Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Prawa ojca płacącego alimenty

Każdy rodzić ma prawo i obowiązek do kontaktów z dzieckiem. Zdarza się jednak, że rodzic sprawujący bieżącą opiekę nad dzieckiem utrudnia lub całkowicie uniemożliwia te kontakty. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem może mieć różne formy jak na przykład nastawiania dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi czy też wyjeżdżanie z dzieckiem akurat w dniu kontaktu z ojcem.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Co można zrobić, gdy matka utrudnia kontakt z dzieckiem?

Zawsze w pierwszej kolejności, warto rozważyć polubowne załatwienie sprawy m.in. poprzez mediacje. Czasami pomoc osoby z zewnątrz może doprowadzić do wypracowania satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

Często zdarza się jednak, że współpraca rodziców jest niemożliwa, a ich oczekiwania co do kontaktów czy sposobu opieki nad dzieckiem zupełnie odmienne. Wówczas rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu. Przede wszystkim wskazać należy, że dziecko powinno mieć kontakt z obojgiem rodziców. Poza skrajnymi sytuacjami (np. stosowanie przemocy) utrudnianie kontaktów ojca z dzieckiem jest sprzeczne z dobrem dziecka. Uniemożliwianie kontaktu dziecka z rodzicem nazywane jest „alienacją rodzicielską”. W zależności od okoliczności sprawy m.in. od tego czy wcześniej zostały już ustalone kontakty z dzieckiem, czy utrudnianie kontaktu ma charakter celowy czy kontakty w ogóle dochodzą do skutku, rozważyć należy złożenie wniosku o:

 •   ustalenie lub zmianę kontaktów z dzieckiem;
 •   zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każdy niewykonany kontakt;
 •   nakazanie zapłaty danej sumy za niewykonane kontakty (możliwe jedynie w przypadku gdy istnieje prawomocne orzeczenie co do zagrożenia nakazaniem zapłaty);
 •   zmianę miejsca zamieszkania dziecka;
 •   ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Jak widać trudno jest wskazać, jedno prawidłowe rozwiązanie w sytuacji utrudniania kontaktu ojca z dzieckiem. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Dlatego też warto skorzystać z pomocy radcy prawnego czy adwokata, mającego doświadczenie w sprawach rodzinnych, który doradzi, jakie działania należy podjąć, aby zmienić obecną sytuację, a także przeprowadzi przez cały proces sądowy.

Co grozi za utrudnianie kontaktu?

Działanie, które ma na celu zniszczenie lub utrudnienie zbudowania lub odbudowania więzi między rodzicem o dzieckiem należy rozpatrywać w kategorii przemocy emocjonalnej. Dlatego też jeżeli rodzic, sprawujący bieżącą pieczę nad dzieckiem, utrudnia kontakt dziecka z drugim rodzicem (bez ważnych powodów) to wówczas postępuje on niezgodnie z dobrem dziecka. Tym samym takie zachowanie należy rozpatrywać w kategorii wykonywania władzy rodzicielskiej w sposób nieprawidłowy, a tym samym może ono doprowadzić m.in. do ograniczenia a nawet pozbawienia władzy rodzicielskie danemu rodzicowi.

Co do zasady, rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem ma obowiązek wykonywać obowiązujące orzeczenie w przedmiocie kontaktów zgodnie z jego treścią. Często zdarza się jednak tak, że mimo ustalenia kontaktów przez sąd kontakty te nie dochodzą do skutku z winy rodzica sprawującego pieczę. Jeżeli ustalone kontakty nie są realizowane to wówczas możliwym rozwiązaniem jest złożenie do sądu wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każdy niewykonany kontakt. Wystarczająca jest tutaj uzasadniona obawa, że rodzic może utrudniać kontakty. Dobrze jest jednak przywołać odpowiednią argumentację, dowody i przykładamy sytuacji, które tą obawę powodują.

Jeżeli mimo zagrożenia nakazaniem zapłaty przez sąd za każdy niewykonany kontakt rodzic dalej utrudnia kontakty to możliwe jest wszczęcie postępowania o nakazanie zapłaty za niewykonane kontakty. Wówczas sąd bada, dlaczego dany kontakt nie doszedł do skutku i kto ponosi za to winę. Jeżeli dojdzie do przekonania, że miało to miejsce wskutek nieuzasadnionego zachowania rodzica sprawującego pieczę, to nakaże temu rodzicowi zapłatę określonej sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica.

Ile wynosi kara za utrudnienia kontaktu z dzieckiem?

To jaka będzie wysokość kwoty za każdy niewykonany kontakt będzie zależy m.in. od możliwości zarobkowych i majątkowych danego rodzica. W przepisach brak jest konkretnej stawki czy też zakresu, w jakim powinna mieścić się kwota grzywny.  Zwrócić należy uwagę, że kara musi być w pewien sposób dotkliwa, aby odstraszała od kolejnych utrudnień kontaktów. Nie może jednak to być kara oderwana od rzeczywistej sytuacji finansowej rodzica i prowadzić do sytuacji, w której ten nie miałby się za co utrzymać.

Gdzie zgłosić brak kontaktu z dzieckiem?

W sytuacji gdy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem ważny jest czas. Warto szybko podjąć działania, gdyż każdy miesiąc braku kontaktu z dzieckiem może skutkować rozluźnieniem więzi z dzieckiem. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Jeżeli brak jest ustalonych kontaktów z dzieckiem będzie to wniosek o ich ustalenie.

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wniosek powinien zawierać m.in.:

 •   dane rodziców wraz z adresami i nr PESEL
 •   dane dziecka
 •   oznaczenie sądu
 •   określenie żądania (jeżeli chcemy ustalić kontakty z dzieckiem to należy wskazać konkretne dni i godziny kontaktów, z uwzględnieniem świąt, wakacji czy ferii)
 •   orzeczenia sądów, jeżeli były wcześniej wydawane
 •   uzasadnienie naszego żądania
 •   podpis
 •   odpis pisma

Ważne jest prawidłowe sformułowanie wniosku, bowiem w przypadku braków pisma sąd wezwie do ich uzupełnienia, co wydłuży czas trwania całego postępowania.

Co więcej, często w sprawach dotyczących kontaktów i opieki nad dzieckiem konieczne jest wypowiedzenie się przez biegłych, celem ustalenia umiejętności wychowawczych rodziców, kondycji dziecka i ustaleniem co jest zgodne z dobrem dziecka. Dobrze jest już na wczesnym etapie postępowania złożyć wniosek w tym zakresie, aby sąd jak najszybciej skierował sprawę do biegłych, bowiem terminy oczekiwania na opinię są bardzo długie.

Wskazać należy, że sprawy związane z utrudnianiem kontaktów z dzieckiem są sprawami zwykle skomplikowanymi i wieloetapowymi. Dlatego też warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. W szczególności, że czas ma w tego rodzaju sprawach istotne znaczenie.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Masz pilną sprawę?

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami!