Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Co grozi za posiadanie marihuany?

Posiadanie marihuany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oznacza samą możność władania, wykorzystania marihuany. W Polsce posiadanie marihuany jest nielegalne i traktowane jest przestępstwo, niezależnie od ilości posiadanej substancji.

Kara za posiadanie marihuany

Kara za posiadanie marihuany zależy przede wszystkim od jej ilości. Zgodnie z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli przedmiotem czynu zabronionego jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Z kolei w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wypadek mniejszej wagi

Oceniając czy posiadanie narkotyku stanowi wypadek mniejszej wagi bierze się pod uwagę takie czynniki jak rodzaj narkotyku, ilość narkotyku oraz uprzednią karalność sprawcy za przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Marihuana jest narkotykiem miękkim, będzie więc oceniana łagodniej niż posiadanie narkotyków twardych. Za wypadek mniejszej wagi można więc uznać incydentalne posiadanie nieznacznej ilości marihuany.

Znaczna ilość narkotyków

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie precyzuje jaka ilość marihuany kryje się pod pojęciem „znacznej ilości”. Ocena czy doszło do przestępstwa kwalifikowanego posiadania marihuany w znacznej ilości wypracowana została przez orzecznictwo. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 24 lipca 1997 r. (sygn. akt II AKa 94/97) przyjął, że znaczna ilość to taka, która wystarczy do jednorazowego odurzenia się najmniej kilkudziesięciu osób. Odnosząc się do marihuany, przyjmuje się, że typową porcją na jednorazowe odurzenie jest 1 gram.

Co grozi za posiadanie 1 kg marihuany?

Posiadanie 1 kg marihuany będzie traktowane jako przestępstwo posiadania środka odurzającego w znacznej ilości. Sprawca przestępstwa podlegał będzie karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Ile można mieć przy sobie marihuany?

Karalne jest posiadanie substancji odurzającej dopiero wówczas, gdy jego ilość pozwala na odurzenie osoby zażywającej narkotyk. Posiadanie nieznacznej ilości marihuany, przeznaczonej wyłącznie na własny użytek, daje możliwość umorzenia postępowania. Posiadanie narkotyków na własny użytek oznacza, że sprawca przestępstwa nie zamierzał udzielić ich odpłatnie lub nieodpłatnie innej osobie.

Ile wynosi grzywna za posiadanie marihuany?

Grzywna to forma kary finansowej, którą sąd może wymierzyć wobec osoby, która popełniła przestępstwo lub wykroczenie. Ustalając stawkę dzienną grzywny sąd bierze pod uwagę przede wszystkim:

  • sytuację rodzinną skazanego – ilość osób pozostających na jego utrzymaniu,
  • stosunki majątkowe – możliwości finansowe skazanego z uwzględnieniem ciążących na nim innych zobowiązań finansowych,
  • warunki osobiste –wiek, stan zdrowia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe.

W praktyce, w sprawach o posiadanie lub uprawę marihuany kara grzywny wynosi najczęściej od 500 do 2000 złotych. W przypadku zasądzenia grzywny, istnieje możliwość złożenia wniosku o rozłożenie jej na raty.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Mobbing w pracy – gdzie zgłosić? Jak go udowodnić?

Mobbing jest zakazany, jednak nadal zdarzają się sytuacje gdy jest on stosowany w miejscu pracy. Może on przybierać różne formy, takie jak obraźliwe uwagi, szykany, ignorowanie, zastraszanie, szkalowanie, manipulację informacjami. Warto wiedzieć co zrobić gdy doświadczamy mobbingu w pracy.

Co warto wiedzieć o mobbingu?

  • Odpowiedzialność prawną za mobbing przewiduje w Polsce Kodeks pracy. 
  • Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
  • Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
  • Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Gdzie zgłosić sprawę o mobbing w pracy?

W pierwszej kolejności sprawę o mobbing należy zgłosić swojemu przełożonemu lub działowi kadrowemu. Możesz to zrobić ustnie lub pisemnie. Przy zgłoszeniu ustnym warto pamiętać, aby zgłoszenie to zostało udokumentowane przez pracodawcę. Taki dokument może później stanowić dowód np. w sprawie o odszkodowanie. Już na tym etapie należy opisać zachowania i sytuacje, które miały miejsce. Pracodawca powinien wówczas podjąć działania celem przeciwdziałania mobbingowi.

Ponadto należy wiedzieć, że każdy pracownik (nawet anonimowo) może o mobbingu w danym miejscu zatrudnienia poinformować Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Po takim zgłoszeniu należy spodziewać się kontroli organu celem wyjaśnienia czy u danego przedsiębiorcy dochodzi do naruszeń.

Ofiara mobbingu może także wszcząć postępowanie sądowego w przedmiocie odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu mobbingu. W procesie sądowym należy przedstawić dowody na to, że dochodziło do mobbingu. Dowody te mogą stanowić m.in. zeznania świadków czy wiadomości e-mail. Należy liczyć się z tym, że proces sądowy jest długotrwały, jednak uzyskane zadośćuczynienie lub odszkodowanie chociaż częściowo może zrekompensować nam doznaną szkodę.

Czy mobbing w pracy można zgłosić na policję?

Jeżeli mobbing wiąże się z możliwością popełnienia przestępstwa to można zgłosić go również na policji. Niektóre zachowania składające się na mobbing mogą bowiem podlegać odpowiedzialności karnej. Będzie tak przykładowo kiedy mobber stosuje groźby bezprawne, dopuści się naruszenia nietykalności cielesnej czy stalkingu. Po zgłoszeniu organy ścigania będą badać czy zachowanie mobbingowe stanowiło przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa karnego. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa można zgłosić ustnie lub pisemnie. 

Jak udowodnić mobbing w miejscu pracy?

Udowodnienie mobbingu w pracy nie jest zadaniem prostym. Jednak to właśnie na ofierze spoczywa obowiązek udowodnienia faktu, że wobec niej stosowany był mobbing. Warto więc skrupulatnie zbierać dowody dotyczące zachowań mobbingowych, takie jak daty, godziny, miejsce, świadkowie i szczegóły incydentów. Ponadto należy zachować wszelkie wiadomości, e-maile, notatki czy inne materiały, które mogą być przydatne do wykazania mobbingu w pracy. Dodatkowo, jeżeli wskutek mobbingu konieczne były wizyty u lekarzy, warto w tym zakresie również zgromadzić odpowiednią dokumentację medyczną, która potwierdzi, że działania mobbera odbiły się negatywnie na zdrowiu.