie stanowi nie zwrot faktycznie poniesionych kosztów leczenia, ale rekompensatę za stres i cierpienie spowodowane w wyniku obrażeń powstałych na skutek wypadku w szkole. Również w tym przypadku kwota zadośćuczynienia jest zależna od skutków konkretnego wypadku. Im większe było cierpienie dziecka, tym wyższe należy się zadośćuczynienie za wypadek w szkole. Należy pamiętać, że udowodnienie krzywdy jaka spotkała dziecko w związku z wypadkiem w szkole może wymagać przedstawienia konkretnych dowodów. Dowodami takimi mogą być w szczególności zeznania bliskich dziecka, czy opinie lekarzy psychologów i psychiatrów. Mimo nieco trudniejszego udowodnienia prawa do wypłaty zadośćuczynienia za wypadek w szkole, podjęcie takiej próby jest zasadne, a kwoty zadośćuczynienia niejednokrotnie mogą przewyższać wartość odszkodowania za szkody spowodowane wypadkiem w szkole.

Niestety zdarzyć się może również, że na skutek wypadku w szkole dziecko poniesie śmierć. W takim przypadku bliscy dziecka mają prawo domagać się wypłaty zadośćuczynienia za ich osobistą krzywdę związaną ze śmiercią dziecka, a osoba, która faktycznie poniosła koszty pogrzebu, może domagać się ich zwrotu.

Wypadek w szkole – podsumowanie kancelarii

Podsumowując nie da się z góry ocenić wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia należnego za wypadek w szkole. Konkretna kwota zależy od wielu zmiennych i w celu jej wstępnego oszacowania warto skonsultować się z profesjonalistami mającymi doświadczenie w sprawach z zakresu wypadków w szkole. Jeżeli Państwa dziecko doznało szkody związanej z wypadkiem w szkole, zapraszamy do kontaktu – nasi prawnicy przeanalizują Państwa sprawę, zaproponują możliwe ścieżki działania i oszacują orientacyjną kwotę o jaką można ubiegać się w związku z wypadkiem w szkole.

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!