Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Czego nie robić w trakcie rozwodu?

Rozwód wywołuje zawsze dużo emocji u małżonków. Bardzo często zastanawiają się oni co powinni, a czego nie powinni robić, w trakcie rozwodu. Innymi słowy, czy pewne zachowania czy działania mogą wpłynąć na proces rozwodowy czy też nie? Dzisiaj bliżej przyjrzymy się temu tematowi.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Co sąd bierze pod uwagę przy rozwodzie?

Na początku należy wskazać, że sąd może orzec rozwód:

 •       z wyłącznej winy jednego małżonka
 •       z winy obu małżonków
 •       bez orzekania o winie.

W zależności od tego czego żądamy postępowanie rozwodowe będzie się nieco różnić. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do rozstania, chcą jak najszybciej przeprowadzić cały proces i nie chcą rozstrzygać o winie w rozpadzie małżeństwa to sprawa jest dosyć prosta. Sąd nie będzie szczegółowo analizował przyczyn rozpadu małżeństwa. Nie warto jednak działać pochopnie i chcąc szybko zakończyć sprawę decydować się na rozwód bez orzekania o winie. Nie zawsze taka decyzja jest właściwa, zawsze należy przeanalizować, jakie długofalowe skutki może ona za sobą pociągać. Zdarza się, że dopiero po pewnym czasie małżonek zdaje sobie sprawę, że działał pod wpływem emocji, a jego decyzja nie była najlepsza.

Jeżeli chcemy, aby sąd ustalił kto jest winny rozpadowi małżeństwa, musimy przedstawić odpowiednie dowody. Zazwyczaj małżonkowie wzajemnie twierdzą, że wyłączna wina leży po stronie tego drugiego małżonka. Przy orzekaniu o winie sąd musi wziąć pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy (zeznania małżonków, zeznania świadków, dokumenty), a także ocenić dane zachowania pod względem moralnym i na tej podstawie uznać kto jest winny rozpadu więzi.

Zarówno decyzję o żądaniu rozwodu bez orzekania o winie, jak też z jej orzeczeniem warto wcześniej skonsultować z prawnikiem. Każda decyzja pociąga za sobą pewne konsekwencje, w tym może mieć wpływ na decyzje odnoście dzieci. Dlatego też nie warto działać pochopnie, a warto wcześniej poznać wszelkie możliwości i konsekwencje wiążące się z danym rozwiązaniem. Jako że rozwód to proces, którego konsekwencje mają wpływ na dalsze życie, pomoc prawna jest tutaj nieoceniona.  

O co pyta sędzia na rozprawie rozwodowej?

Rozprawa rozwodowa wiąże się dla małżonków z dużym stresem. Dlatego też warto wiedzieć już wcześniej, jakie pytania mogą pojawić się na rozprawie rozwodowej. Oczywiście zawsze pytania są dostosowane do okoliczności danej sprawy, jednak możemy wskazać pewne kwestie, o które zapyta sąd.

 •       Kiedy został zawarty związek małżeński?
 •       Czy podpisywali Państwo umowę rozdzielności majątkowej?
 •       Czy maja Państwo dzieci? W jakim wieku?
 •       Dlaczego chce Pan/Pani rozwodu?
 •       Kiedy więzi uległy rozluźnieniu?
 •       Czy mieszkają Państwo razem?
 •       Dlaczego doszło do wyprowadzki małżonka?
 •       Czy kocha Pan/Pani męża/ żonę?
 •       Kiedy ustała więź fizyczna?
 •       Od kiedy prowadzą Państwo oddzielne gospodarstwa domowe?
 •       Czy widzi Pan/Pani możliwość ratowania małżeństwa?
 •       Czy podejmowali Państwo próby ratowania małżeństwa?

Jeżeli chcemy orzeczenia o winie:

 •       Dlaczego uważa Pan/Pani, że małżonek jest winny rozpadu małżeństwa? (dobrze jest wymienić konkretne sytuacje, które miały miejsce)
 •       Jak układało się Państwa małżeństwo?
 •       Kiedy zaczęło się psuć w małżeństwie?

Jeżeli strony mają małoletnie dzieci:

 •       Z kim obecnie mieszkają dzieci?
 •       Jak dzieci reagują na sytuację rozstania?
 •       Jak wygląda opieka nad dziećmi?
 •       Jak często mają miejsce kontakty z drugim rodzicem?
 •       Jak chciał/chciałaby Pan/Pani, aby wyglądały kontakty i opieka nad dziećmi?
 •       Jakie są koszty utrzymania dzieci?
 •       Ile Pan/Pani zarabia?
 •       Ile Pan/Pani wydaje na swoje utrzymanie?
 •       Jaką kwotę przekazuje małżonek na utrzymanie dzieci?
 •       Czy poza przekazywaną kwotą małżonek dodatkowo pokrywa jakieś wydatki?

Czy w trakcie rozwodu można się z kimś spotykać?

Rozwód nie zawsze przebiega szybko i sprawnie. Zdarza się, że sprawy rozwodowe mogą trwać kilka lat. Stąd też często pojawia się pytanie czy jeżeli rozwód jeszcze nie jest sfinalizowany to można mieć partnera czy partnerkę. Oczywiście nawiązanie nowej relacji nie jest prawnie zakazane, aczkolwiek w pewnych przypadkach może mieć wpływ na sprawę rozwodową. Nawiązanie nowej relacji po rozpadzie faktycznym związku nie jest uznawane za niewierność małżeńską. Jednak nawet jeżeli związek rozpoczął się już po rozstaniu stron często pojawia się podejrzenie – czy aby na pewno tak było, czy czasami nie był on przyczyną rozstania. Pojawienie się nowej partnerki czy partnera może także spowodować dodatkowe napięcie czy konflikt i tym samym wpłynąć na dalsze stanowisko drugiego małżonka w sprawie rozwodowej.

Co wolno a czego nie wolno robić w trakcie rozwodu?

Podkreślić należy, że każda sprawa jest inna, nie ma zatem jednak właściwej odpowiedzi na pytanie – co wolno, a czego nie wolno robić w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Można jednak wskazać, że z pewnością warto reagować na pisma otrzymywane z sądu. Po wniesieniu pozwu przez małżonka, sąd wyśle odpis tego pozwu drugiemu małżonkowi ze zobowiązaniem do zajęcia stanowiska. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie może nieść za sobą negatywne konsekwencje, dlatego też warto już wówczas skorzystać z pomocy adwokata czy radcy prawnego.

Zrozumiałym jest, że rozwód wywołuje u małżonków całą gamę różnych emocji. Dlatego też wszelkie kroki należy podejmować rozważnie i przemyślanie, a nie działać pod wpływem chwili czy wzburzenia. Również w tym aspekcie profesjonalna pomoc prawna jest nieoceniona, bowiem prawnik umie spojrzeć na sprawę z innej perspektywy, z uwzględnieniem faktów. Często zdarza się bowiem, że małżonek chcąc szybko zakończyć sprawę zgadza się na niższe alimenty czy brak ustalenia kontaktów z dziećmi, co później rodzi kolejne nieporozumienia.

Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci należy pomyśleć o ich właściwym przygotowaniu do rozstania rodziców. A przede wszystkim jak najmniejszym obciążaniu dzieci problemami dorosłych. Dla dobra dziecka warto zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i troski, nie wciągając ich w cały proces rozwodowy, jak też nie nastawiając negatywnie do danego rodzica. Również i nieuzasadnione ograniczanie kontaktu rodzica z dzieckiem nie powinno mieć miejsca, gdyż oboje rodzice mają prawo i obowiązek do opieki i kontaktów nad dziećmi.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Niealimentacja czyli uchylanie się od alimentów

Brak realizacji obowiązku alimentacyjnego jest dość powszechnym problemem. Czy każda zaległość w płaceniu alimentów jest równoznaczna z pojęciem niealimentacji? Co zrobić, jeżeli nie jesteśmy wstanie dłużej płacić alimentów?

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Co to znaczy niealimentacja?

Niealimentacja to przestępstwo opisane w art. 209 KK. Przestępstwo niealimentacji polega na uchylaniu się od płacenia alimentów przez osobę do tego zobowiązaną. Żeby mówić o przestępstwie niealimentacji obowiązek alimentacyjny musi wynikać z orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem albo innym organem lub umowy.

Kiedy jest przestępstwo niealimentacji?

Wiedząc już, że uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest karalne, warto wyjaśnić kiedy dokładnie jest przestępstwo niealimentacji? Uchylanie się od płacenia alimentów nie zawsze musi stanowić takie przestępstwo. Konieczne jest jeszcze spełnienie określonych przesłanek.

Żeby uznać uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego za przestępstwo, w pierwszej kolejności należy wykazać, że do płacenia alimentów uchyla się ze swoim obowiązkiem tak długo, że zaległości odpowiadają wysokości alimentów za okres co najmniej 3 miesięcy.

Nie każdy przypadek niepłacenia alimentów musi mieć również tożsamy z „uchylaniem się” od obowiązku alimentacyjnego, a jest to wymóg konieczny do skazania za przestępstwo. Powyższe potwierdził SN w wyroku z 11 maja 2022 r. sygn. III KK 64/22 wskazując, że by stwierdzić niealimentację nie wystarczy samo potwierdzenie, że oskarżony nie płaci alimentów, do których łożenia był zobowiązany. Konieczne jest równoczesne ustalenie, iż od tego obowiązku „uchyla się”. Spełnienie przesłanki „uchylania się” sądy najczęściej wiążą z negatywnymi odczuciami psychicznymi sprawcy czynu niealimentacji co do obowiązku zapłaty alimentów.

Warto zwrócić uwagę również, że przestępstwo niealimentacji należy do tzw. przestępstw wnioskowych, tzn. do wszczęcia postępowania potrzebny jest wniosek o ściganie. Najczęściej składa go dziecko, a jeżeli nie osiągnęło jeszcze wieku 18 lat, w jego imieniu opiekun prawny.

Co grozi za uchylenie się od płacenia alimentów?

Skoro wiemy już, że niealimentacja stanowi przestępstwo, warto dowiedzieć się co grozi za uchylanie się od płacenia alimentów. Kara za uchylanie się od płacenia alimentów zależna jest od tego jakie konsekwencje wywołało takie zachowanie.

W art. 209 § 1 KK opisane zostały kary za uchylanie się od płacenia alimentów w typie podstawowym tego przestępstwa. Jeżeli sąd uzna, że w konkretnej sprawie uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego wypełniło znamiona przestępstwa z art. 209 § 1 KK to orzeka w takim wypadku karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Surowsze kary przewidziane zostały za typ kwalifikowany przestępstwa niealimentacji opisany w art. 209 § 1a KK. Jeżeli uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego narazi uprawnionego do ich otrzymywania na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, zasądzona kara pozbawienia może być orzeczona w wysokości wyższej tj. do dwóch lat pozbawienia wolności.

Jak wygląda sprawa o uchylenie alimentów?

Z uwagi na konsekwencje karnoprawne jakie grożą osobie uchylającej się od płacenia alimentów, brak realizacji takiego obowiązku nie jest działaniem rozsądnym. Jeżeli zobowiązany do płacenia świadczeń alimentacyjnych uzna, że obowiązek ten jest bezzasadny powinien rozważyć wniesienie do sądu sprawy o uchylenie alimentów.

Pozew o uchylenie alimentów należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W treści pozwu należy wskazać wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie, z których wynikać będzie, że dalszy obowiązek alimentacyjny jest bezzasadny. Okolicznościami uzasadniającymi uchylenie alimentów może być m.in. podjęcie pracy przez pełnoletnie dziecko, ciężka przewlekła choroba zobowiązanego do alimentów, czy niezawiniona przez niego utrata pracy i niemożność podjęcia zatrudnienia mimo wysiłków i starań w tym kierunku.

Sprawa o uchylenie alimentów jest postępowaniem spornym, uprawniony do alimentów (a jeżeli nie ukończył on 18 lat to działający w jego imieniu opiekun prawny) może przedstawić swoje racje. W postępowaniu o uchylenia alimentów sąd bada wszystkie zebrane dowody, przesłuchuje świadków i dopiero na tej podstawie rozstrzyga w przedmiocie zasadności powództwa.

Sprawy o alimenty – wsparcie kancelarii prawnej

Sprawy o alimenty tak o ich zasądzenie, uchylenie, egzekucję, jak i ściganie karne dłużników alimentacyjnych nie należą do najprostszych. Warto w takim wypadku skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii MMF. Zespół prawników kancelarii posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. spraw rodzinnych Warszawa Praga, w tym związanych z alimentami. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej nie zwlekaj tylko skontaktuj się z nami.

Alimenty Warszawa

Jednym z podstawowych obowiązków rodziców wobec dzieci jest płacenie alimentów. Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie kończy się z ukończeniem przez dziecko 18 lat. Nasza kancelaria w sposób kompleksowy pomaga w sprawach rodzinnych, w tym dotyczących alimentów. Działamy z zaangażowaniem i niezwykłą skrupulatnością, gdyż wiemy, że powierzają nam Państwo swoje losy. 

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Ile wynoszą alimenty w 2023 roku?

Często pytacie nas Państwo, ile obecnie wynoszą alimenty. Niestety nie ma tutaj jednej poprawnej odpowiedzi. Na tak postawione pytanie należałoby odpowiedzieć – to zależy. A zależy przede wszystkim od:

 •   usprawiedliwionych potrzeb dziecka
 •   możliwości majątkowych i zarobkowych Stron
 •   zakres osobistych starań w opiece i wychowaniu dziecka (jeżeli dziecko jest małoletnie lub niepełnosprawne).

Jeżeli rodzic dobrze zarabia, żyje na wysokim poziomie, to alimenty będą wyższe niż w przypadku rodzica, który zarabia najniższą krajową. Co istotne, sąd będzie brał pod uwagę możliwości zarobkowe zobowiązanego. Zatem jeżeli rodzic chce ukryć swój zarobek i „na papierze” zarabia najniższą krajową, a przykładowo jego wykształcenie, doświadczenie zawodowe czy posiadane umiejętności wskazują, że mógłby zarabiać zdecydowanie więcej, to orzekając o alimentach powinno zostać to uwzględnione przez sąd.

Co grozi za uchylanie się od płacenia alimentów?

Niepłacenie alimentów stanowi przestępstwo. Zgodnie z art. 209 kodeksu karnego:

„§  1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 • 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Przy niealimentacji istotne jest to, że łączna wysokość powstałych zaległości musi stanowić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych. Co więcej przestępstwo niealimentacji może popełnić każda osoba, która zobowiązana jest do płacenia alimentów, nie tylko na dziecko, ale również na małżonka, wnuka czy rodzica.

Kiedy można uchylić obowiązek alimentacyjny?

Często mylnie utożsamia się koniec płacenia alimentów z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Nie jest to właściwe, bowiem obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony sztywnym terminem. Co do zasady uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego ma miejsce gdy dziecko jest już pełnoletnie i może samodzielnie się utrzymać. Nie ma ścisłego katalogu przesłanek, jakie należy spełnić, aby przestać płacić alimenty. Wśród przykładowych sytuacji, które przemawiałyby za uchyleniem obowiązku alimentacyjnego można wymienić sytuacje, w której:

 •   dziecko może się samodzielnie utrzymać (np. ma stabilną pracę, która pozwala na utrzymanie się)
 •   dziecko posiada majątek, który przynosi dochody pozwalające mu na utrzymanie się
 •   dziecko nie dokłada starań, aby się usamodzielnić (np. stale zmienia kierunki studiów, bez przyczyny nie podejmuje nauki czy pracy)
 •   płacenie alimentów wiąże się dla rodzica z nadmiernym uszczerbkiem (zazwyczaj łączy się to z trudną sytuacją majątkową rodzica, utratą pracy czy dodatkowymi uzasadnionymi wydatkami)
 •   żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie jest uchylany automatycznie. Konieczne jest złożenie pozwu do sądu.

 Jak wygląda sprawa o uchylenie alimentów?

Aby uchylić obowiązek alimentacyjny należy złożyć pozew do sądu. W pozwie tym należy uzasadnić dlaczego żądamy uchylenia alimentów. W tym celu, w zależności od okoliczności sprawy, dobrze jest złożyć stosowne dowody, np. zaznanie podatkowe PIT na wykazanie naszej sytuacji majątkowej czy dokumenty potwierdzające sytuację majątkową dziecka. Możliwe jest także powołanie świadków. Co ważne, może okazać się, że sąd uzna, że okoliczności i dowody zgromadzone w sprawie nie dają podstaw do uchylenia obowiązku alimentacyjnego w całości, ale są wystarczające do obniżenia alimentów. Dlatego też w pozwie warto wnieść również o obniżenie alimentów (na wypadek gdyby sąd nie uwzględnił żądania uchylenia alimentów).

Alimenty prawnik Warszawa

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu spraw rodzinnych w Warszawie na Pradze, ale także i w całej Polsce. Sprawy dotyczące alimentów, czy to na dziecko, czy też na małżonka, wnuka lub rodzica – jako że mają wpływ na nasze finanse – są niezwykle istotne. Sprawy te często wymagają analizy wielu dokumentów i składania różnych wniosków dowodowych. Warto więc w tym zakresie skorzystać z pomocy radcy prawnego czy adwokata, aby zwiększyć swoje szanse na satysfakcjonujące rozstrzygnięcie.

Alimenty na dziecko i bezrobotny rodzic

Alimenty obciążają z reguły rodzica nie sprawującego na co dzień opieki nad dzieckiem. Czy wpływ na wysokość alimentów ma bezrobocie jednego z rodziców? Czy alimenty można nałożyć na osobę bezrobotną? Czy bezrobotna matka musi płacić alimenty?

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Co z alimentami jeśli ojciec nie pracuje?

Często zdarza się, że w sprawach sądowych pozwany o alimenty broni się wskazując, że nie ma możliwości pokrywania alimentów z uwagi na brak zatrudnienia. Czy możliwym jest żeby sąd nałożył alimenty na osobą bezrobotną?

W praktyce fakt zatrudnienia nie ma decydującego znaczenia dla orzeczenia obowiązku alimentacyjnego i jego wysokości. Tym samym alimenty mogą być nałożone na osobę bezrobotną. W sprawach o alimenty sąd bada przede wszystkim usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe rodziców. W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że pozwany o alimenty celowo zataja swoje dochody lub zwalnia się z pracy licząc, że w ten sposób uniknie obowiązku zapłaty comiesięcznych alimentów. Nic bardziej mylnego.

W toku postępowania strona żądająca alimentów może wykazać, że możliwości zarobkowe pozwanego są na tyle wysokie, że bez większych problemów mógłby znaleźć on pracę. Wpływ na powyższe ma m.in. doświadczenie zawodowe pozwanego, jego wykształcenie, stan zdrowia, czy miejsce zamieszkania. Dodatkowo sąd bada deklaracje podatkowe za poprzednie lata, czy historię z rachunków bankowych. Jeżeli więc w toku postępowania dowodowego okaże się, że osoba bezrobotna, przy dochowaniu należytych starań, mogłaby podjąć zatrudnienie, to sąd orzeknie od takiego bezrobotnego obowiązek alimentacyjny.

Kiedy nie należą się alimenty na dziecko?

Nie zawsze jednak powództwo o alimenty musi zostać uwzględnione. Kiedy więc nie należą się alimenty na dziecko? Wbrew powszechnej opinii na obowiązek alimentacyjny nie ma kluczowego znaczenia wiek dziecka i nie jest prawdą, że obowiązek ten zawsze wygasa po ukończeniu lat 18 przez dziecko (26 lat jeżeli dalej się kształci). W pewnych przypadkach np. w przy znacznej niepełnosprawności dziecka obowiązek alimentacyjny może być orzeczony nawet dożywotnio.

Alimenty na dziecko nie należą się przede wszystkim jeżeli dziecko jest wstanie samodzielnie się utrzymać. Warto przy tym zaznaczyć, że przepisy umożliwiają uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego gdy dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania samodzielnego utrzymania. Dzieje się tak przykładowo gdy dziecko obiektywnie ma już możliwości do podjęcia pracy, ale unika zatrudnienia lub też przedłuża okres edukacji wyłącznie w celu dalszego pobierania świadczeń alimentacyjnych. Podobnie alimenty na dziecko nie należą się gdy posiadany przez dziecko majątek generuje przychody umożliwiające mu zaspokojenie wszystkich niezbędnych potrzeb.

Innym przypadkiem gdy nie należą się alimenty na dziecko jest sytuacja, w której alimenty są połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica. Dzieje się tak np. gdy rodzic jest przewlekle chory, a jego dochody w istotnej części przeznaczone są na koszty leczenia, czy rehabilitacji.

Ile wynoszą minimalne alimenty?

Wiele osób rozważających założenie sprawy o alimenty zastanawia się jakiej kwoty można żądać w pozwie. Ile wynoszą minimalne alimenty? Żadne przepisy nie wskazują kwoty minimalnych alimentów. Żeby odpowiedzieć na pytanie ile wynoszą minimalne alimenty trzeba oprzeć się na praktyce sądów. Sąd ustalając wysokość alimentów bada usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe rodziców. W 2023 r. minimalne zasądzane przez sądy alimenty wynoszą ok. 400,00-500,00 zł miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że dobrze uzasadniony pozew i odpowiednie wykazanie możliwości zarobkowych rodzica dziecka może pozwolić uzyskać kwoty zdecydowanie większe.

Sprawy o alimenty – wsparcie kancelarii prawnej

Sprawy o alimenty tak o ich zasądzenie, egzekucję, jak i ściganie karne dłużników alimentacyjnych nie należą do najprostszych. Warto w takim wypadku zwrócić się o pomoc do kancelarii MMF. Zespół prawników kancelarii posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. sprawy rodzinne Warszawa Praga, w tym związanych z alimentami. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej nie zwlekaj tylko skontaktuj się z nami.

Prawa ojca płacącego alimenty

Każdy rodzić ma prawo i obowiązek do kontaktów z dzieckiem. Zdarza się jednak, że rodzic sprawujący bieżącą opiekę nad dzieckiem utrudnia lub całkowicie uniemożliwia te kontakty. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem może mieć różne formy jak na przykład nastawiania dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi czy też wyjeżdżanie z dzieckiem akurat w dniu kontaktu z ojcem.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Co można zrobić, gdy matka utrudnia kontakt z dzieckiem?

Zawsze w pierwszej kolejności, warto rozważyć polubowne załatwienie sprawy m.in. poprzez mediacje. Czasami pomoc osoby z zewnątrz może doprowadzić do wypracowania satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

Często zdarza się jednak, że współpraca rodziców jest niemożliwa, a ich oczekiwania co do kontaktów czy sposobu opieki nad dzieckiem zupełnie odmienne. Wówczas rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu. Przede wszystkim wskazać należy, że dziecko powinno mieć kontakt z obojgiem rodziców. Poza skrajnymi sytuacjami (np. stosowanie przemocy) utrudnianie kontaktów ojca z dzieckiem jest sprzeczne z dobrem dziecka. Uniemożliwianie kontaktu dziecka z rodzicem nazywane jest „alienacją rodzicielską”. W zależności od okoliczności sprawy m.in. od tego czy wcześniej zostały już ustalone kontakty z dzieckiem, czy utrudnianie kontaktu ma charakter celowy czy kontakty w ogóle dochodzą do skutku, rozważyć należy złożenie wniosku o:

 •   ustalenie lub zmianę kontaktów z dzieckiem;
 •   zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każdy niewykonany kontakt;
 •   nakazanie zapłaty danej sumy za niewykonane kontakty (możliwe jedynie w przypadku gdy istnieje prawomocne orzeczenie co do zagrożenia nakazaniem zapłaty);
 •   zmianę miejsca zamieszkania dziecka;
 •   ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Jak widać trudno jest wskazać, jedno prawidłowe rozwiązanie w sytuacji utrudniania kontaktu ojca z dzieckiem. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Dlatego też warto skorzystać z pomocy radcy prawnego czy adwokata, mającego doświadczenie w sprawach rodzinnych, który doradzi, jakie działania należy podjąć, aby zmienić obecną sytuację, a także przeprowadzi przez cały proces sądowy.

Co grozi za utrudnianie kontaktu?

Działanie, które ma na celu zniszczenie lub utrudnienie zbudowania lub odbudowania więzi między rodzicem o dzieckiem należy rozpatrywać w kategorii przemocy emocjonalnej. Dlatego też jeżeli rodzic, sprawujący bieżącą pieczę nad dzieckiem, utrudnia kontakt dziecka z drugim rodzicem (bez ważnych powodów) to wówczas postępuje on niezgodnie z dobrem dziecka. Tym samym takie zachowanie należy rozpatrywać w kategorii wykonywania władzy rodzicielskiej w sposób nieprawidłowy, a tym samym może ono doprowadzić m.in. do ograniczenia a nawet pozbawienia władzy rodzicielskie danemu rodzicowi.

Co do zasady, rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem ma obowiązek wykonywać obowiązujące orzeczenie w przedmiocie kontaktów zgodnie z jego treścią. Często zdarza się jednak tak, że mimo ustalenia kontaktów przez sąd kontakty te nie dochodzą do skutku z winy rodzica sprawującego pieczę. Jeżeli ustalone kontakty nie są realizowane to wówczas możliwym rozwiązaniem jest złożenie do sądu wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każdy niewykonany kontakt. Wystarczająca jest tutaj uzasadniona obawa, że rodzic może utrudniać kontakty. Dobrze jest jednak przywołać odpowiednią argumentację, dowody i przykładamy sytuacji, które tą obawę powodują.

Jeżeli mimo zagrożenia nakazaniem zapłaty przez sąd za każdy niewykonany kontakt rodzic dalej utrudnia kontakty to możliwe jest wszczęcie postępowania o nakazanie zapłaty za niewykonane kontakty. Wówczas sąd bada, dlaczego dany kontakt nie doszedł do skutku i kto ponosi za to winę. Jeżeli dojdzie do przekonania, że miało to miejsce wskutek nieuzasadnionego zachowania rodzica sprawującego pieczę, to nakaże temu rodzicowi zapłatę określonej sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica.

Ile wynosi kara za utrudnienia kontaktu z dzieckiem?

To jaka będzie wysokość kwoty za każdy niewykonany kontakt będzie zależy m.in. od możliwości zarobkowych i majątkowych danego rodzica. W przepisach brak jest konkretnej stawki czy też zakresu, w jakim powinna mieścić się kwota grzywny.  Zwrócić należy uwagę, że kara musi być w pewien sposób dotkliwa, aby odstraszała od kolejnych utrudnień kontaktów. Nie może jednak to być kara oderwana od rzeczywistej sytuacji finansowej rodzica i prowadzić do sytuacji, w której ten nie miałby się za co utrzymać.

Gdzie zgłosić brak kontaktu z dzieckiem?

W sytuacji gdy rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem ważny jest czas. Warto szybko podjąć działania, gdyż każdy miesiąc braku kontaktu z dzieckiem może skutkować rozluźnieniem więzi z dzieckiem. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Jeżeli brak jest ustalonych kontaktów z dzieckiem będzie to wniosek o ich ustalenie.

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wniosek powinien zawierać m.in.:

 •   dane rodziców wraz z adresami i nr PESEL
 •   dane dziecka
 •   oznaczenie sądu
 •   określenie żądania (jeżeli chcemy ustalić kontakty z dzieckiem to należy wskazać konkretne dni i godziny kontaktów, z uwzględnieniem świąt, wakacji czy ferii)
 •   orzeczenia sądów, jeżeli były wcześniej wydawane
 •   uzasadnienie naszego żądania
 •   podpis
 •   odpis pisma

Ważne jest prawidłowe sformułowanie wniosku, bowiem w przypadku braków pisma sąd wezwie do ich uzupełnienia, co wydłuży czas trwania całego postępowania.

Co więcej, często w sprawach dotyczących kontaktów i opieki nad dzieckiem konieczne jest wypowiedzenie się przez biegłych, celem ustalenia umiejętności wychowawczych rodziców, kondycji dziecka i ustaleniem co jest zgodne z dobrem dziecka. Dobrze jest już na wczesnym etapie postępowania złożyć wniosek w tym zakresie, aby sąd jak najszybciej skierował sprawę do biegłych, bowiem terminy oczekiwania na opinię są bardzo długie.

Wskazać należy, że sprawy związane z utrudnianiem kontaktów z dzieckiem są sprawami zwykle skomplikowanymi i wieloetapowymi. Dlatego też warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. W szczególności, że czas ma w tego rodzaju sprawach istotne znaczenie.

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Z obowiązkiem alimentacyjnym najczęściej mamy styczność w odniesieniu do środków pieniężnych płaconych przez jednego z rodziców na rzecz dziecka. Alimenty mogą być zasądzone wyrokiem sądu, jak również stanowić wyraz sądowego albo  pozasądowego porozumienia się rodziców dzieci. Co jednak grozi za niepłacenie alimentów?

Sprawdź również: Kancelaria adwokacka Warszawa Praga

Ile można zalegać z alimentami?

Niezależnie od tego, czy alimenty zasądzone zostały przez sąd, czy też zostały ustalone ugodowo pomiędzy rodzicami, nie ulega wątpliwości, że należy je opłacać w terminie. W przypadku alimentów zasądzonych przez sąd, najczęściej alimenty płatne są z góry do 10 dnia danego miesiąca, choć takie ustalenie terminu nie jest obowiązkowe.

Ile więc można zalegać z alimentami? Odpowiedź na to pytanie z pewnością nie uszczęśliwi dłużników alimentacyjnych – z prawnego punktu widzenia każde opóźnienie w terminie płatności alimentów może powodować negatywne skutki prawne. To czy zaleganie z alimentami spotka się z jakimikolwiek konsekwencjami w praktyce zależy od woli opiekuna prawnego dziecka, do rąk którego płacone są alimenty, ewentualnie samego dziecka po uzyskaniu przez nie pełnoletności.

Po jakim czasie niepłacenia alimentów można iść do komornika 2023 r.?

Jedną z podstawowych konsekwencji niepłacenia alimentów jest możliwość zgłoszenia tego faktu komornikowi i wszczęcia egzekucji komorniczej. Wiele osób może zastanawiać się po jakim czasie niepłacenia alimentów można iść do komornika? Odpowiedź na tak zadane pytanie jest bardzo prosta – do komornika można pójść już następnego dnia po upływie terminu płatności alimentów za dany miesiąc.

W tym miejscu trzeba wskazać, że komornik może wszcząć egzekucję tylko pod warunkiem przedstawienia mu tytułu wykonawczego do wyegzekwowania zaległych alimentów. Podstawą wszczęcia egzekucji o alimenty przez komornika jest najczęściej wyrok sądowy, w którym zasądzone zostały alimenty. Tytułem egzekucyjnym może być również ugoda sądowa, czy pozasądowe porozumienie w sprawie alimentów sporządzone w formie aktu notarialnego, z oświadczeniem jednego z rodziców o poddaniu się egzekucji wprost z aktu.

W związku z powyższym trzeba pamiętać, że komornik nie będzie mógł wyegzekwować alimentów na podstawie ustnego porozumienia rodziców, czy też umowy w zwykłej formie pisemnej. Jeżeli więc relacje między rodzicami dziecka nie wykluczają podpisania umowy o alimenty, warto dla bezpieczeństwa zadbać żeby miała ona zawsze formę aktu notarialnego.

Kiedy policja ściga za alimenty?

Egzekucja komornicza to nie jedyna konsekwencja niepłacenia alimentów przez osobę do tego zobowiązaną. Nie każdy wie, że brak opłacania alimentów lub też opłacanie ich nie w terminie stanowi tzw. przestępstwo niealimentacji. Przestępstwo to uregulowane jest w art. 209 Kodeksu Karnego.

Skoro wiemy już, że brak płatności alimentów stanowi przestępstwo zastanowić należy się kiedy policja ściga za alimenty? W tym zakresie należy rozpatrzyć dwie kwestie. Po pierwsze zgodnie z regulacją KK o przestępstwie możemy mówić gdy zobowiązany do alimentów uchyla się ze swoim obowiązkiem tak długo, że zaległości odpowiadają wysokości alimentów za okres co najmniej 3 miesięcy.

Taka zaległość sama w sobie nie wystarczy do ścigania przez policję za alimenty. Opisywane przestępstwo należy do tzw. przestępstw wnioskowych, tzn. do wszczęcia postępowania potrzebny jest wniosek o ściganie. Najczęściej składa go dziecko, a jeżeli nie osiągnęło jeszcze wieku 18 lat, w jego imieniu opiekun prawny.

Co grozi za niepłacenie alimentów 2023 r.?

W wypadku uznania za winnego przestępstwa z art. 209 KK przewidziane są konkretne kary za niepłacenie alimentów. Sąd może orzec w takim wypadku karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeśli wskutek braku płatności alimentów uprawniony do ich otrzymywania narażony był na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, zasądzona kara pozbawienia może być orzeczona w wysokości do dwóch lat pozbawienia wolności.

Sprawy o alimenty – wsparcie kancelarii prawnej

Sprawy o alimenty tak o ich zasądzenie, egzekucję, jak i ściganie karne dłużników alimentacyjnych nie należą do najprostszych. Warto w takim wypadku zlecić analizę sprawy kancelarii MMF. Zespół prawników kancelarii posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej m.in. sprawy rodzinne Warszawa Praga, w tym związanych z alimentami. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej nie zwlekaj tylko skontaktuj się z nami.

Niepłacenie alimentów a widzenia z dzieckiem

Często zdarzają się sytuacje, że rodzic nie płaci alimentów na dziecko. Czasami jest to działanie celowe, a czasami spowodowane złą sytuacją materialną rodzica. Jak w takim przypadku wyglądają kontakty z dzieckiem? Czy częstotliwość kontaktów ma wpływ na wysokość alimentów? Co zrobić, aby wyegzekwować alimenty na dziecko? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania.

Potrzebujesz pomocy? –  Sprawy rodzinne Warszawa Praga

Brak kontaktu z dzieckiem a alimenty

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka istnieje niezależnie od tego czy dany rodzic utrzymuje kontakt z dzieckiem czy też nie. Co więcej, sytuacja, w której rodzic uzależnia kontakt z dzieckiem od zapłacenia alimentów, stanowi nadużycie władzy rodzicielskiej. Każdy rodzic, jak też i dziecko, ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktu. Mimo często istniejącego między rodzicami konfliktu, rodzic sprawujący bezpośrednią pieczę nad dzieckiem powinien umożliwić kontakty dziecka z drugim rodzicem, nawet w przypadku gdy zalega on z płatnością alimentów.

Kontakty z dzieckiem a alimenty

Kwestia kontaktów z dzieckiem na wpływ na wysokość alimentów. Inaczej bowiem wygląda sprawa, gdy dany rodzic angażuje się w opiekę nad dzieckiem i przykładowo sprawuje ją 3 razy w tygodniu, a inaczej gdy rodzic widuje się z dzieckiem raz na miesiąc. Co niezwykle istotne, obowiązek alimentacyjny spełnia się nie tylko płacąc daną kwotę pieniężną, ale także poprzez osobistą opiekę nad dzieckiem. Jeżeli rodzic nie interesuje się dzieckiem, to co do zasady powinien w większym stopniu finansować jego utrzymanie. Właśnie ze względu na to, że rodzic sprawujący bezpośrednią pieczę nad dzieckiem wypełnia ten obowiązek codzienną opieką. W tym miejscu należy wskazać, że to, w jakiej wysokości powinny być alimenty zależy także od:

 •   usprawiedliwionych potrzeb dziecka (tutaj znaczenie ma m.in. to czy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe, czy jest chore itp.)
 •   zdolności zarobkowych rodziców (co istotne znaczenie mają nie tylko faktycznie uzyskiwane zarobki, ale zarobki, które dany rodzic mógłby uzyskać wykorzystując swoje możliwości związane z wykształceniem, doświadczeniem zawodowym czy stanem zdrowia).

Co w przypadku, gdy ojciec nie płaci alimentów?

Często zdarza się, że rodzic nie płaci zasądzonych na dziecko alimentów. W takim przypadku w zależności od okoliczności sprawy należy rozważyć następujące rozwiązania.

 1. Skierowanie sprawy do komornika – w tym celu należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Do wniosku należy załączyć wyrok zasądzający alimenty z nadana klauzulą wykonalności. Komornik najczęściej dokonuje ściągnięcia alimentów ze środków znajdujących się na kontach bankowych lub też z wynagrodzenia za pracę. Co istotne, roszczenia alimentacyjne mają pierwszeństwo przed innymi długami.
 2. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa – niealimentacja stanowi przestępstwo uregulowane w art. 209 Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, podlega ten kto uchyla się od obowiązku alimentacyjnego (określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową), jeżeli łączna wysokość powstałych, wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.
 3. wystąpienie z pozwem alimentacyjnym wobec dziadków – jeżeli wyegzekwowanie alimentów od ojca dziecka jest niemożliwe to należy rozważyć żądanie alimentów od dziadków, w szczególności jeżeli dziadkowie posiadają stabilne dochody, pozwalające im na łożenie na wnuka.
 4. zwrócenie się do funduszu alimentacyjnego – jeżeli egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna można rozważyć to rozwiązanie. Alimenty z funduszu nie są wypłacane jednak każdemu, a należy spełnić dodatkowe przesłanki jak kryterium dochodowe.

Po jakim czasie niepłacenia alimentów można iść do komornika?

Do komornika można skierować sprawę, gdy tylko zauważy się regularny brak alimentów w wyznaczonym terminie. Nie trzeba zatem czekać aż zaległość wyniesie daną kwotę. Warto wskazać, że aby skierować sprawę do komornika potrzeby jest tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności. Na tej podstawie komornik wszczyna egzekucję. W pierwszej kolejności komornik ustala majątek dłużnika. W tym celu zwraca się m.in. o informacje do banków, do pracodawcy dłużnika czy też kontaktuje się z ZUS czy US.

Jak skutecznie wyegzekwować zaległe alimenty?

Pierwszym krokiem do wyegzekwowania alimentów jest skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. W tym celu należy:

 •   uzyskać klauzulę wykonalności prawomocnego orzeczenia Sądu bądź ugody alimentacyjnej zatwierdzonej uprzednio przez Sąd
 •   złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika, wskazując wszelkie posiadane dane o dłużniku, jego majątku, miejscu pracy itp.

Sprawy alimentacyjne to jedne ze spraw, z którymi najczęściej przychodzą do nas klienci. Cała procedura związana z zasądzeniem alimentów przez sąd, z późniejszą ich egzekucja komorniczą czy też sprawą karną związaną z przestępstwem niealimentacji często wymaga pomocy prawnej. Nasza kancelaria z zaangażowaniem pomaga  zarówno osobom zobowiązanym do płacenia alimentów, jak też uprawnionym do ich otrzymania.

Sprawdź również: kancelaria adwokacka Warszawa Praga