Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Zakres usług

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Nasze priorytety to zaangażowanie w sprawę, indywidualne rozwiązania, wzajemne zaufanie, pełna dyspozycyjność, pełna poufność i optymalizacja kosztów.

Udzielamy porad prawnych, reprezentujemy klientów przed sądami, organami administracji i władzy państwowej, sporządzamy pisma procesowe, umowy, akty wewnętrzne, a przede wszystkim szukamy rozwiązań, które w jak najpełniejszy sposób chronią interesy naszych klientów.

Usługi prawne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców na terenie całej Polski.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidulanie, starając się rzetelnie ocenić i zminimalizować ryzyka oraz wypracować najkorzystniejsze rozwiązania. Świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców, osób fizycznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Nasze usługi

W czym się specjalizujemy?

Odszkodowania

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z uzyskiwaniem odszkodowań z różnych tytułów. Nasze działania obejmują zarówno postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem, jak też postępowanie sądowe oraz postępowanie egzekucyjne. Pomagamy wywalczyć odpowiednie odszkodowanie oraz w przypadku, gdy ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w zbyt małej wysokości.

 • wypadki komunikacyjne (szkoda na osobie lub mieniu)
 • wypadki przy pracy
  błędy w sztuce lekarskiej
 • odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych
 • odszkodowania za pożar, zalanie, zniszczenie mienia

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne, to zwykle procesy, którym towarzyszą duże emocje. Skomplikowane procedury prawne i niejasne przepisy mogą tylko spotęgować poczucie bezsilności, dlatego w kancelarii staramy się, w atmosferze zaufania, pomóc pokonać wszelkie prawne trudności w sposób jak najmniej stresujący dla klienta.

 • rozwód
 • separacja
 • alimenty
 • ustalenie lub egzekucja kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zezwolenie na wydanie paszportu dla dziecka
 • wyrażenie zgody na wyjazd dziecka za granicę
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku
 • wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie czynności w imieniu małoletniego przekraczającej zwykły zarząd
 • ubezwłasnowolnienie

Spory z bankami

Reprezentujemy klientów we wszelkich sporach z bankami, zarówno w przypadku gdy chcesz pozwać bank jak i gdy bank pozwał Ciebie. Umowy frankowe w znacznej większości mogą być uznane za nieważne lub „odfrankowione”. Orzecznictwo sprzyja kredytobiorcom zatem warto rozpocząć działania. Już dziś możesz wysłać nam swoją umowę kredytową do bezpłatnej analizy.

 • sprawy frankowe
 • sprawy WIBOR
 • sprawy o wynagrodzenie o korzystanie z kapitał
 • sprawy o zapłatę po wypowiedzeniu umowy
 • sprawy o zwrot pożyczki
 • sprawy windykacyjne
 • negocjacje z bankami
 • zawieranie ugód z bankami

Prawo administracyjne

Oferujemy swoją pomoc przy sporządzaniu pism, wniosków, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg na decyzje administracyjne oraz skarg kasacyjnych na wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych. Kancelaria reprezentuje również klientów przed organami administracji obu instancji oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • zgłaszanie uwag do studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uwag do projektów uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 • uzyskiwanie decyzji, pozwoleń z zakresu prawa budowlanego
 • sprawy SENT
 • sprawy dotyczące udzielania lub zmiany koncesji, wydania licencji, udzielenia zezwoleń
 • sprawy o zmianę imienia i nazwiska
 • sprawy organami skarbowymi, w tym dotyczącymi rozłożenia należności podatkowych na raty lub umorzenia zobowiązań podatkowych

Obsługa przedsiębiorców

Prowadzenie działalności gospodarczej niejednokrotnie wymaga od przedsiębiorców poruszania się wśród zawiłych regulacji prawnych, których właściwe zrozumienie może mieć ogromne znaczenie dla ważności i legalności podejmowanych działań. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne zarówno osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółkom prawa handlowego.

 • kompleksowa pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, przygotowanie wniosków do CEIDG i Urzędu Skarbowego
 • kompleksowa pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek osobowych i kapitałowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym w ramach systemu S24, przygotowanie projektów umowy spółki, uchwał zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy
 • przygotowywanie wniosków o zmianę wpisów w CEIDG/KRS
 • przygotowywanie projektów i analiza prawna umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 • sporządzanie opinii prawnych
 • obsługa prawna w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej
 • prowadzenie negocjacji, w tym reprezentowanie klientów przed sądami polubownymi
 • pomoc prawna w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • przeprowadzenie procesu likwidacji spółki

Sprawy spadkowe

Sprawy z zakresu prawa spadkowego dotyczą kwestii istotnych, a zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji. Nasi prawnicy podejmują działania zmierzające z jednej strony do jak największego odciążenia klienta, z drugiej zaś do szczegółowego przedstawienia mu analizy sytuacji, w jakiej się znalazł, oraz zaproponowania możliwych rozwiązań.

 • stwierdzenie nabycia spadku (ustawowe i testamentowe) 
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • sprawy o zachowek 
 • dział spadku 
 • wydziedziczenie

Spory sądowe

Oferujemy wsparcie prawne na każdym etapie postępowania – na życzenie klienta możemy przeanalizować sprawę pod kątem zasadności wszczęcia postępowania sądowego i opracowania optymalnej strategii procesowej, jak również oferujemy nasze usługi w ramach postępowań sądowych już zainicjowanych. Sporządzamy także wszelkiego rodzaju pisma procesowe.

 • opracowanie strategii procesowej
 • zastępstwo procesowe przed sądami I i II instancji
 • wsparcie w postępowaniu mediacyjnym
 • sporządzanie pozwów i wniosków inicjujących postępowanie sądowe
 • sporządzanie pism procesowych w toku postępowania
 • rzetelna analiza postanowień i wyroków pod kątem celowości i zasadności wniesienia środków odwoławczych
 • sporządzanie apelacji i zażaleń

Prawo pracy

Spełnienie wszystkich wymogów prawa związanych ze stosunkiem pracy (zatrudniania i zwalnianie pracowników) jest obecnie coraz trudniejsze. Pomagamy pracodawcom – w zapewnieniu bezpieczeństwa związanego z polityką kadrową i w sporach z pracownikami, jak też pracownikom w dochodzeniu swoich praw.

 • wypowiedzenie umowy o pracę
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w sposób dyscyplinarny
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
 • dyskryminacja w pracy i nierówne traktowanie
 • mobbing
 • uchylenie kary porządkowej
 • wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • inne roszczenia pracowników

Dochodzenie wierzytelności

Pomagamy naszym klientom odzyskiwać zaległe należności. Obsługę spraw prowadzimy w sposób kompleksowy, począwszy od wezwania do zapłaty, poprzez postępowanie sądowe, aż do komorniczej egzekucji należności. Prowadzimy także sprawy w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU).

 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty
 • sporządzanie zawezwań do próby ugodowej
 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym, Elektronicznym Postępowaniu Upominawczy
 • sporządzanie wniosków o udzielenie zabezpieczenie
 • wszczęcie oraz przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego przed komornikiem sądowym
 • prowadzenie negocjacji ugodowych

Współpraca

Czego możesz od nas oczekiwać?