Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Wypowiedzenie umowy o pracę w 2023 roku

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów rozwiązania umowy o pracę. Co powinniśmy wiedzieć o rozwiązaniu umowy o pracę w 2023 r.?

Ile wcześniej trzeba złożyć wypowiedzenie z pracy?

Zastanawiając się na ile wcześniej powinniśmy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę musimy mieć w pamięci obowiązujący nas okres wypowiedzenia. Zwłaszcza przy okresach wypowiedzenia liczonych w miesiącach, dla pracownika może być niekiedy mało korzystne tak długie pozostawanie w stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Jeżeli zależy nam na wcześniejszym zakończeniu stosunku pracy, np. z uwagi na planowane podjęcie zatrudnienia w innym miejscu, możemy spróbować wpłynąć na skrócenie okresu wypowiedzenia. Zgodnie z 36 § 6 KP po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, pracownik i pracodawca mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę. Co istotne na taką zmianę muszą zgodzić się zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Niezależnie możliwym jest również zawarcie porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę i wpisania w jego treść satysfakcjonującej obydwie stron daty rozwiązania stosunku pracy.

Od jakiego dnia liczy się wypowiedzenie umowy o pracę?

Dla części osób problematycznym jest od jakiego dnia liczy się wypowiedzenie umowy o pracę.  Sytuacja kształtuje się różnie w zależności od tego, czy mówimy o okresie wypowiedzenia liczonym w dniach, tygodniach, czy miesiącach.

Przy okresie wypowiedzenia wynoszącym 3 dni robocze (wyłącznie umowy na okres próbny, zawarte na mniej niż 2 tygodnie) do okresu wypowiedzenia wlicza się wszystkie dni poza niedzielami, dniami świątecznymi oraz zwyczajowo wolnymi od pracy (soboty). Do okresu wypowiedzenia nie wlicza się dnia, w którym wypowiedzenie umowy o pracę zostało złożone.

W wypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach momentem, od którego liczy się okres wypowiedzenia jest pierwsza niedziela następująca po dniu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym skutecznie złożone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Okres wypowiedzenia w takim wypadku zawsze trwa pełne miesiące i kończy się z ostatnim dniem kalendarzowym danego miesiąca.

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Kwestia długości okresów wypowiedzenia uregulowana jest w przepisach Kodeksu Pracy i zależy od długości stażu pracy oraz rodzaju umowy o pracę.

Przy umowach na okres próbny wypowiedzenie liczymy w następujący sposób:

  •   3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie;
  •   1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie;
  •   2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku umów o pracę zawarty na czas określony i nieokreślony. W takim wypadku decyduje staż pracy u danego pracodawcy, a okres wypowiedzenia wynosi:

  •   2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  •   1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  •   3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jak złożyć wypowiedzenie z pracy?

Najczęściej wypowiedzenie umowy o pracę jest składane w tradycyjnej formie papierowej. Warto w takim wypadku zachować kopię pisma, z potwierdzeniem jego otrzymania przez adresata. Niekiedy wypowiedzenie o pracę doręcza się za pomocą korespondencji listownej. W tym przypadku należy wysłać, na prawidłowy adres do doręczeń, list polecony z potwierdzeniem nadania.

Wypowiedzenie umowy o pracę – pomoc kancelarii prawnej.

Jeżeli planujecie Państwo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę lub też otrzymaliście taki dokument, każdorazowo warto skonsultować się z kancelarią prawną profesjonalnie zajmującą się sporami z zakresu prawa pracy.

Pomoc taką świadczy Kancelaria MMF, której adwokaci i radcy prawni posiadają wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących prawa pracy, w tym w zakresie rozwiązania stosunku pracy. Każda sprawa jest wnikliwie analizowana, a następnie na podstawie tej analizy przygotowywana jest kompleksowa strategia działania. Jeżeli więc potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego serdecznie zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!