Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Co zrobić gdy ojciec nie płaci alimentów?

Jednym z problemów matek samotnie wychowujących dzieci jest niepłacenie alimentów przez ojców. Przyczyny, z powodu których ojciec nie płaci alimentów na dziecko, mogą być różne. Co zrobić, gdy ojciec nie płaci alimentów? Ważne jest, aby działać zgodnie z prawem i korzystać z dostępnych środków prawnych oraz instytucji, które pomogą w dochodzeniu praw dziecka do alimentów.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Ojciec nie płaci alimentów – co zrobić?

Niezapłacone alimenty od ojca można spróbować wyegzekwować na kilka sposobów. Mianowicie:

 • skierowanie sprawy do komornika – jeżeli matka posiada wyrok zasądzający alimenty z nadaną klauzulą wykonalności, w przypadku braku zapłaty przez ojca, może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji u komornika. Komornik najczęściej dokonuje ściągnięcia alimentów ze środków znajdujących się na kontach bankowych lub też z wynagrodzenia za pracę. Dobrą wiadomością jest fakt, że roszczenia alimentacyjne mają pierwszeństwo przed innymi długami;
 • złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwaniealimentacja stanowi przestępstwo uregulowane w art. 209 Kodeksu karnego. Zgodnie z powyższym przepisem – grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, podlega ten kto uchyla się od obowiązku alimentacyjnego (określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową), jeżeli łączna wysokość powstałych, wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące;
 • wystąpienie z pozwem alimentacyjnym wobec dziadków – w sytuacji, gdy wyegzekwowanie alimentów od ojca dziecka jest niemożliwe, należy rozważyć żądanie alimentów od dziadków;
 • zwrócenie się do funduszu alimentacyjnego – jeżeli egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna można zawnioskować o alimenty z funduszu. Wskazać jednak należy, że nie są one wypłacane każdemu, należy bowiem spełnić dodatkowe przesłanki jak np. kryterium dochodowe.

Gdzie zgłosić niepłacenie alimentów?

Z uwagi na okoliczność, że niepłacenie alimentów trwające ponad 3 miesiące jest przestępstwem, fakt niepłacenia alimentów należy zgłosić do organów ścigania jakimi są Policja lub Prokuratura. Ściganie przestępstwa jakim jest uchylanie się od płacenia alimentów następuje na wniosek:

 • pokrzywdzonego,
 • organu pomocy społecznej,
 • organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Alimenty na dziecko gdy ojciec nie pracuje

W sytuacji, gdy ojciec nie pracuje, a w konsekwencji nie może płacić alimentów na dziecko, można dochodzić ich zapłaty od zobowiązanych w dalszej kolejności tj. od dziadków oraz od dorosłego rodzeństwa dziecka.

Niepłacenie alimentów a widzenia z dzieckiem

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka istnieje niezależnie od tego czy dany rodzic utrzymuje kontakt z dzieckiem czy też nie. Co więcej, sytuacja, w której rodzic uzależnia kontakt z dzieckiem od zapłacenia alimentów, stanowi nadużycie władzy rodzicielskiej. Temat niepłacenia alimentów a widzenia z dzieckiem był już omawiany w naszych publikacjach.

Co mi grozi za niepłacenie alimentów?

Uchylanie się od płacenia alimentów jest karalne. Osobie, która uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Dodatkowo jeżeli sprawca czynu naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeśli nie możesz porozumieć się z ojcem dziecka w kwestii płacenia alimentów, skontaktuj się z naszą Kancelarią adwokacką Warszawa Praga. Pomożemy w procesie dochodzenia należnych alimentów.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

 

Wspólne konto w banku a rozwód małżonków

Zazwyczaj małżonkowie czy też partnerzy mają wspólne konto bankowe. Dzięki temu zyskują większą swobodę w zarządzaniu wspólnym budżetem. Co jednak z kontem wspólnym gdy decydujemy się na rozwód?

Czyje są pieniądze na wspólnym koncie?

Co do zasady zarówno pieniądze znajdujące się na koncie wspólnym małżonków, jak też na kontach osobistych, stanowią majątek wspólny małżonków. Jeżeli małżonkowie nie mają ustanowionej rozdzielności majątkowej i zlikwidują wspólne konto to np. wynagrodzenia za pracę dalej stanowią majątek wspólny, mimo że będą wpływać na  konta osobiste małżonków.

Nie zawsze jednak wszystkie pieniądze znajdujące się na wspólnym koncie będą majątkiem wspólnym. Przykładowo pieniądze pochodzące np. z darowizny czy spadku będą stanowić majątek osobisty małżonka. Należy jednak to udowodnić.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Co ze wspólnym kontem po rozwodzie?

Po rozwodzie wspólne konto w banku nie przestanie automatycznie istnieć. Jeżeli chcemy je zamknąć należy wystąpić do banku z wnioskiem w tym zakresie. Jednocześnie środki zgromadzone na wspólnym koncie na dzień rozdzielności majątkowej będą podlegały podziałowi między byłymi małżonkami. Rozdzielność majątkowa w przypadku rozwodu i nie zawierania wcześniej żadnych umów majątkowych między małżonkami powstanie z dniem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Czy mąż może zablokować wspólne konto?

Wspólne konto zwykle może zostać zlikwidowane niekiedy przez jednego małżonka. Zależy to od podpisanej umowy i regulaminów obowiązujących w banku. Niektóre instytucje wymagają do zlikwidowania konta obecności wszystkich współwłaścicieli konta. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy w Twoim przypadku możliwe jest zamknięcie wspólnego konta przez jednego małżonka najlepiej skontaktować się z bankiem. Jednak możliwa jest sytuacja, w której współposiadacz konta wypłaci z niego wszystkie pieniądze i zamknie konto.

Co gdy małżonek wypłacił pieniądze ze wspólnego konta?

Czy z taką sytuacją da się coś zrobić? Co do zasady środki zgromadzone na koncie w czasie małżeństwa są wspólne. W powyższym przypadku należałoby ustalić, w jakim celu pieniądze zostały wypłacone. Jeżeli ich pobranie miało związek z zaspokojeniem potrzeb rodziny, np. zapłatą czynszu, uregulowania wspólnych długów, to wypłata może być uznana za uzasadnioną. Jeżeli natomiast wyzbycie się było nieuzasadnione, to drugi małżonek może domagać się zwrotu połowy wartości wypłaconych środków. Żądanie to powinniśmy zgłosić w sprawie o podział majątku wspólnego i odpowiednio uzasadnić oraz przedstawić dowody potwierdzające wyprowadzenie majątku. Z pewnością warto załączyć historię konta bankowego.

Wskazać należy, że każda sytuacja jest inna, dlatego też to od szeregu okoliczności sprawy będzie zależeć, co w danej sprawie należy zrobić i jak będzie wyglądało rozliczenie majątku wspólnego.

Jak zabezpieczyć pieniądze na koncie przed rozwodem?

Sposobem na zabezpieczenie swoich finansów przed rozwodem jest podpisanie tzw. intercyzy. Należy to zrobić u notariusza.  Intercyza może by zawarta przed ślubem, ale także podczas trwania małżeństwa. Co daje podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej? Przede wszystkim chroni nas przed długami małżonka, co jest szczególnie istotne np. w przypadku gdy małżonek prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas małżonek nie musi obawiać się, że będzie odpowiadać za długi firmy. Intercyza powoduje także, że małżonkowie zyskują jasność co do tego, co stanowi ich majątki, a jej podpisanie może pomóc w późniejszych rozliczeniach po rozwodzie. Warto wspomnieć, że w każdej chwili intercyzę możemy „odwołać” i powrócić do wspólności majątkowej.

Jeżeli chcesz uzyskać pełen obraz swojej sytuacji majątkowej, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią adwokacką Warszawa Praga. Sprawy dotyczące podziału majątku są jedynymi z najbardziej złożonych spraw, dlatego też warto mieć pewność swojej sytuacji i swoich finansów.

Pieniądze na polisie ubezpieczeniowej a rozwód

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że co do zasady przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności wchodzą do ich majątku wspólnego. Jednak nieco inaczej przedstawia się sprawa w przypadku ubezpieczenia na życie. Dowiedz się, co dzieje się z polisą w przypadku rozwodu, a także co dzieje się w przypadku, gdy jesteś ubezpieczony przy byłym małżonku.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Ubezpieczenie na życie po rozwodzie

Chcąc chronić przyszłość swoich bliskich decydujemy się często na zawarcie polisy na życie. W razie wypadku ubezpieczyciel wypłaci pieniądze osobom wskazanym w polisie, jako uprawnionym. Co jednak gdy decydujemy się na rozwód?

Polisa na życie nie podlega podziałowi w sprawie o podział majątku wspólnego. Bez względu na to czy została zawarta przed wstąpieniem w związek małżeński, czy w jego trakcie stanowi własność małżonka, który jest w ramach niej ubezpieczony.

Inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku zawarcia tzw. polisolokaty, czyli umowy ubezpieczenia z elementami inwestycyjnymi. Jako że polisa ta pełni funkcję inwestycyjną, to środki, na niej się znajdujące będą co do zasady podlegały podziałowi. Jeżeli jednak małżonek przed ślubem posiadał taką polisę, to środki na niej zgromadzone nie będą wchodziły w skład majątku wspólnego. Za to rozliczeniu mogą polegać składki wpłacane na polisę. Jeżeli małżonek w trakcie małżeństwa uiszczał z majątku wspólnego składki ubezpieczeniowe, to połowa wysokości tych składek ubezpieczeniowych będzie podlegała zwrotowi. Będzie to bowiem nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka. Trzeba jednak pamiętać, że takie roszczenie trzeba zgłosić w postępowaniu o podział majątku wspólnego!

Istotne jest także, że jeżeli wskazałeś małżonka, jako osobę uposażoną, która w razie śmierci uzyska świadczenie z Twojej polisy na życie, to należy pamiętać, aby po rozwodzie o zadbaniu o tą kwestię i zmianę osoby uposażonej.

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny?

Zgodnie z art. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za członka rodziny uznaje się:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonka,
 • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Czy żona może korzystać z ubezpieczenia męża po rozwodzie?

Często małżonek, który ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, dopisuje do niego swoich najbliższych, aby oni też mogli korzystać z ubezpieczenia. Co jednak gdy małżonkowie się rozwiodą? Wskutek rozwodu małżonek nie jest już uznawany za członka rodziny i w związku z tym traci prawo do ubezpieczenia przy byłym mężu. Uprawnienie to jednak wygasa dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, a nie już z chwilą złożenia pozwu rozwodowego czy trwania sprawy o rozwód. Co ciekawe, jeżeli małżonkowie pozostają w separacji nie wpływa to na ubezpieczenie małżonka. Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego pracownik powinien powiadomić o tym swojego pracodawcę, a małżonek zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego.

Emerytura po rozwodzie

Nie każdy z małżonków jest tego świadomy, ale wspólne są nie tylko oszczędności zgromadzone na kontach bankowych, ale także środki odkładane na emeryturę (w ZUS, OFE). One też będą podlegały podziałowi.

Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku wspólnego wchodzą także środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwot składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Warto o tym pamiętać, bowiem często zdarza się, że małżonkowie zgromadzili tam całkiem spore środki. Jeżeli jeden z małżonków zgromadził więcej środków to powinien on (przy założeniu równych udziałów) spłacić drugiego małżonka.

Przy podziale majątku niezwykle cenna może okazać się pomoc naszej kancelarii adwokackiej Warszawa Praga, bowiem często małżonkowie nie są świadomi co stanowi ich majątek osobisty a co majątek wspólny. Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w sprawach dotyczących podziału majątku. Rzetelnie analizujemy każdą sprawę i przedstawiamy możliwości działania.

Zmiana nazwiska po rozwodzie – kiedy i jak to zrobić?

Zmiana nazwiska po rozwodzie ma charakter dobrowolny, jednak wielu małżonków decyduje się na powrót do swojego panieńskiego nazwiska. W takim przypadku ważny jest czas, bowiem przepisy wskazują na termin, w jakim należy to uczynić. Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

Czy mogę zmienić nazwisko po rozwodzie?

Obecnie coraz częściej nie tylko kobiety, ale i mężczyźni zmieniają nazwisko po ślubie. Każdy z byłych małżonków może wrócić po rozwodzie do swojego wcześniejszego nazwiska. W tym celu należy dopełnić procedury z tym związanej. Co ważne, powrót do nazwiska sprzed ślubu stanowi dobrowolną decyzję małżonka. Nikt, nawet były małżonek, nie może domagać się zakazania posługiwania się obecnym nazwiskiem i powrotu do nazwiska sprzed ślubu. Co więcej, uprawnienie do zmiany nazwiska po rozwodzie jest niezależne, od tego czy rozwód nastąpił z winy danego małżonka. Należy pamiętać, że zmiana nazwiska wiąże się także z odnotowaniem zmiany w innych instytucjach, np. bankach, u pracodawcy, placówkach medycznych.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Jak wygląda procedura zmiany nazwiska po rozwodzie?

Procedura zmiany nazwiska po rozwodzie jest dosyć prosta. Należy udać się do Kierownika Stanu Cywilnego lub Konsula (w przypadku przebywania za granicą) i złożyć oświadczenie o powrocie do poprzednio noszonego nazwiska. Co istotne, oświadczenia to nie może być złożone przez pełnomocnika rozwiedzionego małżonka. W kasie Urzędu Stanu Cywilnego lub przelewem należy wcześniej uiścić opłatę w wysokości 11 zł, a potwierdzenie jej zapłaty okazać w urzędzie. Pamiętaj, aby podczas wizyty w urzędzie mieć ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Urzędnik poprosi także o informacje o tym, gdzie sporządzono akt małżeństwa oraz kiedy orzeczenie rozwodu stało się prawomocne. Dobrze wcześniej jest przygotować te informacje. Urzędnik USC sporządza protokół, który następnie przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt małżeństwa. Na dokument nanoszona jest wzmianka o zmianie nazwiska, dzięki której można posługiwać się już nazwiskiem, które było noszone przed ślubem.

Co jest potrzebne do zmiany nazwiska po rozwodzie?

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (możesz zapłacić w kasie urzędu albo zrobić przelew na odpowiednie konto urzędu)
 • informacja o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa (informacja może być przekazana ustnie)
 • informacja o dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie (informacja może być przekazana ustnie)
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (jeśli składasz oświadczenie przed konsulem)

Jak długo po rozwodzie można zmienić nazwisko?

Zmiana nazwiska po rozwodzie jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy. Termin ten należy liczyć od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Jeżeli spóźnisz się ze złożeniem dokumentów w wyżej wskazanym terminie, nie będzie możliwości powrotu do nazwiska panieńskiego w tej procedurze. Będzie jednak możliwość zmiany nazwiska przy skorzystaniu ze zwykłej administracyjnej procedury zmiany nazwiska, która przysługuje każdemu. Wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek o zmianę nazwiska do kierownika urzędu stanu cywilnego.  Wniosek o zmianę nazwiska w tej procedurze należy jednak uzasadnić, wskazując, że wystąpiły ważne powody uzasadniające zmianę.

Jak uzasadnić wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie?

Jeżeli składamy wniosek o zmianę nazwiska w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, to nie trzeba go uzasadniać. Wystarczające jest złożenie samego oświadczenia w tym zakresie. Inaczej wygląda jednak sprawa, gdy przekroczyliśmy 3-miesięczny termin. Wówczas rzeczywiście wymagane jest uzasadnienie wniosku i wskazanie w nim, że wystąpiły ważne powody przemawiające za zmianą nazwiska. Za ważne powody może być przykładowo uznany konflikt z byłym małżonkiem i wewnętrzna niechęć do używania nazwiska byłego małżonka. Dobrze jest także wyjaśnić, dlaczego małżonek nie złożył oświadczenia w terminie. Zmiana nazwiska po rozwodzie jest prostsza niż zmiana nazwiska w ramach standardowej procedury administracyjnej, jednak często wskutek niewiedzy małżonkowi przegapiają 3-miesięczny termin.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

 

Władza rodzicielska – opieka i prawo do kontaktów z dzieckiem

Często w przypadku rozstania, rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi i kontaktów z nimi. Jeżeli rodzice nie są zgodni, rozstrzygnięcie co do opieki nad dziećmi wyda sąd. Jak ustalić opiekę nad dzieckiem? Z czym wiąże się ograniczenie, a z czym pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Kto ma prawo do opieki nad dzieckiem?

Przede wszystkim prawo, ale i obowiązek opieki nad dzieckiem, przysługuje rodzicom. W sytuacji rozstania rodziców, rodzice powinni wypracować wspólne porozumienie co do tego jak będzie wyglądała kwestia opieki i kontaktów z dzieckiem. Jeżeli jednak wypracowanie takiego porozumienia między rodzicami nie jest możliwe sprawa będzie rozstrzygnięta przez sąd.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Jak ustalić prawo do opieki nad dzieckiem?

We wniosku do sądu należy wskazać, jakie kwestie chcemy uregulować. Przykładowo – czy chcemy ograniczyć władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi? Czy chcemy ustalić lub zmienić miejsce zamieszkania dziecka? Czy chcemy ustalić kontakty dziecka z rodzicem, który nie sprawuje codziennej pieczy nad dzieckiem? Od okoliczności sprawy i aktualnej sytuacji dziecka, będzie zależało jakie dowody w sprawie należy przeprowadzić. Jeżeli wcześniej były już jakieś rozstrzygnięcia sądu w tym zakresie, np. w wyroku rozwodowym, należy tą informacje konieczne zawrzeć i wnioskować o ich zmianę, uzasadniając, dlaczego domagamy się zmiany.

Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska może zostać obojgu rodzicom, lub jednemu z rodziców, ograniczona lub całkowicie odebrana.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce, gdy rodzice w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, nadużywają władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska będzie odebrana np. rodzicom stosującym przemoc fizyczną lub psychiczną wobec dziecka, rodzicom zaniedbującym dziecko i jego potrzeby, ale także może być odebrana gdy rodzic nie wyraża zainteresowania dzieckiem. Z czym wiąże się pozbawienie władzy rodzicielskiej? Rodzic nie ma prawa do decydowania w sprawach dziecka, m.in. takich jak jego miejsce zamieszkania, leczenie, edukacja, w tym nie ma prawa dostępu do dokumentacji. Wówczas rodzic sprawujący władzę rodzicielską samodzielnie decyduje o istotnych sprawach dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej będzie miało miejsce, gdy istnieją przeszkody utrudniające lub wręcz uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie praw rodzicielskich. Ograniczając władzę rodzicielską rodzic może mieć prawo jedynie do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może więc polegać na przykład na wskazaniu, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, poddaniu wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, skierowaniu rodzica na określoną terapię.

Czy 16 letnie dziecko może decydować z kim chce mieszkać?

Dziecko może samodzielnie decydować, gdzie chce mieszkać, dopiero gdy osiągnie pełnoletniość. Co do zasady rodzice decydują o miejscu zamieszkania dziecka, zaś w przypadku braku porozumienia – sąd. Sąd zazwyczaj wysłuchuje 16 letnie dziecko, w tym pyta o to z kim chciałoby mieszkać. Zdanie dziecka nie jest jednak wiążące dla sądu. Zdanie dziecka ma częściowy wpływ na ostateczną decyzję sądu. Sąd musi bowiem rozważyć wszystkie okoliczności sprawy, w tym sytuacje mieszkaniową rodziców, ich kompetencje wychowawcze. Sąd kieruje się zawsze zasadą dobra dziecka i słusznymi interesami dziecka.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

 

Jak podzielić wspólne majątki i długi?

Aby móc dzielić majątek wspólny w pierwszej kolejności musi dojść do zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej. Najczęściej dochodzi do niej wskutek rozwodu, ale także w przypadku podpisania rozdzielności majątkowej u notariusza lub orzeczenia jej przez sąd. Podziału wspólnego majątku można dokonać jeszcze przed samą sprawą o rozwód, w trakcie trwania sprawy o rozwód, a także po zakończeniu rozwodu.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Co trzeba zrobić, żeby podzielić majątek?

Podział majątku po rozwodzie można przeprowadzić na dwa sposoby:

 • Polubownie
 • Sądownie

Polubowny podział majątku polega na „dogadaniu się” małżonków co do sposobu podziału majątku. Zaleca się, aby miał on formę pisemną. W niektórych przypadkach, np. gdy chcemy podzielić nieruchomość wspólną, konieczne jest sporządzenia aktu notarialnego. Umowny podział majątku może obejmować całość majątku wspólnego lub jego część. Polubowny podział majątku jest szybkim sposobem, jednak potrzebna jest przy nim zgoda obu stron, której uzyskanie często jest niemożliwe.

Sądowy podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony na wniosek każdego z byłych małżonków. Przepisy nie wyznaczają terminu, w którym należy dokonać podziału majątku. Podział majątku może być dokonany także wiele lat po rozwodzie. Przy sądowym podziale majątku sąd będzie musiał ustalić, jaki jest majątek wspólny stron. Ustaleniu będzie podlegało m.in. jakie mienie małżeńskie zostało nabyte w trakcie małżeństwa, czy strony mają osobiste lub wspólne konta bankowe i jakie środki zostały na nich zgromadzone. Sprawy dotyczące podziału majątku przez sąd to sprawy zwykle długotrwałe. Często też zachodzi w nich potrzeba wyceny poszczególnych składników majątku przez biegłego.

Zarówno przy polubownym jak i sądowym podziale majątku nieoceniona jest pomoc adwokata lub radcy prawnego. Byli małżonkowie często nie zdają sobie sprawy, co wchodzi w skład ich majątku wspólnego, a co stanowi majątek osobisty. Co ważne rozliczeniu polegają także nakłady dokonane w trakcie małżeństwa. Dlatego też warto mieć pewność i jasność swojej sytuacji i praw nam przysługujących.

Czy długi wchodzą do majątku wspólnego?

Przede wszystkim, należy wiedzieć, że długi nie są dzielone przez sąd w sprawie o podział majątku wspólnego. Sąd nie wskaże zatem, który z małżonków ma spłacać zaciągnięty kredyt, nawet jeżeli dom, na który został zaciągnięty kredyt, zostanie przyznany na własność jednemu małżonkowi. Jedynymi wspólnymi długami, o których może rozstrzygnąć sąd, są długi, które zostały spłacone przez danego małżonka po powstaniu rozdzielności majątkowej. Zatem kredyt nawet po podziale majątku będzie dalej wspólny i każdy z byłych małżonków odpowiada za całość zobowiązania. Kwestie długów można natomiast uregulować przy polubownym podziale majątku, w tym można rozważyć zwolnienie danego małżonka z długu, na co zgodę musi jednak wyrazić wierzyciel.

Kiedy żona nie odpowiada za długi męża?

Jeśli małżonkowie nie podpisali umowy majątkowej, to oznacza, że łączy ich wspólność majątkowa. Tak jest w większości przypadków. To jak wygląda odpowiedzialność za długi zależy m.in. od tego kto i na co zaciągnął dług.

Wspólne zobowiązanie

Jeżeli małżonkowie zaciągnęli zobowiązanie wspólnie, to odpowiadają oni za dług zarówno swoim majątkiem wspólnym, jak i majątkami osobistymi.

Zobowiązanie za zgodą małżonka

Jeżeli zobowiązanie zostało zaciągnięte po uzyskaniu zgody drugiego małżonka, to dług będzie mógł zostać ściągnięty z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego małżonka, który zaciągnął zobowiązanie.

Zobowiązanie bez zgody małżonka

Często zdarza się, że małżonek w tajemnicy zaciąga pożyczki, których potem nie spłaca. W sytuacji gdy dług został zaciągnięty bez zgody współmałżonka, za dług odpowiada małżonek zaciągający zobowiązanie swoim majątkiem osobistym. Wierzyciel może żądać zaspokojenia długu z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich. Jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zaspokojenie wierzyciela może nastąpić także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Zatem egzekucja nie będzie prowadzona z wynagrodzenia za pracę małżonka, który nie wyraził zgody na zobowiązanie ani z innych składników majątku wspólnego.

Zobowiązanie na potrzeby rodziny

Natomiast, jeżeli małżonek zaciągnie zobowiązanie, nawet bez wiedzy drugiego małżonka, w „sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny” (np. na czynsz, zakup jedzenia), wówczas małżonkowie odpowiadają solidarnie.

Co zrobić gdy mąż narobił długów?

Aby chronić majątek przed długami współmałżonka, należy ustanowić rozdzielność majątkową. Można to zrobić u notariusza lub w sądzie. Rozdzielność majątkowa sprawia, że majątki małżonków stają się niezależne. Najlepiej jednak, aby podpisanie intercyzy miało miejsce przed powstaniem długów. Jeżeli nie mieliśmy podpisanej intercyzy, a powstały długi, to znaczenie ma to czy małżonek wyrażał zgodę na ich zaciągnięcie, na co zostały zaciągnięte, ale także kiedy zostały zaciągnięte.  Warto zatem w pierwszej kolejności dowiedzieć się jak najwięcej o zaciągniętych zobowiązaniach, np. pozyskać umowę, na podstawie której powstały długi. Warto też zawczasu skonsultować sprawę z prawnikiem, najlepiej od razu po pozyskaniu informacji o długu, aby uniknąć sytuacji, w której komornik zajmie część majątku.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Wspólna nieruchomość po rozwodzie

Po rozwodzie posiadanie wspólnej nieruchomości może wywołać szereg konfliktów między byłymi małżonkami – współwłaścicielami. W zależności od okoliczności, jak i oczekiwań współwłaściciela, rozwiązań problemu wspólnej nieruchomości po rozwodzie jest kilka.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Podział wspólnej nieruchomości po rozwodzie

Należy wskazać, że byli małżonkowie mogą podzielić się majątkiem wspólnym. Mogą to zrobić polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed sądem. Podział nieruchomości po rozwodzie może polegać na:

 • przyznaniu nieruchomości jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego;
 • przyznaniu nieruchomości jednemu z małżonków, zaś drugiemu przyznanie innych składników majątku wspólnego, o równowartości nieruchomości;
 • fizycznym podziale nieruchomość pomiędzy małżonków, jeżeli jest on możliwy;
 • sprzedaży nieruchomości i podziale uzyskanej ceny między byłych małżonków.

Jeżeli małżonkowie nie są w stanie sami dojść do porozumienia w kwestii podziału wspólnej nieruchomości to każdy z nich może złożyć wniosek o podział majątku wspólnego (nie wymagana jest zgoda drugiej strony). Dokonania podziału majątku wspólnego nie można dokonać nawet wiele lat po rozwodzie, nie ma tutaj żadnego terminu.

Jakie są prawa małżonka współwłaściciela do korzystania z nieruchomości wspólnej?

Zgodnie z art. 206 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. W przypadku więc gdy jeden małżonek pozbawia drugiego dostępu do wspólnego mieszkania to narusza jego uprawnienia wynikające ze współwłasności.

Czy współwłaściciel ma prawo wejść do domu?

Zajmowanie przez współwłaściciela całego domu i niedopuszczanie do korzystania pozostałych współwłaścicieli jest działaniem bezprawnym. Ale bezprawnym działaniem będzie także samowolne, przy użyciu rozwiązań siłowych, wejście do domu przez współwłaściciela. W tej sytuacji należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. W zależności od tego czego chce współwłaściciel możliwe jest złożenie wniosku o dopuszczenie do współposiadania. Kwestia własności, w tym np. przyznanie mieszkania na własność, jednemu z małżonków może być rozstrzygnięte w ramach podziału majątku. Warto wiedzieć, że współwłaścicielowi, który nie może korzystać z nieruchomości, przysługuje również żądanie zapłaty za bezprawne pozbawienie dostępu do mieszkania.  Roszczenie to warto zgłosić w sprawie dotyczącej podziału majątku wspólnego. Wskazać należy, że w postępowaniu sądowym trzeba będzie wykazać, że nie mogło się z lokalu korzystać z winy współmałżonka. Dlatego też warto zgromadzić w tym zakresie odpowiednie dowody.

Czy współwłaściciel może użyczyć mieszkanie?

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Użyczenie, jak też najem mieszkania, jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, a co za tym idzie potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli doszło do zawarcia umowy użyczenia wbrew innym współwłaścicielom to pozostali współwłaściciele mogą wystąpić do sądu m.in. z żądaniem stwierdzenia nieważności takiej umowy. Należy także pamiętać, że jeżeli współwłaściciel osiąga jakieś przychody czy pożytki, np. wskutek najmu, to powinny być one rozliczone między wszystkich współwłaściciel stosownie do udziałów.

Wspólna nieruchomość po rozwodzie – co zrobić?

Z pewnością sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego po rozwodzie, w tym sytuacja uniemożliwienia korzystania z nieruchomości przez współwłaściciela budzą wiele emocji, a szczególnie irytacji po stronie współwłaściciela, który nie może dostać się i korzystać ze swojej własności. W takich sytuacjach nie należy działać pochopnie, a warto jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki prawne. Nasza kancelaria pomaga na każdym etapie sprawy, opracowuje odpowiednią strategię procesową, tak aby była ona jak najkorzystniejsza dla klienta, reprezentuje klienta przed sądem.

W przypadku byłych małżonków można podzielić nieruchomość wspólną przy podziale majątku. Współwłaściciele często nie są świadomi, że przysługują im niektóre roszczenia w związku z uniemożliwieniem korzystania, jak żądanie zapłaty za bezprawne pozbawienie dostępu do mieszkania. Pomoc prawnika może zatem być bardzo pomocna.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Jak uzyskać prawo do opieki nad dziećmi?

Nie rodzi wielu pytań sytuacja, w której rodzice są zgodni co do tego, jak ma wyglądać opieka nad dziećmi. Co jednak, gdy między rodzicami istnieje spór co do sposobu i zakresu wykonywania opieki nad dziećmi?

Kto ma prawo do opieki nad dzieckiem?

Przede wszystkim prawo, ale i obowiązek opieki nad dzieckiem, przysługuje rodzicom. W sytuacji rozstania rodziców, rodzice powinni wypracować wspólne porozumienie co do tego jak będzie wyglądała kwestia opieki i kontaktów z dzieckiem. Jeżeli jednak wypracowanie takiego porozumienia między rodzicami nie jest możliwe sprawa będzie rozstrzygana przez sąd.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Jak wygląda ustalenie opieki nad dzieckiem?

W przypadku gdy rodzice nie są w stanie zgodnie ustalić opieki nad dzieckiem, konieczne jest skierowanie w tym zakresie sprawy do sądu. Wniosek o ustalenie opieki nad dzieckiem powinien zawierać w szczególności:

 • dane rodzica wnoszącego wniosek (adres, PESEL);
 • dane drugiego rodzica (adres, PESEL);
 • wskazanie danych dziecka;
 • czego się domagamy;
 • uzasadnienie naszego żądania;
 • własnoręczny podpis;
 • dodatkowy odpis pisma z załącznikami.

Ponadto należy pamiętać o załączeniu aktu urodzenia dziecka, aby wykazać, że jesteśmy jego rodzicem, opłaty od wniosku, ale też innych dowodów, które potwierdzałyby nasze twierdzenia. W zależności od okoliczności sprawy dowodami tymi mogą być dokumenty, ale też zeznania świadków czy wniosek o przeprowadzenie opinii biegłych. Warto wskazać, że jeżeli nasz wniosek będzie zawierał braki formalne, to sąd wezwie nas do ich uzupełnienia, co przedłuży całe postępowania. Dlatego też warto już na początku powierzyć sprawę adwokatowi lub radcy prawnemu, w szczególności, że w sprawach rodzinnych czas często ma niebagatelne znaczenie i nie można pozwolić sobie na pomyłki.

Co oznacza opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna polega na sprawowaniu przez rodziców opieki nad małoletnim na przemian w podobnych okresach. Najczęściej wygląda ona w ten sposób, że przez jeden, dwa tygodnie dziecko przebywa u matki, a następnie przez ten sam okres jest pod opieką ojca. Okresy pobytu u rodziców nie muszą być jednak równe, aby mówić o opiece naprzemiennej. Jest to rozwiązanie, które sprawdzi się w przypadku braku konfliktu między rodzicami, z uwagi na to, że taki system opieki wymaga sprawnego komunikowania się i bieżącego przekazywania sobie informacji odnośnie dziecka.

Jak uzyskać pełną opiekę nad dzieckiem?

Często pytacie nas Państwo co zrobić, aby sąd przyznał nam pełną opiekę nad dzieckiem. Otóż nie ma tutaj prawidłowej odpowiedzi. Sytuacja każdej rodziny jest bowiem inna, a to od okoliczności danej sprawy zależy, kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. Sąd przyznając opiekę nad dzieckiem danemu rodzicowi kieruje się zasadą dobra dziecka. Sąd musi rozważyć wszystkie okoliczności i ocenić dowody zgromadzone w sprawie i uznać, który z rodziców daje lepszą gwarancję rozwoju dziecka, zapewniania mu poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, zaspokajania jego potrzeb. W tym celu sądy często korzystają z pomocy Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, a więc zespołu biegłych psychologów i psychiatrów, którzy oceniają umiejętności wychowawcze rodziców, ale również analizują zachowania i potrzeby dziecka.

Warto zaznaczyć, że obydwoje rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktu z dzieckiem. Nawet w przypadku, gdy miejsce zamieszkanie dziecka zostanie ustalone przy danym rodzicu, to drugi rodzic może starać się o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Sąd będzie wówczas rozstrzygać, jak mają wyglądać te kontakty tzn. w jakie dni mają mieć miejsce, ile mają trwać, gdzie mają się odbywać. Możliwa jest także sytuacja, w której sąd zakaże kontaktu danego rodzica z dzieckiem. Jednak odebranie rodzicom tego prawa może nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy kontakty rodzica z dzieckiem poważnie zagrażają lub naruszają dobro dziecka.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Jak przygotować się do rozwodu i co zrobić przed złożeniem pozwu do sądu?

Rozstając się małżonkowie często zadają sobie pytanie co dalej, od czego tak naprawdę powinno się zacząć rozwód? Czy są jakieś czynności, które warto wykonać przed złożeniem pozwu do sądu? Zapraszamy do lektury!

Od czego zacząć rozwód?

Rozwód może orzec wyłączenie sąd. Jednak zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie samego procesu rozwodowego Strony mogą dojść do porozumienia w pewnych kwestiach. Przykładowo jeżeli małżonkowie mają dzieci, to nawet jeszcze przed wniesieniem pozwu rozwodowego, mogą umówić się co do wymiaru kontaktów z dziećmi czy wysokości alimentów. Małżonkowie mogą także podpisać rodzicielski plan wychowawczy, w którym uwzględnią wszystkie istotne dla nich kwestie w sprawach dzieci. Takie porozumienie między rodzicami znaczenie przyśpiesza cały proces rozwodowy. W trakcie postępowania również Sąd namawia strony do mediacji i wypracowania wspólnego stanowiska przy pomocy mediatora.

Rozpad rodziny to sytuacja wywołująca wiele emocji, dlatego też warto pomyśleć także o swojej sferze psychicznej. Przygotowanie emocjonalne do procesu rozwodowego może pomóc małżonkowi w opanowaniu emocji i poradzeniu sobie z sytuacją rozstania. A jak wiadomo działanie pod wpływem emocji, w żadnej sytuacji, także podczas rozwodu nie jest pożądane.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Od czego zacząć, gdy chce się rozwieść?

Dobrym pomysłem przed złożeniem pozwu o rozwód jest skonsultowanie sprawy z prawnikiem. Konsultacje przedrozwodowe mogą ustrzec przed popełnieniem błędów procesowych, a także wpłynąć na dalsze decyzje małżonka, które mogą mieć przełożenie na sam proces. Konsultacja sprawy z prawnikiem to też rozważenie alternatyw i szersze spojrzenie na całą sprawę.  Jeżeli istnieje silny konflikt między małżonkami, to warto przed złożeniem pozwu rozwodowego opracować odpowiednią taktykę procesową.

Konsultacja sprawy z radcą prawnym czy adwokatem jest istotna również z tego względu, że małżonkom często wydaje się, że prawda jest po ich stronie. Jednak to, co dla nich jest oczywiste i czarno – białe, dla sądu może takie nie być. Tym bardziej, że strony zwykle nie znają realiów procesowych. Powierzenie sprawy rozwodowej doświadczonemu prawnikowi zwiększa zatem szanse rozstrzygnięcia jej po myśli danego małżonka. Od wielu lat nasza kancelaria świadczy pomoc w sprawach rodzinnych. Dzięki setkom godzin spędzonych na salach sądowych wiemy, na jakie aspekty sprawy zwrócić szczególną uwagę.

Przed złożeniem pozwu rozwodowego, należy także zebrać odpowiednie dokumenty. Jakie to mają być dokumenty? To zależy od okoliczności sprawy i naszych żądań. Jeżeli chcemy orzeczenia o winie małżonka, to powinniśmy zebrać wszystkie dokumenty, które mogą o niej świadczyć. Dowodami mogą być także zeznania świadków. Jeżeli natomiast domagamy się alimentów czy to na małżonka, czy to na rzecz dziecka to dowody powinny ukazywać zarówno potrzeby uprawnionego, jak i możliwości majątkowe Stron (np. faktury za zajęcia dodatkowe, rozliczenie PIT). Po zgromadzeniu odpowiednich dokumentów można przystąpić do pisania pozwu o rozwód.

Co jest potrzebne do złożenia pozwu o rozwód?

Przed złożeniem pozwu rozwodowego małżonek powinien uzyskać z Urzędu Stanu Cywilnego odpis aktu małżeństwa, a w przypadku posiadania dzieci również odpisu ich aktów urodzenia. Do samego pozwu rozwodowego należy także załączyć potwierdzenie dokonania opłaty sądowej, która wynosi 600 zł.

Sam pozew o rozwód powinien zawierać takie elementy jak:

 • dane osobowe małżonków, wraz ze wskazaniem adresów zamieszkania i nr PESEL
 • oznaczenie sądu okręgowego, do którego składamy pozew
 • żądania osoby składającej pozew (m.in. czy wnosimy o rozwód z orzeczeniem o winie, w przypadku małoletnich dzieci – kwestia władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania, kontaktów, alimentów)
 • wnioski dowodowe
 • uzasadnienie pozwu
 • podpis
 • odpis pozwu

W uzasadnieniu pozwu należy wskazać, że między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozpadu małżeństwa i powołać okoliczności i dowody o tym świadczące. Warto wskazać czy strony dalej mieszkają razem. Jeżeli domagamy się orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka należy szczegółowo wskazać, w czym tkwi ta wina i w miarę możliwości przedstawić dowody za nią przemawiające. W przypadku zaś posiadania dzieci należy opisać ich obecną sytuację opiekuńczo – wychowawczą.

Każda sprawa rozwodowa jest inna, dlatego też pozew zawsze powinien uwzględniać okoliczności danej sprawy.

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej?

Przede wszystkim dla orzeczenia rozwodu przez sąd konieczne jest ustalenie, że między małżonkami doszło do zerwania więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Dlatego pytania sądu będą zmierzać do ustalenia powyższego. Poniżej zamieszczamy listę przykładowych pytań, jakie może zadać sąd:

 • Kiedy został zawarty związek małżeński?
 • Czy małżonkowie mają dzieci?
 • Czy małżonkowie mieszkają razem?
 • Czy małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe?
 • Czy kocha Pan/Pani żonę/męża?
 • Kiedy ustało współżycie fizyczne?
 • Kiedy nastąpił rozpad małżeństwa?
 • Czy małżonkowie podejmowali próby ratowania małżeństwa?
 • Czy małżonkowie widzą możliwość uratowania małżeństwa?
 • W czym upatruje Pan/Pani winę małżonka? (w przypadku żądania orzeczenia o winie)

Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd będzie pytał również o ich sytuację, o to jak radzą sobie z rozstaniem rodziców, ale także zada pytania o zarobki stron i potrzeby dzieci. Do rozprawy rozwodowej warto jest się przygotować, w czym pomoże wcześniejsza konsultacja w naszej kancelarii adwokackiej Warszawa Praga. Osobiste przesłuchanie Stron jest ważnym elementem sprawy rozwodowej, które może zaważyć o treści wyroku sądu.

 

Skutki wyprowadzki przed rozwodem

Kiedy w małżeństwie się nie układa, często pojawia się właśnie myśl o wyprowadzce. Wyprowadzka małżonka to zakończenie pewnego etapu związku. Wówczas powstaje pytanie, jakie skutki może ona za sobą nieść oraz czy wyprowadzka przed rozwodem może wpłynąć negatywnie na proces rozwodowy?

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Czy powinno się wyprowadzić przed rozwodem?

W praktyce często zdarza się, że w chwili składania pozwu rozwodowego, małżonkowie nie mieszkają już razem. Aby uzyskać rozwód, wyprowadzka ze wspólnego miejsca zamieszkania małżonków przed rozwodem nie jest konieczna, a często też nie jest możliwa. Zdarza się bowiem, że żadnego z małżonków nie stać na samodzielny wynajem nowego lokum lub też każde z nich chce sprawować codzienną opiekę nad dziećmi i mimo postępowania rozwodowego mieszkają razem. Aby sąd orzekł rozwód konieczne jest jednak udowodnienie, że między małżonkami doszło do zerwania trzech więzi: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Zatem jeżeli strony mieszkają razem i dalej prowadzą wspólne gospodarstwo domowe to będzie to przeszkodą do orzeczenia rozwodu przez sąd.

Jakie są skutki wyprowadzki przed rozwodem?

Skutkiem, jaki zazwyczaj wiąże się z przeprowadzką małżonka do innego miejsca, jest zerwanie więzi gospodarczej między stronami. Wyprowadzka z reguły powoduje, że strony przestają prowadzić wspólne gospodarstwo domowe. Sama wyprowadzka nie oznacza jednak, że spełnione są wszystkie przesłanki do orzeczenia rozwodu. Sąd nie może zatem orzec rozwodu tak długo, jak długo nie stwierdzi zaniku pożycia małżeńskiego wykazującego cechy zupełności i trwałości.

Wyprowadzka przed rozwodem może mieć także wpływ na kwestie sprawowania opieki nad dziećmi i ustalenia ich miejsca zamieszkania. Sąd ustalając miejsce zamieszkania dziecka, zwykle kieruje się tym, że zmiana miejsca zamieszkania u dziecka może spowodować stres i zaburzenie poczucia jego bezpieczeństwa, w tym np. wymusić zmianę szkoły. Zatem przeprowadzka rodzica może mieć wpływ na to jak później będzie wyglądać opieka nad dziećmi. Sąd każdorazowo jednak zobowiązany jest indywidualnie rozważyć okoliczności sprawy i przede wszystkim ustalić taki sposób opieki nad dzieckiem czy miejsce jego zamieszkania, które nie godzi w dobro dziecka.

Jeżeli Sąd będzie rozstrzygał o winie w rozpadzie małżeństwa to kwestia wyprowadzki małżonka będzie dokładniej poruszana, w szczególności co do tego, w jakich okolicznościach do niej doszło. W przypadku gdy wyprowadzka była nieuzasadnionym przejawem porzucenia drugiej strony, może to wpłynąć na orzeczenie o winie danego małżonka w rozpadzie związku.

Podkreślić należy, że skutki wyprowadzki przed rozwodem zależą od tego, w jakich okolicznościach do niej doszło, dlatego też zawsze dobrze jest skonsultować sprawę z prawnikiem, posiadającym doświadczenie w sprawach rodzinnych.

Plan przeprowadzki – co można zabrać przy wyprowadzce przed rozwodem?

Wyprowadzając się przed, w trakcie, czy po rozwodzie, wyprowadzający się małżonek często zastanawia się, co może zabrać. Wskazać należy, że przedmioty, które stanowią majątek osobisty danego małżonka, mogą być zabrane przez niego w trakcie przeprowadzki. Jednak zabranie rzeczy, które są własnością współmałżonka, może być kwalifikowane już jako kradzież. Co jednak z rzeczami wspólnymi? Tutaj sprawa nie jest czarno – biała, a wszystko zależy od okoliczności. Co do zasady każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

Kto płaci rachunki w trakcie i po rozwodzie?

Często małżonkowie twierdzą, że rachunki za mieszkanie powinien płacić małżonek, który w mieszkaniu mieszka. Nie zawsze jednak tak jest. Kwestia tego, kto zobowiązany jest do regulowania rachunków, zależy od tego czy strony łączy ustrój wspólności majątkowej czy też nie. Jeżeli strony łączy wspólność majątkowa to małżonek, który uiszcza całość opłat nie może domagać się ich zwrotu, jeżeli uiszczane są z majątku wspólnego. Jeżeli strony łączy ustrój rozdzielności majątkowej, który powstaje m.in. po rozwodzie, to małżonek, który się wyprowadził, powinien zwrócić drugiemu połowę wydatków na czynsz. Należy także zaznaczyć, że po rozwodzie małżonkowie mogą podzielić się majątkiem wspólnym i tym samym wyeliminować kwestie wspólnego ponoszenia opłat po rozwodzie.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga