Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Podział firmy po rozwodzie

Podział firmy po rozwodzie często rodzi wiele problemów, w szczególności jeżeli prowadzona firma jest duża lub gdy była finansowana z różnych źródeł. To jak będzie wyglądał podział jest zależne między innymi od formy prowadzenia działalności gospodarczej, ale również od tego, z jakiego majątku została sfinansowana. Warto wiedzieć, że nie zawsze firma będzie podlegać podziałowi, nawet jeżeli pracują w niej oboje małżonkowie.

Co nie podlega podziałowi majątku po rozwodzie?

Po rozwodzie nie podlega podziałowi majątek osobisty każdego z małżonków. Do majątku osobistego zaliczamy:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Podkreślić należy, że wynagrodzenie małżonków będzie podlegać podziałowi (nawet jeżeli przelewane jest na osobiste konta bankowe małżonków). Wynagrodzenie stanowi bowiem majątek wspólny małżonków.

Czy firma wchodzi do majątku wspólnego?

To czy firma wchodzi do majątku wspólnego i będzie podlegała podziałowi po rozwodzie, zależy od tego kiedy została założona. Jeżeli przedsiębiorstwo powstało w czasie trwania małżeństwa Stron i nie została wcześniej zawarta umowa o rozdzielności majątkowej to będzie podlegało podziałowi. Nie ma przy tym znaczenia czy małżonek interesował się firmą, pracował w niej czy też nie miał z nią do czynienia. Co jednak jeżeli przedsiębiorstwo powstało przed zawarciem małżeństwa, czy wówczas nic się nie będzie należało drugiemu małżonkowi? Wówczas sprawa jest bardziej skomplikowana i co do zasady firma będzie stanowić majątek osobisty małżonka, który ją założył. Nie jest jednak tak, że drugiemu małżonkowi nic się nie należy. W takiej sytuacji konieczne jest przeanalizowanie nakładów, jakie były czynione w trakcie trwania małżeństwa oraz to czy nakłady te pochodziły z majątku wspólnego stron lub majątku osobistego współmałżonka. Jeżeli którykolwiek ze składników majątku firmowego został zakupiony ze środków z majątku wspólnego (a więc również i z wynagrodzenia małżonków) składniki te będą podlegały podziałowi.

Przeczytaj więcej – rozwód i podział majątku

Firma męża a podział majątku

Firma, która została założona przed ślubem będzie stanowiła majątek osobisty małżonka. Jednak rzadko zdarza się tak, że drugiej stronie nic się nie należy. Często bowiem na rozwój firmy wydatkowane są wspólne pieniądze stron. Wówczas dochodzi do nakładu z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka. Nakłady te będą podlegały rozliczeniu przy podziale majątku. Jeżeli nakład był poczyniony z majątku wspólnego na firmę męża czy żony to drugi małżonek może liczyć na zwrot połowy przeznaczonych na rozwój firmy środków.

Należy jednak wskazać, że strona będzie musiała wykazać z czyjego majątku doszło do dokonania nakładu oraz jakiej wysokości był to nakład. W tym celu należy przedstawić stosowne dokumenty czy też powołać świadków. W razie sporu co do wartości poczynionych nakładów konieczne jest powołanie przez sąd biegłego danej specjalności, który wyda opinie w tym zakresie.

Czy trzeba spłacić męża po rozwodzie?

Z sytuacją spłaty małżonka po rozwodzie mamy zazwyczaj styczność w przypadku gdy jedno z małżonków otrzymuje składniki majątku więcej warte aniżeli drugie. Na przykład żona chce zatrzymać wspólny dom, musi więc spłacić męża. Spłata ta będzie wynosić połowę jego wartości. Co istotne, istnieje możliwość dokonania spłaty w ratach. Jest to rozwiązanie korzystne dla osób, które nie dysponują określoną kwotą pieniędzy w danej chwili.

Podział firmy po rozwodzie to zazwyczaj skomplikowany proces, wymagający fachowej pomocy. Przy podziale majątku przeanalizować należy wszystkie kwestie związane m.in. z nakładami czynionymi z majątku osobistego na majątek wspólny, z majątku wspólnego na osobisty, ale także między majątkami osobistymi małżonków. Nasza kancelaria oferuje pomoc przy podziale majątku, zarówno na etapie przedsądowym jak też w procesie sądowym. Dzielenie dorobku małżonków często wiąże się z dużymi emocjami, dlatego też tym bardziej warto skorzystać z fachowej pomocy prawnika, który będzie czuwał nad prawidłowością całego procesu, a przede wszystkim nad takim podziałem majątku, który będzie korzystny dla klienta. Jeżeli szukasz prawnika, który pomoże w podziale Twojego majątku z małżonkiem skontaktuj się z naszą Kancelarią.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!