Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Mobbing w pracy przykład

Mobbing to zjawisko, z którym niestety coraz częściej spotykamy się w zakładach pracy. W jaki sposób go rozpoznać i jak się przed nim bronić?

Co zaliczamy do mobbingu w pracy?

Definicja mobbingu została zamieszczona w Kodeksie Pracy. Zgodnie z art. 943 §  2 KP mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

W treści przywołanego przepisu zamieszczono więc przesłanki, których spełnienie kwalifikuje dane zachowanie na mobbing w pracy. Żeby pracownik mógł mówić o szykanowaniu (mobbingu) w pracy zachowanie, którego doświadcza powinno:

  1. a)   dotyczyć pracownika lub być przeciwko niemu skierowane – mobbingu można doświadczać tak ze strony pracodawcy, bezpośredniego przełożonego, jak i innego pracownika;
  2. b)   być długotrwałe – brak jest regulacji dotyczącej konkretnego czasu występowania danego zachowania, z pewnością żeby mówić o mobbingu w pracy zachowanie takie nie może mieć charakteru jednorazowego;
  3. c)   być regularne – tj. powtarzać się cyklicznie np. kilka razy w miesiącu;
  4. d)   być uciążliwe – tzn. wpływać na ogólną atmosferę w pracy, ale też np. na samopoczucie, czy zdrowie pracownika;
  5. e)   być uporczywe – skierowane przeciwko konkretnej osobie, w celu osiągnięcia efektu np. poniżenia pracownika w oczach pozostałych osób zatrudnionych w zakładzie pracy.

Mobbing przykłady z życia

Katalog działań, które można uznać za mobbing jest bardzo szeroki i stale się zwiększa. Posiłkując się przykładami z życia wskazać można, że mobbingiem będzie m.in. wielokrotne nękanie i dokuczanie pracownikowi, uporczywe utrudnianie pracownicy możliwości korzystania z uprawnień z tytułu wychowywania małoletnich dzieci, ośmieszanie pracownika w oczach pozostałych członków zespołu, często powtarzające się niedopuszczanie pracownika do głosu np. podczas zebrań zespołu.

Za mobbing z pewnością może uchodzić też nieprzydzielanie pracownikowi jakichkolwiek zadań, bez uzasadnionej przyczyny, czy przydzielanie zadań będących znacznie poniżej kompetencji pracownika. Podobnie przykład szykanowania w pracy może stanowić nieuzasadniona, powtarzająca się odmowa przyznania premii, w sytuacji gdy pozostali pracownicy w analogicznej sytuacji ją otrzymują.

Jak wygląda pierwsza faza mobbingu?

Mobbing jest zjawiskiem niezwykle destrukcyjnym i niebezpiecznym. Co gorsza doświadczenie uczy, że często pracownik nie jest wstanie dostrzec, że staje się ofiarą szykanowania w pracy w pierwszej fazie mobbingu. Pierwsza faza mobbingu to początkowy cykl stosowania szykan względem pracownika. Pracownik na tym etapie nie jest wstanie zauważyć systematyczności działań i stara się niejednokrotnie rozwiązać problem tak, jakby był to zwyczajny konflikt w pracy.

Prawdziwe problemy zaczynają się w tzw. drugiej fazie mobbingu. To wtedy pracownik zaczyna odczuwać w pełni skutki szykan w pracy jakim jest poddawany. U pracownika mogą pojawić się takie odczucia jak niechęć przed pójściem do pracy i stres z tym związany. Pracownik często zaczyna obserwować, że stał się obiektem plotek, czy drwin. W konsekwencji spada jego wydajność w pracy, co może przyczyniać się do popełniania błędów, a te stają się dla mobbera argumentem do dalszego szykanowania pracownika.

Po czym poznać mobbing w pracy?

Brak jest uniwersalnej recepty na to jak rozpoznać mobbing w pracy. Z pewnością znakiem ostrzegawczym może być zła, toksyczna atmosfera w zespole. Zachowania takie jak wyśmiewanie pracowników, krytykowanie ich wyglądu, czy ubioru mogą stanowić dowód na to, że w danym zakładzie pracy stosuje się mobbing. Podobnie zachowania zmierzające do szykanowania pracowników, podważania ich kompetencji, czy zaangażowania w pracę powinny wzbudzić nasz niepokój.

Mobbing – jakie roszczenia przysługują pracownikowi?

Roszczenia przysługujące pracownikowi, który doświadczył mobbingu uregulowane są w Kodeksie Pracy. Zgodnie z art. 943 KP pracownik, który doświadczył mobbingu w pracy:

  •   jeżeli mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia może domagać się od pracodawcy odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia;
  •   jeżeli doświadczył mobbingu lub w jego skutek rozwiązał umowę o pracę może domagać się odszkodowania nie niższej wysokości niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Należy przy tym wskazać, że sprawy o mobbing nie są łatwe. Żeby wykazać fakt, że padło się ofiarą mobbingu trzeba przedstawić odpowiednie dowody np. maile, czy SMS-y zawierające szykany albo świadków, którzy potwierdzą, że do takich zachowań rzeczywiście doszło. Warto więc w sprawie o mobbing skorzystać z usług profesjonalistów – takich jak prawnicy kancelarii MMF. Wsparcie adwokatów i radców prawnych z pewnością zwiększy szanse na końcowy sukces sprawy.

Mobbing – wsparcie kancelarii prawnej

Jeżeli doświadczasz mobbingu w pracy zgłoś się do kancelarii MMF. Zespół prawników kancelarii posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy w tym sprawach o mobbing. Przeanalizujemy kompleksowo Twoją sprawę i zaproponujemy możliwe dalsze działania. Jeżeli więc jesteś ofiarą mobbingu, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

 

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!