Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Niealimentacja czyli uchylanie się od alimentów

Brak realizacji obowiązku alimentacyjnego jest dość powszechnym problemem. Czy każda zaległość w płaceniu alimentów jest równoznaczna z pojęciem niealimentacji? Co zrobić, jeżeli nie jesteśmy wstanie dłużej płacić alimentów?

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Co to znaczy niealimentacja?

Niealimentacja to przestępstwo opisane w art. 209 KK. Przestępstwo niealimentacji polega na uchylaniu się od płacenia alimentów przez osobę do tego zobowiązaną. Żeby mówić o przestępstwie niealimentacji obowiązek alimentacyjny musi wynikać z orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem albo innym organem lub umowy.

Kiedy jest przestępstwo niealimentacji?

Wiedząc już, że uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest karalne, warto wyjaśnić kiedy dokładnie jest przestępstwo niealimentacji? Uchylanie się od płacenia alimentów nie zawsze musi stanowić takie przestępstwo. Konieczne jest jeszcze spełnienie określonych przesłanek.

Żeby uznać uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego za przestępstwo, w pierwszej kolejności należy wykazać, że do płacenia alimentów uchyla się ze swoim obowiązkiem tak długo, że zaległości odpowiadają wysokości alimentów za okres co najmniej 3 miesięcy.

Nie każdy przypadek niepłacenia alimentów musi mieć również tożsamy z „uchylaniem się” od obowiązku alimentacyjnego, a jest to wymóg konieczny do skazania za przestępstwo. Powyższe potwierdził SN w wyroku z 11 maja 2022 r. sygn. III KK 64/22 wskazując, że by stwierdzić niealimentację nie wystarczy samo potwierdzenie, że oskarżony nie płaci alimentów, do których łożenia był zobowiązany. Konieczne jest równoczesne ustalenie, iż od tego obowiązku „uchyla się”. Spełnienie przesłanki „uchylania się” sądy najczęściej wiążą z negatywnymi odczuciami psychicznymi sprawcy czynu niealimentacji co do obowiązku zapłaty alimentów.

Warto zwrócić uwagę również, że przestępstwo niealimentacji należy do tzw. przestępstw wnioskowych, tzn. do wszczęcia postępowania potrzebny jest wniosek o ściganie. Najczęściej składa go dziecko, a jeżeli nie osiągnęło jeszcze wieku 18 lat, w jego imieniu opiekun prawny.

Co grozi za uchylenie się od płacenia alimentów?

Skoro wiemy już, że niealimentacja stanowi przestępstwo, warto dowiedzieć się co grozi za uchylanie się od płacenia alimentów. Kara za uchylanie się od płacenia alimentów zależna jest od tego jakie konsekwencje wywołało takie zachowanie.

W art. 209 § 1 KK opisane zostały kary za uchylanie się od płacenia alimentów w typie podstawowym tego przestępstwa. Jeżeli sąd uzna, że w konkretnej sprawie uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego wypełniło znamiona przestępstwa z art. 209 § 1 KK to orzeka w takim wypadku karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Surowsze kary przewidziane zostały za typ kwalifikowany przestępstwa niealimentacji opisany w art. 209 § 1a KK. Jeżeli uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego narazi uprawnionego do ich otrzymywania na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, zasądzona kara pozbawienia może być orzeczona w wysokości wyższej tj. do dwóch lat pozbawienia wolności.

Jak wygląda sprawa o uchylenie alimentów?

Z uwagi na konsekwencje karnoprawne jakie grożą osobie uchylającej się od płacenia alimentów, brak realizacji takiego obowiązku nie jest działaniem rozsądnym. Jeżeli zobowiązany do płacenia świadczeń alimentacyjnych uzna, że obowiązek ten jest bezzasadny powinien rozważyć wniesienie do sądu sprawy o uchylenie alimentów.

Pozew o uchylenie alimentów należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W treści pozwu należy wskazać wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie, z których wynikać będzie, że dalszy obowiązek alimentacyjny jest bezzasadny. Okolicznościami uzasadniającymi uchylenie alimentów może być m.in. podjęcie pracy przez pełnoletnie dziecko, ciężka przewlekła choroba zobowiązanego do alimentów, czy niezawiniona przez niego utrata pracy i niemożność podjęcia zatrudnienia mimo wysiłków i starań w tym kierunku.

Sprawa o uchylenie alimentów jest postępowaniem spornym, uprawniony do alimentów (a jeżeli nie ukończył on 18 lat to działający w jego imieniu opiekun prawny) może przedstawić swoje racje. W postępowaniu o uchylenia alimentów sąd bada wszystkie zebrane dowody, przesłuchuje świadków i dopiero na tej podstawie rozstrzyga w przedmiocie zasadności powództwa.

Sprawy o alimenty – wsparcie kancelarii prawnej

Sprawy o alimenty tak o ich zasądzenie, uchylenie, egzekucję, jak i ściganie karne dłużników alimentacyjnych nie należą do najprostszych. Warto w takim wypadku skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii MMF. Zespół prawników kancelarii posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. spraw rodzinnych Warszawa Praga, w tym związanych z alimentami. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej nie zwlekaj tylko skontaktuj się z nami.

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!