Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

 Rolnicy, którzy doznali wypadku przy pracy mogą ubiegać się o odszkodowanie. Wypadki w rolnictwie są zazwyczaj związane z upadkami, obsługą maszyn rolniczych czy też opieką nad zwierzętami hodowlanymi. Komu i kiedy dokładnie przysługuje odszkodowanie za wypadek w rolnictwie?

 Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek w rolnictwie?

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:

  •       ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
  •       członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Należy wskazać, że jednorazowe odszkodowanie nie należy się, gdy wypadek był spowodowany umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku. Należy podkreślić zatem, że samo bycie pod wpływem alkoholu w czasie wypadku nie przekreśla szans na uzyskanie odszkodowania. Ocenie podlegać będzie bowiem przyczynienie się do zaistniałego wypadku.

Wypadek w rolnictwie – przesłanki

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników za wypadek przy pracy rolniczej uważa się:

  1.     nagłe zdarzenie
  2.     wywołane przyczyną zewnętrzną
  3.     które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:
  • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
  • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
  • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
  • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3 albo w drodze powrotnej.

Wypadek w rolnictwie – co dalej?

Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej placówki KRUS bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Zgłosić wypadek w rolnictwie można zarówno ustnie jak i pisemnie. Pisemna forma jest o tyle lepsza, że możemy szczegółowo opisać wszystkie okoliczności wypadku i jego skutki. Zgłoszenia wypadku w rolnictwie może dokonać nie tylko poszkodowany, ale też inna osoba.

Po przyjęciu zgłoszenia Kasa ustala jakiemu ubezpieczeniu podlegał poszkodowany.  Jeśli poszkodowany podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku niezwłocznie wszczyna postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku Kasa sporządza protokół powypadkowy.  Do protokołu powypadkowego poszkodowany lub uprawniony członek rodziny może w terminie 7 dni od otrzymania protokołu powypadkowego, zgłosić na piśmie uwagi i zastrzeżenia. Protokół powypadkowy stanowi podstawę do uznania bądź nie uznania wypadku za wypadek przy pracy rolniczej i tym samym wypłaty odszkodowania.

Warto pamiętać, że odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z KRUS jest co do zasady świadczeniem jednorazowym. Jeżeli jednak w skutek wypadku poszkodowany stał się całkowicie niezdolny do pracy, rolnikowi przysługuje renta z KRUS, o ile w czasie wypadku podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentownemu.

Wypadek w rolnictwie – zaufaj kancelarii z doświadczeniem

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji zwiększa szanse przyznania odszkodowania i jego wyższej wysokości. Postępowanie powypadkowe przed KRUS niejednokrotnie nastarcza wielu problemów. Pomagamy w całym procesie dotyczącym uzyskania odszkodowania za wypadek na wsi. Polecenie sprawy profesjonalistom przede wszystkim daje pewność, że wszystkie formalności, a przede wszystkim terminy zostaną zachowane.

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!