Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Po śmierci danej osoby przychodzi moment kiedy chcemy uregulować sprawy spadkowe i majątkowe. Pierwszym krokiem powinno być stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. To kto będzie dziedziczył po spadkodawcy zależy od tego czy zmarły sporządził testament czy też nie – wówczas dziedziczenie będzie odbywać się ustawowo. Z czym wiąże się stwierdzenie nabycia spadku i jak złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to inaczej ustalenie, kto i w jakim udziale będzie dziedziczył po zmarłym. Co istotne, stwierdzenie nabycia spadku nie jest „dzieleniem” składników majątku spadkobiercy. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku nie jest analizowany skład masy spadkowej, a jedynie dokonuje się stwierdzenie kto będzie uprawnionym do dziedziczenia. Stwierdzenie nabycia spadku może mieć miejsce:

 1. w postępowaniu sądowym – wówczas należy złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku;
 2. przed notariuszem – wówczas wymagane jest stawiennictwo wszystkich osób zainteresowanych u notariusza, a notariusz sporządza notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać wszelkie istotne informacje z punktu widzenia dziedziczenia. Z formalnego punktu widzenia we wniosku powinny się znaleźć przede wszystkim takie informacje jak:

 • dane wnioskodawcy (wraz z adresem i nr PESEL);
 • dane osobowe (w tym adresy) wszystkich zainteresowanych osób (a będą nimi spadkobiercy ustawowi, testamentowi, zapisobiercy i wszystkie inne osoby mogące być zainteresowanymi w sprawie);
 • sformułowanie żądania (a zatem tego kto powinien dziedziczyć po zmarłym i w jakim udziale);
 • uzasadnienie żądania – uzasadniając nasze żądanie niezwykle istotne jest jak najdokładniejsze opisanie pokrewieństwa i zawarcie informacji o sporządzonych testamentach;
 • podpis wnioskodawcy.

Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, do sądu miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw wniosek składa się do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

To o czym często nie wiedzą osoby, które samodzielnie składają wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu to to, że uczestnikami postępowania sądowego będą wszyscy spadkobiercy testamentowi lub ustawowi i należy ich w piśmie do sądu wymienić wraz z podaniem adresów, aby mogli wziąć udział w postępowaniu. Jednak nawet jeżeli nie zostaną oni ujęci we wniosku to w toku postępowania sąd z urzędu bada, kto należy do kręgu spadkobierców, ale także czy spadkodawca pozostawił po sobie testamenty. Sąd natomiast nie będzie badał jakie składniki wchodzą w skład spadku.

Co trzeba dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć takie dokumenty jak:

 • akt zgonu spadkobiercy
 • akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo ze spadkobiercą (akty urodzenia, akty małżeństwa)
 • testamenty, o ile spadkobierca je sporządził
 • inne dokumenty, które uprawdopodabniałyby krąg osób uprawnionych do dziedziczenia.

Ile wynosi opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy opłacić. Opłata sądowa wynosi 100 zł. Dodatkowo należy uiścić opłatę 5 zł tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego. Jeżeli jednak we wniosku zawracamy się o stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach, przykładowo po obojgu rodzicach, to wówczas opłata będzie wielokrotnością ww. kwoty. Dowód uiszczenia opłat należy załączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Czy każdy spadkobierca składa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć jeden spadkobierca, a inni nawet nie składając wniosku będą uczestnikami tego postępowania. Nie ma więc potrzeby, aby każdy ze spadkobierców wysłał wniosek w tym zakresie do sądu, wystarczające jest zainicjowanie postępowania przez jednego z nich. Co więcej, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wcale nie musi być złożyć przez spadkobiercę. Może go złożyć każda osoba mająca w tym interes (np. krewny spadkobiercy, wierzyciel).

Nasza kancelaria pomaga we wszelkich sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym sprawach dotyczących postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku czy zachowek. Reprezentujemy klientów przed sądami oraz sporządzamy wszelkie pisma procesowe. Jeżeli nie wiesz od czego zacząć porządkowanie spraw po zmarłym, chcesz podważyć sporządzony testament czy też nie wiesz gdzie mieszkają pozostali spadkobiercy warto skorzystać z pomocy prawnej.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!