Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: rozporządzenie RODO).

 

Administratorem danych osobowych jest:

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Fiedorowicz, ul. Białostocka 22 lok. 24B, 03-741 Warszawa, NIP 5213858560, REGON 382718721 (dalej jako: Administrator).

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Kontakt z Administratorem jest możliwy korespondencyjnie lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@kancelariammf.pl.

Administrator jest właścicielem strony internetowej: www.kancelariammf.pl.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1.    Administrator za pośrednictwem strony internetowej www.kancelariammf.pl może zbierać i przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. 

2.    Administrator może zbierać Pana/Pani dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane podane w treści wiadomości), w szczególności poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.kancelariammf.pl, w celu udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie. 

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt b), pkt f) Rozporządzenia RODO.

4.    Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu, dla którego ich przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na realizację celów wskazanych powyżej. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyska Pan/Pani kontaktując się z Administratorem. 

Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej Administratora, tzw. „cookies”

Podczas wizyty na stronie internetowej Administratora system automatycznie może pobierać „Cookie” (ciasteczka) – niewielki plik tekstowy zachowany na Pana/Pani komputerze lub urządzeniu mobilnym i pobierany stamtąd przy każdej kolejnej wizycie online wykorzystuje pliki „cookie”, by ułatwić i uprzyjemnić wizyty na stronie. Pliki te nie są używane do przechowywania danych osobowych i nie są ujawniane innym podmiotom.

Korzystanie z plików „cookies” jest dobrowolne, ale zablokowanie plików „cookie”, może spowodować, iż niektóre funkcje strony internetowej mogą być niedostępne.

Zasady przetwarzania danych i przysługujące uprawnienia

1.    Administrator chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.    Wszystkie dane zbierane przez Administratora są chronione przed ujawnieniem lub udostępnieniem za pomocą wdrożonych procedur i środków technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

3.    W celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, Administrator dokłada szczególnej staranności,  w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

·       przetwarzane zgodnie z prawem, 

·       zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 

·       poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4.    Administrator nie będzie udostępniał Pana/Pani danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5.    Administrator nie będzie wykorzystywał Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego przetwarzania danych.

6.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:

·       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;

·       przenoszenia danych;

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;

·       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Pani/Pan danych osobowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@kancelariammf.pl.

Zmiany w Polityce prywatności

Administrator zastrzega  sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.