Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Separacja a alimenty

Separacja to stan, kiedy małżonkowie pozostają formalnie małżeństwem, choć żyją oddzielnie. Separacja różni się od rozwodu tym, że małżonkowie nie mogą wejść w kolejny związek małżeński. Czy podczas separacji trzeba płacić alimenty? Czy można mieszkać razem w separacji?

Czy w separacji płaci się alimenty?

Na pytanie czy podczas separacji trzeba płacić alimenty, odpowiedź jest twierdząca. Sąd w wyroku orzekającym separację ma obowiązek orzec, w jaki sposób małżonkowie będą uczestniczyć w ponoszeniu kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka, do których należą, np. koszty związane z wyżywieniem, zakupem odzieży, leków czy wydatki na edukację. Sąd za każdym razem uwzględnia, w jakim stopniu każde z rodziców przyczynia się do wychowania dziecka.

Co się należy żonie w separacji? Co się należy mężowi w separacji? W przypadku orzeczenia separacji istnieje możliwość zasądzenia alimentów dla współmałżonka. Zasady zasądzania alimentów w przypadku separacji są identyczne, jak przy rozwodzie. Orzekając separację, Sąd podobnie jak przy rozwodzie określa kto ponosi winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego. To z kolei decyduje o tym, kto i w jakich okolicznościach, może otrzymać alimenty.

Podkreślić należy, że mimo orzeczenia separacji, małżeństwo nadal trwa, a małżonkowie mają obowiązek świadczenia sobie wzajemnej pomocy. Obowiązek świadczenia wzajemnej pomocy jest kwestią odrębną od alimentów. Wzajemna pomoc może mieć wymiar fizyczny, duchowy, jak i materialny.

Czy można mieszkać razem w separacji?

Podczas separacji małżonkowie mogą mieszkać razem. Nie zawsze bowiem jest możliwość wyprowadzenia się od małżonka. W orzeczeniu orzekającym separację sąd może na wniosek stron dokonać podziału sposobu korzystania z danego mieszkania.

Sąd dokonując podziału sposobu korzystania z mieszkania bierze pod uwagę powierzchnię mieszkania i podział na poszczególne pomieszczenia. Najczęściej łazienka czy kuchnia pozostają do dyspozycji wspólnej obojga małżonków, natomiast pokoje są dzielone między męża, żonę i ewentualnie dzieci. Prócz tego w orzeczeniu Sąd może zawrzeć zakazy i nakazy co do wspólnego funkcjonowania małżonków w jednym mieszkaniu lub domu, np. zapraszanie obcych osób czy zmiany wyposażenia mieszkania.

Separacja a podział majątku

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego o separacji powstaje między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej. Od tego momentu każdy małżonek może samodzielnie zarządzać i odpowiadać za własny majątek. Z kolei majątek nabyty po orzeczeniu separacji jest własnością tylko tego małżonka, który go nabył.

Rozdzielność majątkowa na skutek separacji jest tzw. rozdzielnością majątkową przymusową i nie można jej znieść w trakcie trwania separacji.

Podkreślić należy, że orzeczenie separacji nie jest równoznaczne z podziałem majątku wspólnego. Podział majątku wspólnego, może bowiem nastąpić tylko w drodze zawarcia umowy o podział pomiędzy małżonkami lub w drodze postępowania sądowego.

W celu uzyskania dokładnych informacji i porady prawnej dotyczącej separacji oraz alimentów, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Specjalizujemy się w sprawach rodzinnych.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!