Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Władza rodzicielska – opieka i prawo do kontaktów z dzieckiem

Często w przypadku rozstania, rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi i kontaktów z nimi. Jeżeli rodzice nie są zgodni, rozstrzygnięcie co do opieki nad dziećmi wyda sąd. Jak ustalić opiekę nad dzieckiem? Z czym wiąże się ograniczenie, a z czym pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Kto ma prawo do opieki nad dzieckiem?

Przede wszystkim prawo, ale i obowiązek opieki nad dzieckiem, przysługuje rodzicom. W sytuacji rozstania rodziców, rodzice powinni wypracować wspólne porozumienie co do tego jak będzie wyglądała kwestia opieki i kontaktów z dzieckiem. Jeżeli jednak wypracowanie takiego porozumienia między rodzicami nie jest możliwe sprawa będzie rozstrzygnięta przez sąd.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Jak ustalić prawo do opieki nad dzieckiem?

We wniosku do sądu należy wskazać, jakie kwestie chcemy uregulować. Przykładowo – czy chcemy ograniczyć władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi? Czy chcemy ustalić lub zmienić miejsce zamieszkania dziecka? Czy chcemy ustalić kontakty dziecka z rodzicem, który nie sprawuje codziennej pieczy nad dzieckiem? Od okoliczności sprawy i aktualnej sytuacji dziecka, będzie zależało jakie dowody w sprawie należy przeprowadzić. Jeżeli wcześniej były już jakieś rozstrzygnięcia sądu w tym zakresie, np. w wyroku rozwodowym, należy tą informacje konieczne zawrzeć i wnioskować o ich zmianę, uzasadniając, dlaczego domagamy się zmiany.

Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska może zostać obojgu rodzicom, lub jednemu z rodziców, ograniczona lub całkowicie odebrana.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce, gdy rodzice w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, nadużywają władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska będzie odebrana np. rodzicom stosującym przemoc fizyczną lub psychiczną wobec dziecka, rodzicom zaniedbującym dziecko i jego potrzeby, ale także może być odebrana gdy rodzic nie wyraża zainteresowania dzieckiem. Z czym wiąże się pozbawienie władzy rodzicielskiej? Rodzic nie ma prawa do decydowania w sprawach dziecka, m.in. takich jak jego miejsce zamieszkania, leczenie, edukacja, w tym nie ma prawa dostępu do dokumentacji. Wówczas rodzic sprawujący władzę rodzicielską samodzielnie decyduje o istotnych sprawach dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej będzie miało miejsce, gdy istnieją przeszkody utrudniające lub wręcz uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie praw rodzicielskich. Ograniczając władzę rodzicielską rodzic może mieć prawo jedynie do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może więc polegać na przykład na wskazaniu, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, poddaniu wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, skierowaniu rodzica na określoną terapię.

Czy 16 letnie dziecko może decydować z kim chce mieszkać?

Dziecko może samodzielnie decydować, gdzie chce mieszkać, dopiero gdy osiągnie pełnoletniość. Co do zasady rodzice decydują o miejscu zamieszkania dziecka, zaś w przypadku braku porozumienia – sąd. Sąd zazwyczaj wysłuchuje 16 letnie dziecko, w tym pyta o to z kim chciałoby mieszkać. Zdanie dziecka nie jest jednak wiążące dla sądu. Zdanie dziecka ma częściowy wpływ na ostateczną decyzję sądu. Sąd musi bowiem rozważyć wszystkie okoliczności sprawy, w tym sytuacje mieszkaniową rodziców, ich kompetencje wychowawcze. Sąd kieruje się zawsze zasadą dobra dziecka i słusznymi interesami dziecka.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!