Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Jak podzielić wspólne majątki i długi?

Aby móc dzielić majątek wspólny w pierwszej kolejności musi dojść do zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej. Najczęściej dochodzi do niej wskutek rozwodu, ale także w przypadku podpisania rozdzielności majątkowej u notariusza lub orzeczenia jej przez sąd. Podziału wspólnego majątku można dokonać jeszcze przed samą sprawą o rozwód, w trakcie trwania sprawy o rozwód, a także po zakończeniu rozwodu.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Co trzeba zrobić, żeby podzielić majątek?

Podział majątku po rozwodzie można przeprowadzić na dwa sposoby:

  • Polubownie
  • Sądownie

Polubowny podział majątku polega na „dogadaniu się” małżonków co do sposobu podziału majątku. Zaleca się, aby miał on formę pisemną. W niektórych przypadkach, np. gdy chcemy podzielić nieruchomość wspólną, konieczne jest sporządzenia aktu notarialnego. Umowny podział majątku może obejmować całość majątku wspólnego lub jego część. Polubowny podział majątku jest szybkim sposobem, jednak potrzebna jest przy nim zgoda obu stron, której uzyskanie często jest niemożliwe.

Sądowy podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony na wniosek każdego z byłych małżonków. Przepisy nie wyznaczają terminu, w którym należy dokonać podziału majątku. Podział majątku może być dokonany także wiele lat po rozwodzie. Przy sądowym podziale majątku sąd będzie musiał ustalić, jaki jest majątek wspólny stron. Ustaleniu będzie podlegało m.in. jakie mienie małżeńskie zostało nabyte w trakcie małżeństwa, czy strony mają osobiste lub wspólne konta bankowe i jakie środki zostały na nich zgromadzone. Sprawy dotyczące podziału majątku przez sąd to sprawy zwykle długotrwałe. Często też zachodzi w nich potrzeba wyceny poszczególnych składników majątku przez biegłego.

Zarówno przy polubownym jak i sądowym podziale majątku nieoceniona jest pomoc adwokata lub radcy prawnego. Byli małżonkowie często nie zdają sobie sprawy, co wchodzi w skład ich majątku wspólnego, a co stanowi majątek osobisty. Co ważne rozliczeniu polegają także nakłady dokonane w trakcie małżeństwa. Dlatego też warto mieć pewność i jasność swojej sytuacji i praw nam przysługujących.

Czy długi wchodzą do majątku wspólnego?

Przede wszystkim, należy wiedzieć, że długi nie są dzielone przez sąd w sprawie o podział majątku wspólnego. Sąd nie wskaże zatem, który z małżonków ma spłacać zaciągnięty kredyt, nawet jeżeli dom, na który został zaciągnięty kredyt, zostanie przyznany na własność jednemu małżonkowi. Jedynymi wspólnymi długami, o których może rozstrzygnąć sąd, są długi, które zostały spłacone przez danego małżonka po powstaniu rozdzielności majątkowej. Zatem kredyt nawet po podziale majątku będzie dalej wspólny i każdy z byłych małżonków odpowiada za całość zobowiązania. Kwestie długów można natomiast uregulować przy polubownym podziale majątku, w tym można rozważyć zwolnienie danego małżonka z długu, na co zgodę musi jednak wyrazić wierzyciel.

Kiedy żona nie odpowiada za długi męża?

Jeśli małżonkowie nie podpisali umowy majątkowej, to oznacza, że łączy ich wspólność majątkowa. Tak jest w większości przypadków. To jak wygląda odpowiedzialność za długi zależy m.in. od tego kto i na co zaciągnął dług.

Wspólne zobowiązanie

Jeżeli małżonkowie zaciągnęli zobowiązanie wspólnie, to odpowiadają oni za dług zarówno swoim majątkiem wspólnym, jak i majątkami osobistymi.

Zobowiązanie za zgodą małżonka

Jeżeli zobowiązanie zostało zaciągnięte po uzyskaniu zgody drugiego małżonka, to dług będzie mógł zostać ściągnięty z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego małżonka, który zaciągnął zobowiązanie.

Zobowiązanie bez zgody małżonka

Często zdarza się, że małżonek w tajemnicy zaciąga pożyczki, których potem nie spłaca. W sytuacji gdy dług został zaciągnięty bez zgody współmałżonka, za dług odpowiada małżonek zaciągający zobowiązanie swoim majątkiem osobistym. Wierzyciel może żądać zaspokojenia długu z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich. Jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zaspokojenie wierzyciela może nastąpić także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Zatem egzekucja nie będzie prowadzona z wynagrodzenia za pracę małżonka, który nie wyraził zgody na zobowiązanie ani z innych składników majątku wspólnego.

Zobowiązanie na potrzeby rodziny

Natomiast, jeżeli małżonek zaciągnie zobowiązanie, nawet bez wiedzy drugiego małżonka, w „sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny” (np. na czynsz, zakup jedzenia), wówczas małżonkowie odpowiadają solidarnie.

Co zrobić gdy mąż narobił długów?

Aby chronić majątek przed długami współmałżonka, należy ustanowić rozdzielność majątkową. Można to zrobić u notariusza lub w sądzie. Rozdzielność majątkowa sprawia, że majątki małżonków stają się niezależne. Najlepiej jednak, aby podpisanie intercyzy miało miejsce przed powstaniem długów. Jeżeli nie mieliśmy podpisanej intercyzy, a powstały długi, to znaczenie ma to czy małżonek wyrażał zgodę na ich zaciągnięcie, na co zostały zaciągnięte, ale także kiedy zostały zaciągnięte.  Warto zatem w pierwszej kolejności dowiedzieć się jak najwięcej o zaciągniętych zobowiązaniach, np. pozyskać umowę, na podstawie której powstały długi. Warto też zawczasu skonsultować sprawę z prawnikiem, najlepiej od razu po pozyskaniu informacji o długu, aby uniknąć sytuacji, w której komornik zajmie część majątku.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!