Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Czy można zmienić pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy w założeniu ma prowadzić do rozwiązania małżeństwa stron. W treści pozwu należy m.in. wskazać czy wnosi się o rozwód bez orzekania o winie, czy z orzeczeniem o winie, zgłosić ewentualne żądania w zakresie alimentów, kontaktów z dziećmi, czy władzy rodzicielskiej. Pozew rozwodowy powinien być poparty dowodami, a samo postępowanie rozwodowe często nie należy do prostych. Warto więc w sprawie rozwodowej posiłkować się wsparciem profesjonalnej kancelarii prawnej, jaką jest Kancelaria adwokacka Warszawa Praga.

W toku sprawy rozwodowej może zdarzyć się tak, że strona wnosząca pozew będzie chciała go zmienić. Czy można zmienić pozew o rozwód? Czy możliwym jest jego całkowite wycofanie?

Ile trwa wycofanie pozwu rozwodowego?

Już po wniesieniu pozwu rozwodowego możliwe jest jego wycofanie. Pozew rozwodowy cofnąć można przed rozpoczęciem rozprawy bez zgody pozwanego, jeżeli rozprawa sądowa już się rozpoczęła konieczna będzie zgoda pozwanego. W praktyce pozew może być cofnięty aż do wydania prawomocnego wyroku.

Żeby skutecznie cofnąć pozew rozwodowy należy złożyć stosowny wniosek do sądu. W treści wniosku należy uzasadnić dlaczego cofa się pozew. W przypadku pozwu rozwodowego klasycznym powodem do cofnięcia pozwu jest pogodzenie się małżonków. Po uwzględnieniu wniosku sądy wyda postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania, co będzie równoznaczne z zakończeniem sprawy.

Kiedy sąd może odrzucić pozew o rozwód?

Warto wiedzieć, że sąd nie tylko może uwzględnić albo oddalić powództwo, ale pozew może również zostać przez sąd odrzucony. Odrzucenie pozwu może nastąpić w ściśle wskazanych w przepisach wypadkach i ma swoje podstawy w sytuacjach uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie sprawy przez sąd.

Zgodnie z art. 199 KPC Sąd odrzuca pozew:

1) jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna;

2) jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona;

3) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

Czy można zmienić treść pozwu?

Nie każdy musi zdawać sobie sprawę z tego, że w toku postępowania sądowego można zmienić treść pozwu. Fachowo czynność taka określana jest mianem zmiany (modyfikacji) powództwa. Zmiana powództwa powinna być zgłoszona sądowi na piśmie (poza sprawami o alimenty). Sąd odpis takiego pisma doręcza drugiej stronie, zobowiązując ją do ustosunkowania się do niego.

W przypadku pozwu rozwodowego modyfikacja powództwa może dotyczyć np. zgłoszonego w jej efekcie żądania orzeczenia winy drugiego małżonka (przy pierwotnym żądaniu rozwodu bez orzeczenia o winie). Możliwym jest również zmiana powództwa rozwodowego w zakresie innych roszczeń objętych tym pozwem. Przykładowo można wnosić o zmianę powództwa w zakresie żądania alimentacyjnego, czy o kontakty z dziećmi.

Co jeśli pozwany nie odpowie na pozew rozwodowy?

Jednym z wymogów pozwu, w tym pozwu rozwodowego jest załączenie do niego odpisu wraz z wszystkimi załącznikami dla strony przeciwnej. W założeniu ma to umożliwić drugiej stronie złożenie tzw. odpowiedzi na pozew, w której ustosunkuje się ona do żądań i twierdzeń pozwu. Wniesienie odpowiedzi na pozew jest prawem, a nie obowiązkiem pozwanego, może więc zdarzyć się tak, że z prawa tego pozwany zrezygnuje. Co dzieje się w sytuacji gdy pozwany nie odpowie na pozew rozwodowy?

Brak wniesienia odpowiedzi na pozew wiąże się negatywnymi konsekwencjami dla pozwanego. Po pierwsze jeżeli na późniejszym etapie pozwany będzie zgłaszał wnioski dowodowe, sąd ma prawo je pominąć, jako spóźnione. Po drugie brak odpowiedzi na pozew często utożsamiany jest z milczącym przyznaniem tego co zawarto w treści pozwu. Ta konsekwencja w sprawach rozwodowych jest nieco słabsza, ponieważ nawet w braku odpowiedzi na pozew sąd i tak wezwie pozwanego do złożenia wyjaśnień na rozprawie. W wypadku zupełnego braku aktywności pozwanego przed sądem, możliwym jest wydanie przez sąd tzw. wyroku zaocznego.

Sprawa rozwodowa Warszawa – wsparcie kancelarii prawnej

Sprawy rozwodowe i alimentacyjne nieraz trwają wiele lat. Postępowania sądowego tego rodzaju są wyjątkowo stresujące dla stron, wiążą się też z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanego i złożonego postępowania dowodowego. Warto więc w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii.

Pomoc taką świadczy Kancelaria MMF, która zajmuje się m.in. sprawami rodzinnymi w Warszawie. Adwokaci i Radcy Prawni współpracujący z kancelarią posiadają wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych, w tym o rozwód i podział majątku. Każda sprawa jest wnikliwie analizowana, a następnie na podstawie tej analizy przygotowywana jest kompleksowa strategia działania.

Kancelaria prawna Warszawa to zwiększone szanse na końcowy sukces w sprawie. Jeżeli więc zastanawiają się Państwo nad wszczęciem sprawy o rozwód, podział majątku, czy inne postępowanie z prawa rodzinnego zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!