Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Jak uzyskać prawo do opieki nad dziećmi?

Nie rodzi wielu pytań sytuacja, w której rodzice są zgodni co do tego, jak ma wyglądać opieka nad dziećmi. Co jednak, gdy między rodzicami istnieje spór co do sposobu i zakresu wykonywania opieki nad dziećmi?

Kto ma prawo do opieki nad dzieckiem?

Przede wszystkim prawo, ale i obowiązek opieki nad dzieckiem, przysługuje rodzicom. W sytuacji rozstania rodziców, rodzice powinni wypracować wspólne porozumienie co do tego jak będzie wyglądała kwestia opieki i kontaktów z dzieckiem. Jeżeli jednak wypracowanie takiego porozumienia między rodzicami nie jest możliwe sprawa będzie rozstrzygana przez sąd.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Jak wygląda ustalenie opieki nad dzieckiem?

W przypadku gdy rodzice nie są w stanie zgodnie ustalić opieki nad dzieckiem, konieczne jest skierowanie w tym zakresie sprawy do sądu. Wniosek o ustalenie opieki nad dzieckiem powinien zawierać w szczególności:

  • dane rodzica wnoszącego wniosek (adres, PESEL);
  • dane drugiego rodzica (adres, PESEL);
  • wskazanie danych dziecka;
  • czego się domagamy;
  • uzasadnienie naszego żądania;
  • własnoręczny podpis;
  • dodatkowy odpis pisma z załącznikami.

Ponadto należy pamiętać o załączeniu aktu urodzenia dziecka, aby wykazać, że jesteśmy jego rodzicem, opłaty od wniosku, ale też innych dowodów, które potwierdzałyby nasze twierdzenia. W zależności od okoliczności sprawy dowodami tymi mogą być dokumenty, ale też zeznania świadków czy wniosek o przeprowadzenie opinii biegłych. Warto wskazać, że jeżeli nasz wniosek będzie zawierał braki formalne, to sąd wezwie nas do ich uzupełnienia, co przedłuży całe postępowania. Dlatego też warto już na początku powierzyć sprawę adwokatowi lub radcy prawnemu, w szczególności, że w sprawach rodzinnych czas często ma niebagatelne znaczenie i nie można pozwolić sobie na pomyłki.

Co oznacza opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna polega na sprawowaniu przez rodziców opieki nad małoletnim na przemian w podobnych okresach. Najczęściej wygląda ona w ten sposób, że przez jeden, dwa tygodnie dziecko przebywa u matki, a następnie przez ten sam okres jest pod opieką ojca. Okresy pobytu u rodziców nie muszą być jednak równe, aby mówić o opiece naprzemiennej. Jest to rozwiązanie, które sprawdzi się w przypadku braku konfliktu między rodzicami, z uwagi na to, że taki system opieki wymaga sprawnego komunikowania się i bieżącego przekazywania sobie informacji odnośnie dziecka.

Jak uzyskać pełną opiekę nad dzieckiem?

Często pytacie nas Państwo co zrobić, aby sąd przyznał nam pełną opiekę nad dzieckiem. Otóż nie ma tutaj prawidłowej odpowiedzi. Sytuacja każdej rodziny jest bowiem inna, a to od okoliczności danej sprawy zależy, kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. Sąd przyznając opiekę nad dzieckiem danemu rodzicowi kieruje się zasadą dobra dziecka. Sąd musi rozważyć wszystkie okoliczności i ocenić dowody zgromadzone w sprawie i uznać, który z rodziców daje lepszą gwarancję rozwoju dziecka, zapewniania mu poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, zaspokajania jego potrzeb. W tym celu sądy często korzystają z pomocy Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, a więc zespołu biegłych psychologów i psychiatrów, którzy oceniają umiejętności wychowawcze rodziców, ale również analizują zachowania i potrzeby dziecka.

Warto zaznaczyć, że obydwoje rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktu z dzieckiem. Nawet w przypadku, gdy miejsce zamieszkanie dziecka zostanie ustalone przy danym rodzicu, to drugi rodzic może starać się o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Sąd będzie wówczas rozstrzygać, jak mają wyglądać te kontakty tzn. w jakie dni mają mieć miejsce, ile mają trwać, gdzie mają się odbywać. Możliwa jest także sytuacja, w której sąd zakaże kontaktu danego rodzica z dzieckiem. Jednak odebranie rodzicom tego prawa może nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy kontakty rodzica z dzieckiem poważnie zagrażają lub naruszają dobro dziecka.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!