Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Unieważnienie WIBOR Warszawa

Unieważnienie kredytu frankowego jest znaną praktyką ostatnich lat w związku z występowaniem w umowach kredytu klauzul abuzywnych. W ostatnim czasie coraz więcej słyszy się o unieważnieniu kredytu złotówkowego. Czy jest to możliwe? Jak unieważnić umowę kredytu złotówkowego?

WIBOR – czy jest nielegalny?

Wskaźnik WIBOR to wskaźnik służący obliczeniu oprocentowania kredytów złotówkowych, który zależy od kosztów pozyskania przez banki finansowania. WIBOR jako jeden ze składników oprocentowania kredytu powinien być ustalany w oparciu o rzeczywiste transakcje między bankami. W praktyce jednak takich transakcji nie ma, więc jest on ustalany w oparciu o dane szacunkowe, które są przesyłane przez banki. Wśród kredytobiorców powstają obawy o to, że banki mogą sztucznie zawyżać szacunkowe wartości transakcji by w ten sposób podwyższyć wskaźnik.

Dodatkowo w przypadku wzrostu wskaźnika WIBOR całe ryzyko z tym związane ciąży na kredytobiorcy. Sytuacja taka nie powinna mieć miejsca w stosunku do konsumenta. Bank jako silniejszy podmiot nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku wzrostu stóp procentowych, a w konsekwencji wskaźnika WIBOR.

W przypadku kredytów złotówkowych bank nie sprostał obowiązkowi informacyjnemu wobec kredytobiorcy. W wielu przypadkach kredytobiorcy nie uzyskali niezbędnych informacji o ryzyku, które wiąże się z kredytem opartym o zmienną stopę procentową. Informacja taka powinna być wyrażona prostym i zrozumiałym językiem, tak aby przecięty konsument mógł ją zrozumieć.

Jak unieważnić umowę kredytu złotówkowego?

W celu unieważnienia umowy kredytu należy złożyć pozew do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy. W pozwie należy wskazać, które zapisy umowy kredytu są niedozwolone. Klauzule niedozwolone to postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy. W przypadku kredytów złotówkowych są to najczęściej postanowienia określające wysokości oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR.

Do tej pory nie zostały jeszcze wydane prawomocne wyroki w przedmiocie usunięcia wskaźnika WIBOR z umowy kredytowej lub unieważnienia umowy kredytowej opartej o wskaźnik WIBOR.

Korzyści pozwania banku za kredyt złotówkowy

Pozwanie banku może przysporzyć kredytobiorcy wielu korzyści.

Wyrok jaki może wydać sąd uznając zapisy dotyczące WIBOR za klauzule abuzywne

usunięcie z umowy kredytowej wskaźnika WIBOR oraz marży kredytu

usunięcie z umowy kredytu tylko wskaźnika WIBOR

unieważnienie całej umowy kredytu

SKUTKI ZAPADŁEGO WYROKU

bank zobowiązany będzie do zwrotu wpłaconych przez kredytobiorcę odsetek i kontynuować nieoprocentowaną spłatę kredytu przez okres określony w umowie

kredytobiorca zwróci jedynie pożyczony kapitał kredytu

bank rozliczy umowę kredytu usuwając WIBOR tak, jakby oprocentowanie równało się wysokości marży kredytowej

kredytobiorca dalej będzie spłacał kredyt z niskim oprocentowaniem opartym na marży kredytowej

bank zobowiązany będzie do zwrotu pełnej kwoty zapłaconego kapitału i odsetek,

kredytobiorca zwróci kwotę udostępnionych środków pieniężnych

Unieważnienie kredytu złotówkowego WIBOR – kancelaria Warszawa

Pozew w sprawie kredytu złotówkowego to pierwszy krok na drodze sądowej w celu unieważnienia umowy. Ze względu na skomplikowaną materie prawną w celu jego sporządzenia warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli chcesz sprawdzić czy możesz podważyć swoją umowę kredytu złotówkowego skontaktuj się z naszą Kancelarią.

 Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162

 

 

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!