Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Pieniądze na polisie ubezpieczeniowej a rozwód

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że co do zasady przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności wchodzą do ich majątku wspólnego. Jednak nieco inaczej przedstawia się sprawa w przypadku ubezpieczenia na życie. Dowiedz się, co dzieje się z polisą w przypadku rozwodu, a także co dzieje się w przypadku, gdy jesteś ubezpieczony przy byłym małżonku.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Ubezpieczenie na życie po rozwodzie

Chcąc chronić przyszłość swoich bliskich decydujemy się często na zawarcie polisy na życie. W razie wypadku ubezpieczyciel wypłaci pieniądze osobom wskazanym w polisie, jako uprawnionym. Co jednak gdy decydujemy się na rozwód?

Polisa na życie nie podlega podziałowi w sprawie o podział majątku wspólnego. Bez względu na to czy została zawarta przed wstąpieniem w związek małżeński, czy w jego trakcie stanowi własność małżonka, który jest w ramach niej ubezpieczony.

Inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku zawarcia tzw. polisolokaty, czyli umowy ubezpieczenia z elementami inwestycyjnymi. Jako że polisa ta pełni funkcję inwestycyjną, to środki, na niej się znajdujące będą co do zasady podlegały podziałowi. Jeżeli jednak małżonek przed ślubem posiadał taką polisę, to środki na niej zgromadzone nie będą wchodziły w skład majątku wspólnego. Za to rozliczeniu mogą polegać składki wpłacane na polisę. Jeżeli małżonek w trakcie małżeństwa uiszczał z majątku wspólnego składki ubezpieczeniowe, to połowa wysokości tych składek ubezpieczeniowych będzie podlegała zwrotowi. Będzie to bowiem nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka. Trzeba jednak pamiętać, że takie roszczenie trzeba zgłosić w postępowaniu o podział majątku wspólnego!

Istotne jest także, że jeżeli wskazałeś małżonka, jako osobę uposażoną, która w razie śmierci uzyska świadczenie z Twojej polisy na życie, to należy pamiętać, aby po rozwodzie o zadbaniu o tą kwestię i zmianę osoby uposażonej.

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny?

Zgodnie z art. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za członka rodziny uznaje się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Czy żona może korzystać z ubezpieczenia męża po rozwodzie?

Często małżonek, który ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, dopisuje do niego swoich najbliższych, aby oni też mogli korzystać z ubezpieczenia. Co jednak gdy małżonkowie się rozwiodą? Wskutek rozwodu małżonek nie jest już uznawany za członka rodziny i w związku z tym traci prawo do ubezpieczenia przy byłym mężu. Uprawnienie to jednak wygasa dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, a nie już z chwilą złożenia pozwu rozwodowego czy trwania sprawy o rozwód. Co ciekawe, jeżeli małżonkowie pozostają w separacji nie wpływa to na ubezpieczenie małżonka. Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego pracownik powinien powiadomić o tym swojego pracodawcę, a małżonek zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego.

Emerytura po rozwodzie

Nie każdy z małżonków jest tego świadomy, ale wspólne są nie tylko oszczędności zgromadzone na kontach bankowych, ale także środki odkładane na emeryturę (w ZUS, OFE). One też będą podlegały podziałowi.

Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku wspólnego wchodzą także środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwot składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Warto o tym pamiętać, bowiem często zdarza się, że małżonkowie zgromadzili tam całkiem spore środki. Jeżeli jeden z małżonków zgromadził więcej środków to powinien on (przy założeniu równych udziałów) spłacić drugiego małżonka.

Przy podziale majątku niezwykle cenna może okazać się pomoc naszej kancelarii adwokackiej Warszawa Praga, bowiem często małżonkowie nie są świadomi co stanowi ich majątek osobisty a co majątek wspólny. Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w sprawach dotyczących podziału majątku. Rzetelnie analizujemy każdą sprawę i przedstawiamy możliwości działania.

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!