Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 18:00

Centralny Port Komunikacyjny – wywłaszczanie gruntów

Centralny Port Komunikacyjny to najgłośniejsza inwestycja ostatnich lat w Polsce. Planuje się, że do 2028 r. między Warszawą, a Łodzią powstanie tzw. mega-lotnisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja CPK budzi duże kontrowersje, w szczególności z uwagi na daleko idące konsekwencje dla mieszkańców terenów, na których powstać ma inwestycja.

Od dłuższego już czasu wiadomo, że budowa Portu spowoduje, że grunty należące do mieszkańców terenów inwestycyjnych zostaną im wywłaszczone. Wywłaszczenie gruntów CPK nie będzie jednak darmowe. Właściciele wywłaszczonych gruntów pod CPK mają prawo domagać się odpowiedniego odszkodowania. Proces ustalania wartości odszkodowania jest jednak dość skomplikowany i rodzi obawy, że właściciele gruntów wywłaszczonych pod CPK mogą otrzymać odszkodowania w niższej wysokości niż rzeczywista wartość szkody.

Z tego powodu warto w procesie wywłaszczenia CPK wspomóc się wiedzą i doświadczeniem profesjonalnej kancelarii prawnej. Prawnicy naszej kancelarii mają szeroką praktykę w zakresie operatów szacunkowych wartości nieruchomości, wiedzą więc w jaki sposób można kwestionować zaniżoną wartość gruntów wywłaszczonych pod CPK.

Jaki obszar zostanie wywłaszczony pod Centralny Port Komunikacyjny?

Centralny Port Komunikacyjny zajmować będzie olbrzymi obszar ok. 3 000 ha. Teren inwestycji w różnym zakresie zajmie 25 miejscowości na terenie gminy Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Nowa Sucha, Teresin, Błonie, Radziejowice, Żyrardów i Wiskitki. W konsekwencji mieszkańcy części z miejscowości położonych na terenie w/w gmin będą zmuszeni opuścić miejsce swojego zamieszkania.

CPK wywłaszczenie – czy należy się odszkodowanie?

Do dnia 7 kwietnia 2023 r. funkcjonował tzw. Program Dobrowolnych Nabyć. Program ten w założeniu miał umożliwić wysiedlonym mieszkańcom zbycie należących do nich nieruchomości po preferencyjnych warunkach lub też zamianę nieruchomości na inną, wchodzącą w skład zasobów CPK. Obecnie nie ma już możliwości skorzystania z Programu Dobrowolnych Nabyć.

Czy oznacza to jednak, że właściciele wywłaszczonych pod CPK nieruchomości nie otrzymają już żadnego odszkodowania? Nic bardziej mylnego, wszystkie osoby, których nieruchomości zostaną wywłaszczone pod CPK mają prawo ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Proces występowania o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość CPK uregulowany jest w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (dalej: Specustawa).

Zgodnie z art. 46 ust. 1 Specustawy każdy z właścicieli gruntów wywłaszczonych pod CPK powinien otrzymać decyzję w przedmiocie o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, co równe jest wszczęciu postępowania w sprawie odszkodowania za grunty wywłaszczone CPK.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia w/w decyzji właściciel nieruchomości wywłaszczonej pod CPK ma prawo wezwać CPK do:

 •       przedstawienia ofert nieruchomości zamiennych;
 •       rozpoczęcia negocjacji dotyczących odszkodowania.

Już na tym etapie warto skontaktować się z kancelarią prawną, dzięki czemu już we wstępnej fazie rozmów o odszkodowaniu za wywłaszczenie, właściciel reprezentowany był przez profesjonalnego pełnomocnika. Wsparcie to może istotnie wpłynąć na wartość wynegocjowanego odszkodowania za grunty wywłaszczone pod CPK.

Jeżeli stronom uda się wypracować satysfakcjonujący kompromis to dojdzie do zawarcia umowy przeniesienia własności zamiennej nieruchomości na wywłaszczonego lub pisemnego uzgodnienia co do wartości odszkodowania. W takim wypadku proces o odszkodowanie za grunty wywłaszczone pod CPK zakończy się.

Na wypracowanie porozumienia strony mają 2 miesiące, po upływie tego terminu ustalenie odszkodowania przebiegać będzie w drodze postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji przez Wojewodę Mazowieckiego. Wartość odszkodowania ustalona powinna być w oparciu o wartość rynkową gruntu wywłaszczonego pod CPK. Do wyliczenia wartości wywłaszczonego pod CPK gruntu Wojewoda Mazowiecki posłuży się opinią sporządzoną przez rzeczoznawcę.

Zaniżone odszkodowanie za wywłaszczenie CPK – czy można się odwołać?

Co w sytuacji jeżeli odszkodowanie za grunty wywłaszczone CPK będzie zaniżone w ocenie właściciela nieruchomości? Czy od decyzji ustalającej odszkodowanie za wywłaszczenie CPK można się odwołać? Odpowiedź na tak zadane pytanie brzmi – jak najbardziej, od wydanej w postępowaniu administracyjnym decyzji administracyjnej można się odwołać. Trzeba przy tym koniecznie pamiętać, że termin na takie odwołanie jest ściśle ustalony i wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie ustalenia wartości odszkodowania za grunty wywłaszczone pod budowę CPK. Po upływie tego terminu odwołanie nie będzie już możliwe.

Skuteczne wniesienie odwołania na decyzję ustalającą odszkodowanie za grunty wywłaszczone pod CPK wymaga zakwestionowania treści opinii biegłego. Nie jest to zadanie łatwe. Biegli w swoich opiniach posługują się skomplikowanym, mało przejrzystym językiem. Odwołują się do specjalistycznych współczynników i metod określenia wartości nieruchomości. W związku z tym zasadnym jest zlecenie prowadzenia sprawy w zakresie odszkodowania za grunty wywłaszczone pod CPK kancelarii prawnej mającej doświadczenie w sprawach tego rodzaju.

CPK wywłaszczenie – wsparcie kancelarii prawnej

Kancelaria prawna MMF świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie kompleksowej obsługi prawnej mieszkańców nieruchomości wywłaszczonych pod CPK. Pomożemy Państwu na każdym etapie sprawy, w szczególności w zakresie negocjowania wysokości odszkodowania za grunty wywłaszczone CPK, jak również w procesie odwołania się od decyzji ustalającej wartość odszkodowania pod CPK.

Swoje usługi kierujemy m.in. do mieszkańców gmin Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Nowa Sucha, Teresin, Błonie, Radziejowice, Żyrardów i Wiskitki. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z prawnikami kancelarii.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162

 

Projekt koncepcyjny CPK – wywłaszczenie pod CPK

Jak będzie wyglądać Centralny Port Komunikacyjny? Na początku lipca 2023 roku spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała koncepcję architektoniczną nowego lotniska przesiadkowego. Dzięki wizualizacji dostępnej na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego można dowiedzieć się jak będzie wyglądał terminal pasażerski, a także ściśle zintegrowana z nim główna stacja kolejowa i węzeł przesiadkowy.

Centralny Port Komunikacyjny – co to?

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, integrujący transport lotniczy kolejowy i drogowy. CPK ma stanowić największe lotnisko w Polsce, na obszarze około 30 km². Planuje się, że pierwsi pasażerowie mają korzystać z lotniska w 2028 roku.

Wywłaszczenie pod Centralny Port Komunikacyjny

Wywłaszczenie to przymusowe pozbawienie własności, pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego określonej osoby na mocy indywidualnego aktu prawnego, wyłącznie na cele publiczne. Z uwagi na wielkość Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiele osób zostanie pozbawionych swoich nieruchomości.

Jeżeli właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania nie zawrze umowy przeniesienia prawa do nieruchomości zamiennej lub nie uzgodni wysokości odszkodowania, ustalenie odszkodowania nastąpi w drodze decyzji wydanej przez wojewodę mazowieckiego.

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania będzie wartość rynkowa nieruchomości, określona przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości rzeczoznawca bierze pod uwagę: 

 • jej rodzaj, 
 • położenie, 
 • sposób użytkowania, 
 • dotychczasowe przeznaczenie, 
 • stan techniczny, 
 • aktualnie kształtujące się ceny w obrocie.

Centralny Port Komunikacyjny – odszkodowanie – pomoc prawna

Często wyceny są sporządzane w sposób „masowy”, w szczególności w takich projektach gdzie wywłaszczaniu podlega bardzo wiele nieruchomości. Analiza operatu szacunkowego wielokrotnie pozwala na wychwycenie błędów i niejasności, a tym samym zgłoszenie zastrzeżeń i możliwości uzyskania wyższego odszkodowania.

W celu podjęcia próby uzyskania wyższego odszkodowania za wywłaszczenie pod CPK warto skorzystać z pomocy prawnej. Prawnicy Kancelarii MMF posiadają doświadczenie w tym zakresie i oferują pomoc w skutecznym uzyskaniu wyższego odszkodowania niż proponowane na wstępie negocjacji.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

 

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Rozwód nie zawsze jest tylko formalnością. Istnieją sytuacje, gdy sąd odmówi rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jednak pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd nie orzeknie rozwodu w trzech sytuacjach, które są przeszkodami rozwodowymi i stanowią tzw. negatywne przesłanki rozwodowe. Jakie to sytuacje?

Kiedy sąd może nie udzielić rozwodu?

Na pytanie czy można nie uzyskać rozwodu, należy odpowiedzieć twierdząco. Zdarzają się sytuacje, gdy sąd nie orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa. Oto trzy z nich:

 • dobro wspólnych oraz adoptowanych małoletnich dzieci – jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że w wyniku rozwodu ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci, to oddali pozew o rozwód,
 • niezgodność z zasadami współżycia społecznego – zasady współżycia społecznego rozumiane są jako zbiór pewnych reguł, będących wskazówkami, jak postępować pod względem moralnym czy etycznym. Celem tej przeszkody rozwodowej jest przede wszystkim ochrona współmałżonka przed rażącą krzywdą,
 • gdy rozwodu żąda wyłącznie małżonek winny rozstania – małżonek, który spowodował rozkład pożycia małżeńskiego nie może domagać się rozwodu, chyba że małżonek niewinny wyrazi na to zgodę. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że jeżeli odmowa zgody małżonka niewinnego jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, to sąd orzeknie rozwód.

W jakich przypadkach sąd odrzuca pozew o rozwód?

Odrzucenie pozwu to sytuacja, w której sąd decyduje, że pozew złożony przez jedną ze stron nie spełnia wymogów formalnych lub prawnie uzasadnionych podstaw, co skutkuje nieprzyjęciem pozwu do dalszego rozpatrzenia. Odrzucenie pozwu oznacza, że sprawa nie zostaje rozpoczęta i nie przechodzi do etapu procesu sądowego. Sąd odrzuci pozew o rozwód:

 • jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna,
 • jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona,
 • jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej,
 • jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy.

Co jeśli jedna ze stron nie zgadza się na rozwód?

Czy można nie wyrazić zgody na rozwód? Co do zasady można.  Jednak rozwód bez zgody małżonka jest jak najbardziej możliwy. Brak zgody małżonka na rozwód skutkować będzie tym, że małżonek, który wniósł pozew o rozwód, nie może żądać, aby sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie. Sąd może bowiem zaniechać orzekanie o winie, w sytuacji kiedy oboje małżonkowie zgodnie o to wniosą. Jeśli jedna ze stron w ogólnie nie zgadza się na rozwód Sąd musi zbadać czy doszło do rozpadu pożycia stron, a jeśli tak, to z czyjej winy. W tym celu przeprowadza całe postępowanie dowodowe na podstawie którego wydaje odpowiedni wyrok.

Celem uzyskania porady dotyczącej rozwodu lub innej sprawy dotyczącej prawa rodzinnego zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

 

Rozwód po separacji

Separacja to formalne lub nieformalne rozdzielenie się małżonków w związku małżeńskim bez rozwiązania stosunku małżeństwa. Separacja nieformalna (faktyczna) to oddzielne życie małżonków bez formalnego uregulowania. W czasie separacji nieformalnej trwają wszystkie skutki wynikające z zawarcia małżeństwa, w szczególności obowiązek małżonków wzajemnej pomocy i zaspokajania potrzeb rodziny. Z kolei separacja formalna to potwierdzona orzeczeniem sądu sytuacja, w której pożycie między małżonkami rozpadło się w sposób zupełny, ale nie trwały. Separacja faktyczna zawsze poprzedza separację formalną.

Po co separacja przed rozwodem?

Separacja jest rozwiązaniem tymczasowym oraz mniej radykalnym niż rozwód. Separacja daje małżonkom szansę na oddzielenie się od codziennych sytuacji i skoncentrowanie się na swoich uczuciach oraz potrzebach. To czas na refleksję nad związkiem, przemyślenia swoich emocji i zastanowienie się nad tym, czy chcą nadal być razem czy nie. Niektórzy małżonkowie wybierają separację jako szansę na naprawę swojego związku. Oddzielając się, mogą pracować nad problemami i wyzwaniami, które występują w małżeństwie oraz wypracować porozumienie i rozwiązanie problemów. Separacja może stanowić również pewnego rodzaju ostrzeżenie dla małżonka, że jeżeli nie zmieni swojego zachowania i nie zadba o poprawę relacji w małżeństwie, wówczas zostanie skierowany pozew o rozwód.

Czy separacja pomaga w rozwodzie?

W polskim prawie nie ma obowiązku poprzedzania rozwodu separacją małżeńską. Separacja jest jednak silnym argument w postępowaniu o rozwód. Przesłankami orzeczenia przez sąd rozwiązania małżeństwa jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Pozostawanie przez dłuższy czas w separacji jest silnym dowodem na okoliczność rozpadu więzi między małżonkami. Separacja w małżeństwie może bardzo ułatwić procedowanie sprawy o rozwód.

Jak długo trzeba być w separacji, żeby dostać rozwód?

W przepisach prawa nie ma określonego terminu ile trzeba pozostawać w separacji, aby dostać rozwód. Wskazać jednak należy, że im dłużej trwa separacja małżonków tym dochodzi do trwalszego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a więc kluczowych przesłanek orzeczenia rozwodu.

Czy podczas separacji można mieć innego partnera?

W przypadku istnienia separacji nie ma możliwości wstąpienia w związek małżeński z inną osobą. Ale czy podczas separacji można mieć innego partnera? Nawiązanie relacji z nowym partnerem w czasie separacji, jeśli doszło już do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, nie może skutkować obciążeniem tego małżonka winą za rozkład pożycia. Istnieje jednak ryzyko, że strona przeciwna dysponuje dowodami na okoliczność, że nawiązanie tej relacji miało miejsce przed rozkładem pożycia. W takiej sytuacji sąd może obciążyć małżonka, który nawiązał relację z inną osobą winą w rozkładzie pożycia.

Jeżeli masz wątpliwość, czy złożyć pozew o rozwód czy dać szanse swojemu małżeństwu i zdecydować się na separację oraz jak przeprowadzić to w praktyce, zgłoś się do naszej Kancelarii. Na co dzień zajmujemy się sprawami rodzinnymi. Znając szczegóły Twojej sprawy, będziemy mogli doradzić najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

 

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Po śmierci danej osoby przychodzi moment kiedy chcemy uregulować sprawy spadkowe i majątkowe. Pierwszym krokiem powinno być stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. To kto będzie dziedziczył po spadkodawcy zależy od tego czy zmarły sporządził testament czy też nie – wówczas dziedziczenie będzie odbywać się ustawowo. Z czym wiąże się stwierdzenie nabycia spadku i jak złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to inaczej ustalenie, kto i w jakim udziale będzie dziedziczył po zmarłym. Co istotne, stwierdzenie nabycia spadku nie jest „dzieleniem” składników majątku spadkobiercy. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku nie jest analizowany skład masy spadkowej, a jedynie dokonuje się stwierdzenie kto będzie uprawnionym do dziedziczenia. Stwierdzenie nabycia spadku może mieć miejsce:

 1. w postępowaniu sądowym – wówczas należy złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku;
 2. przed notariuszem – wówczas wymagane jest stawiennictwo wszystkich osób zainteresowanych u notariusza, a notariusz sporządza notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać wszelkie istotne informacje z punktu widzenia dziedziczenia. Z formalnego punktu widzenia we wniosku powinny się znaleźć przede wszystkim takie informacje jak:

 • dane wnioskodawcy (wraz z adresem i nr PESEL);
 • dane osobowe (w tym adresy) wszystkich zainteresowanych osób (a będą nimi spadkobiercy ustawowi, testamentowi, zapisobiercy i wszystkie inne osoby mogące być zainteresowanymi w sprawie);
 • sformułowanie żądania (a zatem tego kto powinien dziedziczyć po zmarłym i w jakim udziale);
 • uzasadnienie żądania – uzasadniając nasze żądanie niezwykle istotne jest jak najdokładniejsze opisanie pokrewieństwa i zawarcie informacji o sporządzonych testamentach;
 • podpis wnioskodawcy.

Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, do sądu miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw wniosek składa się do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

To o czym często nie wiedzą osoby, które samodzielnie składają wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu to to, że uczestnikami postępowania sądowego będą wszyscy spadkobiercy testamentowi lub ustawowi i należy ich w piśmie do sądu wymienić wraz z podaniem adresów, aby mogli wziąć udział w postępowaniu. Jednak nawet jeżeli nie zostaną oni ujęci we wniosku to w toku postępowania sąd z urzędu bada, kto należy do kręgu spadkobierców, ale także czy spadkodawca pozostawił po sobie testamenty. Sąd natomiast nie będzie badał jakie składniki wchodzą w skład spadku.

Co trzeba dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć takie dokumenty jak:

 • akt zgonu spadkobiercy
 • akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo ze spadkobiercą (akty urodzenia, akty małżeństwa)
 • testamenty, o ile spadkobierca je sporządził
 • inne dokumenty, które uprawdopodabniałyby krąg osób uprawnionych do dziedziczenia.

Ile wynosi opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy opłacić. Opłata sądowa wynosi 100 zł. Dodatkowo należy uiścić opłatę 5 zł tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego. Jeżeli jednak we wniosku zawracamy się o stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach, przykładowo po obojgu rodzicach, to wówczas opłata będzie wielokrotnością ww. kwoty. Dowód uiszczenia opłat należy załączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Czy każdy spadkobierca składa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć jeden spadkobierca, a inni nawet nie składając wniosku będą uczestnikami tego postępowania. Nie ma więc potrzeby, aby każdy ze spadkobierców wysłał wniosek w tym zakresie do sądu, wystarczające jest zainicjowanie postępowania przez jednego z nich. Co więcej, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wcale nie musi być złożyć przez spadkobiercę. Może go złożyć każda osoba mająca w tym interes (np. krewny spadkobiercy, wierzyciel).

Nasza kancelaria pomaga we wszelkich sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym sprawach dotyczących postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku czy zachowek. Reprezentujemy klientów przed sądami oraz sporządzamy wszelkie pisma procesowe. Jeżeli nie wiesz od czego zacząć porządkowanie spraw po zmarłym, chcesz podważyć sporządzony testament czy też nie wiesz gdzie mieszkają pozostali spadkobiercy warto skorzystać z pomocy prawnej.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Separacja a alimenty

Separacja to stan, kiedy małżonkowie pozostają formalnie małżeństwem, choć żyją oddzielnie. Separacja różni się od rozwodu tym, że małżonkowie nie mogą wejść w kolejny związek małżeński. Czy podczas separacji trzeba płacić alimenty? Czy można mieszkać razem w separacji?

Czy w separacji płaci się alimenty?

Na pytanie czy podczas separacji trzeba płacić alimenty, odpowiedź jest twierdząca. Sąd w wyroku orzekającym separację ma obowiązek orzec, w jaki sposób małżonkowie będą uczestniczyć w ponoszeniu kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka, do których należą, np. koszty związane z wyżywieniem, zakupem odzieży, leków czy wydatki na edukację. Sąd za każdym razem uwzględnia, w jakim stopniu każde z rodziców przyczynia się do wychowania dziecka.

Co się należy żonie w separacji? Co się należy mężowi w separacji? W przypadku orzeczenia separacji istnieje możliwość zasądzenia alimentów dla współmałżonka. Zasady zasądzania alimentów w przypadku separacji są identyczne, jak przy rozwodzie. Orzekając separację, Sąd podobnie jak przy rozwodzie określa kto ponosi winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego. To z kolei decyduje o tym, kto i w jakich okolicznościach, może otrzymać alimenty.

Podkreślić należy, że mimo orzeczenia separacji, małżeństwo nadal trwa, a małżonkowie mają obowiązek świadczenia sobie wzajemnej pomocy. Obowiązek świadczenia wzajemnej pomocy jest kwestią odrębną od alimentów. Wzajemna pomoc może mieć wymiar fizyczny, duchowy, jak i materialny.

Czy można mieszkać razem w separacji?

Podczas separacji małżonkowie mogą mieszkać razem. Nie zawsze bowiem jest możliwość wyprowadzenia się od małżonka. W orzeczeniu orzekającym separację sąd może na wniosek stron dokonać podziału sposobu korzystania z danego mieszkania.

Sąd dokonując podziału sposobu korzystania z mieszkania bierze pod uwagę powierzchnię mieszkania i podział na poszczególne pomieszczenia. Najczęściej łazienka czy kuchnia pozostają do dyspozycji wspólnej obojga małżonków, natomiast pokoje są dzielone między męża, żonę i ewentualnie dzieci. Prócz tego w orzeczeniu Sąd może zawrzeć zakazy i nakazy co do wspólnego funkcjonowania małżonków w jednym mieszkaniu lub domu, np. zapraszanie obcych osób czy zmiany wyposażenia mieszkania.

Separacja a podział majątku

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego o separacji powstaje między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej. Od tego momentu każdy małżonek może samodzielnie zarządzać i odpowiadać za własny majątek. Z kolei majątek nabyty po orzeczeniu separacji jest własnością tylko tego małżonka, który go nabył.

Rozdzielność majątkowa na skutek separacji jest tzw. rozdzielnością majątkową przymusową i nie można jej znieść w trakcie trwania separacji.

Podkreślić należy, że orzeczenie separacji nie jest równoznaczne z podziałem majątku wspólnego. Podział majątku wspólnego, może bowiem nastąpić tylko w drodze zawarcia umowy o podział pomiędzy małżonkami lub w drodze postępowania sądowego.

W celu uzyskania dokładnych informacji i porady prawnej dotyczącej separacji oraz alimentów, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Specjalizujemy się w sprawach rodzinnych.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Separacja a mieszkanie razem

Często dochodzi do sytuacji, kiedy małżonkowie podejmują decyzję o separacji, jednak każde z nich albo nie chce albo nie ma dokąd się wyprowadzić. Czy sąd może orzec separację w sytuacji mieszkania razem czy też będzie to przeszkodą? Z czym wiąże się orzeczenie separacji? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej.

Separacja – podstawowe informacje

Decyzja o rozwodzie to decyzja niezwykle trudna, dlatego też część z małżeństw decyduje się na pozostanie w separacji. Czas ten niekiedy bywa sposobem na przemyślenie dalszych losów małżeństwa i szansą na jego naprawę, zaś niekiedy jest pierwszym krokiem do rozwodu. Co powinno się wiedzieć o separacji?

 •   O separacji orzeka sąd na wniosek jednego ze współmałżonków lub na wniosek obojga małżonków.
 •   Aby sąd orzekł separację, musi nastąpić zupełny rozkład pożycia między małżonkami (czyli zanik więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej).
 •   Sąd nie orzeknie separacji jeżeli mogłaby ona spowodować, że ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci.
 •   Nie ma żadnego maksymalnego okresu co do tego, ile może trwać separacja. W każdym momencie można domagać się zniesienia separacji przez sąd.
 •   Po orzeczeniu separacji małżonkowie obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności.
 •   Separację od rozwodu odróżnia brak definitywnego zakończenia związku małżeńskiego (osoby pozostające w separacji dalej są określane jako małżonkowie)
 •   Podobnie jak przy rozwodzie sąd orzekając o separacji może orzec również w innych kwestiach tj. kwestii alimentów na dzieci czy też małżonka, kontaktu z dziećmi, władzy rodzicielskiej.

Co daje prawnie separacja?

Głównym skutkiem orzeczenia przez sąd separacji jest powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że od tego momentu przestaje istnieć majątek wspólny a każde z małżonków ma swój majątek osobisty. Co równie istotne, separacja powoduje, że małżonkowie w przypadku śmierci jednego z nich nie dziedziczyliby po sobie, jak też nie mieli prawa do zachowku. Co równie istotne mimo orzeczenia separacji małżeństwo dalej trwa, zatem żadne z małżonków nie może zawrzeć w tym czas kolejnego związku małżeńskiego (do tego wymagane jest uzyskanie rozwodu).

Jak przeprowadzić separację gdy małżonkowie mieszkają w jednym mieszkaniu?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że nawet jeżeli małżonkowie mieszkają razem i chcą dalej utrzymać ten stan to nie oznacza to, że sąd nie orzeknie separacji. Możliwe jest zamieszkiwanie małżonków pod jednym dachem i orzeczenie separacji. W takim wypadku jednak Sąd dokona stosowanych ustaleń co do sposobu korzystania z mieszkania. Sąd zazwyczaj wówczas przydziela małżonkom do korzystania konkretne pokoje w domu, zaś pomieszczenia takie jak kuchnia czy łazienka stanowią zazwyczaj przestrzeń do wspólnego korzystania. Ponadto przy orzekaniu separacji sąd może orzec także o innych kwestiach związanych ze wspólnym zamieszkiwaniem i funkcjonowaniem w jednym mieszkaniu jak przykładowo uregulować kwestię zapraszania obcych osób. Warto także podkreślić, że orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania nie jest równoznaczne z podziałem majątku. Co więcej, orzeczenie o korzystaniu z wspólnego mieszkania może odnosić się także do mieszkania, które małżonkowie wynajmują.

Przeczytaj więcej – sprawy rodzinne

Jak się żyje w separacji?

Wiele małżeństw żyje w separacji. Warto jednak wskazać, że można wyróżnić dwa rodzaje separacji:

 •   Separacja faktyczna – określana bywa także jako nieoficjalna separacja, gdyż nie jest ona formalnie orzeczona przez sąd a jej istnienie wynika jedynie z decyzji małżonków, którzy potrzebują czasu na podjęcie decyzji o dalszych losach związku. Strony żyją zatem w rozłączeniu, lecz nie formalizują tego stanu, co sprawia, że nie zmienia się ich sytuacja prawna jako małżeństwa (strony dalej łączy wspólność majątkowa, chyba że została podpisana intercyza).
 •   Separacja prawna – jest to separacja orzeczona przez sąd, która zmienia sytuację prawną małżonków. Małżonkowie nie są już zobowiązani do wypełniania obowiązków wynikających z małżeństwa jak współdziałania dla dobra rodziny a między nimi powstaje rozdzielność majątkowa.

Co się należy żonie/mężowi w separacji?

Orzeczenie separacji w niektórych przypadkach może wiązać się z obowiązkiem alimentacyjnym wobec drugiego małżonka. Przede wszystkim w postępowaniu dotyczącym separacji sąd może orzec o winie danego małżonka, której orzeczenie ma wpływ na obowiązek alimentacyjny na rzecz drugiego małżonka. Możliwe jest także orzeczenie alimentów (również gdy małżonek nie został uznany za winnego rozpadowi małżeństwa) w sytuacji gdy współmałżonek znalazł się w niedostatku, zatem nie dysponuje wystarczającymi środkami do samodzielnego utrzymania się. Co więcej, warto pamiętać, że mimo orzeczenia przez sąd separacji, jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.

Sprawy rodzinne to zawsze sprawy niezwykle delikatne, dlatego też w swojej pracy staramy się budować atmosferę zaufania. Pomagamy klientom przejść przez prawne zawiłości sprawy rozwodowej czy też sprawy o separację. Prowadzimy sprawy rodzinne, w tym o alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku. Jeżeli masz jakieś pytania, potrzebujesz wsparcia prawnego w swojej sprawie skontaktuj się z nami.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Podział firmy po rozwodzie

Podział firmy po rozwodzie często rodzi wiele problemów, w szczególności jeżeli prowadzona firma jest duża lub gdy była finansowana z różnych źródeł. To jak będzie wyglądał podział jest zależne między innymi od formy prowadzenia działalności gospodarczej, ale również od tego, z jakiego majątku została sfinansowana. Warto wiedzieć, że nie zawsze firma będzie podlegać podziałowi, nawet jeżeli pracują w niej oboje małżonkowie.

Co nie podlega podziałowi majątku po rozwodzie?

Po rozwodzie nie podlega podziałowi majątek osobisty każdego z małżonków. Do majątku osobistego zaliczamy:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Podkreślić należy, że wynagrodzenie małżonków będzie podlegać podziałowi (nawet jeżeli przelewane jest na osobiste konta bankowe małżonków). Wynagrodzenie stanowi bowiem majątek wspólny małżonków.

Czy firma wchodzi do majątku wspólnego?

To czy firma wchodzi do majątku wspólnego i będzie podlegała podziałowi po rozwodzie, zależy od tego kiedy została założona. Jeżeli przedsiębiorstwo powstało w czasie trwania małżeństwa Stron i nie została wcześniej zawarta umowa o rozdzielności majątkowej to będzie podlegało podziałowi. Nie ma przy tym znaczenia czy małżonek interesował się firmą, pracował w niej czy też nie miał z nią do czynienia. Co jednak jeżeli przedsiębiorstwo powstało przed zawarciem małżeństwa, czy wówczas nic się nie będzie należało drugiemu małżonkowi? Wówczas sprawa jest bardziej skomplikowana i co do zasady firma będzie stanowić majątek osobisty małżonka, który ją założył. Nie jest jednak tak, że drugiemu małżonkowi nic się nie należy. W takiej sytuacji konieczne jest przeanalizowanie nakładów, jakie były czynione w trakcie trwania małżeństwa oraz to czy nakłady te pochodziły z majątku wspólnego stron lub majątku osobistego współmałżonka. Jeżeli którykolwiek ze składników majątku firmowego został zakupiony ze środków z majątku wspólnego (a więc również i z wynagrodzenia małżonków) składniki te będą podlegały podziałowi.

Przeczytaj więcej – rozwód i podział majątku

Firma męża a podział majątku

Firma, która została założona przed ślubem będzie stanowiła majątek osobisty małżonka. Jednak rzadko zdarza się tak, że drugiej stronie nic się nie należy. Często bowiem na rozwój firmy wydatkowane są wspólne pieniądze stron. Wówczas dochodzi do nakładu z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka. Nakłady te będą podlegały rozliczeniu przy podziale majątku. Jeżeli nakład był poczyniony z majątku wspólnego na firmę męża czy żony to drugi małżonek może liczyć na zwrot połowy przeznaczonych na rozwój firmy środków.

Należy jednak wskazać, że strona będzie musiała wykazać z czyjego majątku doszło do dokonania nakładu oraz jakiej wysokości był to nakład. W tym celu należy przedstawić stosowne dokumenty czy też powołać świadków. W razie sporu co do wartości poczynionych nakładów konieczne jest powołanie przez sąd biegłego danej specjalności, który wyda opinie w tym zakresie.

Czy trzeba spłacić męża po rozwodzie?

Z sytuacją spłaty małżonka po rozwodzie mamy zazwyczaj styczność w przypadku gdy jedno z małżonków otrzymuje składniki majątku więcej warte aniżeli drugie. Na przykład żona chce zatrzymać wspólny dom, musi więc spłacić męża. Spłata ta będzie wynosić połowę jego wartości. Co istotne, istnieje możliwość dokonania spłaty w ratach. Jest to rozwiązanie korzystne dla osób, które nie dysponują określoną kwotą pieniędzy w danej chwili.

Podział firmy po rozwodzie to zazwyczaj skomplikowany proces, wymagający fachowej pomocy. Przy podziale majątku przeanalizować należy wszystkie kwestie związane m.in. z nakładami czynionymi z majątku osobistego na majątek wspólny, z majątku wspólnego na osobisty, ale także między majątkami osobistymi małżonków. Nasza kancelaria oferuje pomoc przy podziale majątku, zarówno na etapie przedsądowym jak też w procesie sądowym. Dzielenie dorobku małżonków często wiąże się z dużymi emocjami, dlatego też tym bardziej warto skorzystać z fachowej pomocy prawnika, który będzie czuwał nad prawidłowością całego procesu, a przede wszystkim nad takim podziałem majątku, który będzie korzystny dla klienta. Jeżeli szukasz prawnika, który pomoże w podziale Twojego majątku z małżonkiem skontaktuj się z naszą Kancelarią.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Czy separacje trzeba zgłosić?

Często zdarza się, że małżonkowie w pewnym momencie swojego życia oddalają się od siebie. Nie zawsze jednak są oni gotowi na podjęcie decyzji o rozwodzie, chcąc dać sobie czas na przemyślenie bądź mimo życia oddzielnie odkładają złożenie pozwu rozwodowego „na potem”. Czy separację powinno się zgłosić i co wiąże się z jej orzeczeniem?

Separacja – co oznacza?

Przede wszystkim na początku należy wskazać, że możemy wyróżnić dwa rodzaje separacji.

Separacja faktyczna (nieformalna) – sprowadza się ona do tego, że małżonkowie decydują się na życie osobno i prowadzenie oddzielnych gospodarstw domowych, lecz nie decydują się na podjęcie żadnych prawnych kroków celem formalizacji tego stanu.

Separacja prawna (formalna) – polega na orzeczeniu przez sąd separacji, a ma to miejsce wówczas gdy nastąpił zupełny rozpad pożycia małżeńskiego (ale nie trwały, jak ma to miejsce przy rozwodzie).  Wówczas powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.

Przede wszystkim zaznaczyć należy, że separacja ani faktyczna, ani formalna nie rozwiązuje małżeństwa. Małżeństwa dalej trwa, zatem żaden z małżonków nie może wstąpić w drugi związek małżeński. Brak definitywnego rozwiązania małżeństwa odróżnia separację od rozwodu. Dla wielu małżeństw czas separacji to czas na przemyślenie decyzji o zakończeniu związku lub terapię. Warto wskazać, że nawet w przypadku gdy decydujemy się na pozostawanie w separacji faktycznej warto rozważyć udanie się do notariusza celem podpisania umowy rozdzielności majątkowej.

Czy możliwa jest separacja u notariusza?

Często w swojej praktyce spotykam się z błędnym przeświadczeniem, że separację może sformalizować u notariusza. O separacji może orzec tylko sąd. W tym celu należy do sądu złożyć pozew. U notariusza możliwe jest natomiast podpisanie aktu rozdzielności majątkowej. Od podpisania umowy rozdzielności majątkowej przestaje istnieć między małżonkami wspólność majątkowa. Każdy z małżonków ma wówczas swój majątek osobisty. Zatem to od małżonków zależy czy chcą sformalizować stan separacji czy też nie.

Ile kosztuje złożenie do sądu pozwu o separację?

Złożenie pozwu o separację wiąże się z opłata sądową w wysokości 600 zł. Jednak gdy małżonkowie wnoszą o orzeczenie separacji na wspólny wniosek stron opłata będzie wynosiła 100 zł.

Czy do separacji potrzebna jest zgoda małżonka?

Do separacji nie jest potrzebna zgoda małżonka. Sąd może orzec separacje również w przypadku gdy współmałżonek nie wyraża na nią zgody. Sąd w każdym przypadku analizuje okoliczności danej sprawy, w tym w szczególności czy doszło do rozpadu więzi między małżonkami. Sam pozew o orzeczenie przez sąd separacji może złożyć zarówno jeden małżonek jak i oboje. W treści pozwu muszą zostać wskazane dane obojga małżonków, w tym nr PEDEL i adresy. W sprawie sądowej dotyczącej separacji sąd może orzec o winie małżonka. Można zgłosić również inne żądania, jak na przykład o:

 • zasądzenia alimentów na rzecz małoletnich dzieci
 • zasądzenia alimentów na rzecz małżonka
 • ustalenie kontaktów z dziećmi
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi danemu rodzicowi
 • ustalenie korzystania ze wspólnego domu.

W wielu przypadkach złożenie pozwu o separację, tak jak w przypadku pozwu o rozwód, wymaga profesjonalnej pomocy prawnej. Warto bowiem już w pierwszym piśmie wskazać sądowi czego i na jakiej podstawie się domagamy oraz złożyć odpowiednie dokumenty. Przykładowo w przypadku żądania alimentów należy odnieść się do możliwości majątkowych i zarobkowych stron, jak również wysokości usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniego. Nasza kancelaria oferuje pomoc w sprawach sądowych dotyczących sprawy rodzinnych. Z sukcesami prowadzimy sprawy rozwodowe, o podział majątku, jak też o separację. Sprawy rodzinne to sprawy niezwykle delikatne, dlatego też już od początku warto mieć wsparcie prawne, aby cały proces przeprowadzić jak najsprawniej i zgodnie z procedurami.

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162

Ile kosztuje separacja u adwokata?

Nie zawsze bywa tak, że małżonkowie, którym się nie układa, chcą orzeczenia rozwodu. Przechodząc kryzys, małżonkowie mogą zdecydować się na separację, która daje czas na przemyślenie dalszych kroków. Postępowanie sądowe dotyczące separacji bywa skomplikowane, dlatego też małżonkowie zazwyczaj korzystają z pomocy adwokata lub radcy prawnego, którzy reprezentują ich przed sądem. Z jakimi kosztami wiąże się orzeczenie separacji?

Wniosek o separację

Wskazać należy, że aby sąd orzekł separację między małżonkami, musi nastąpić zupełny rozkład pożycia (tj. ustać więź fizyczna, uczuciowa i ekonomiczna). Sam wniosek o separację może zostać złożony przez jednego z małżonków lub przez oboje z nich.

Ile kosztuje separacja?

Koszty związane z orzeczeniem separacji zależą od tego czy Strony są zgodne co do jej orzeczenia, czy też nie. Opłata od wniosku o separację na zgody wniosek małżonków wynosi 100 zł. Jeżeli jednak małżonkowie nie są zgodni lub posiadają małoletnie dzieci opłata sądowa będzie wynosić 600 zł, a postępowanie będzie prowadzone w trybie procesowym. Jednocześnie zaznaczyć należy, że również przy składaniu pozwu o rozwód opłata będzie wynosić 600 zł. Należy wskazać, że jeżeli małżonkowie się pogodzą i wniosek zostanie cofnięty to Sąd z urzędu zwróci całą uiszczoną opłatę.

Jeżeli małżonek chce skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, wówczas pojawią się także koszty wynagrodzenia pełnomocnika. Nie ma stałego kosztu, jaki prawnik, bierze za poprowadzenie sprawy o separację. Koszt ten zależy od złożoności sprawy. Zazwyczaj kancelarie proponują cykliczną opłatę za każdy rok prowadzonej sprawy lub też stawkę godzinową. Nasza kancelaria w sposób indywidualny ustala z klientem wysokość wynagrodzenia, w tym też daje możliwość podzielania płatności na raty.

Jak długo czeka się na orzeczenie separacji?

To, jak długo będzie trwała sprawa dotycząca separacji zależy od wielu czynników. Przede wszystkim istotne jest to czy strony są zgodne co do jej orzeczenia, czy też nie. W przypadku zgodnego stanowiska małżonków istnieje duża szansa, że zostanie ona orzeczona już na pierwszej rozprawie. Jeżeli jednak między małżonkami jest głęboki konflikt – co do winy w rozpadzie małżeństwa lub kwestii związanych z małoletnimi dziećmi postępowanie sądowe będzie trwało dłużej. Wówczas przeprowadzane są zazwyczaj dowody z zeznań świadków czy opinii biegłych, co ma wpływ na długość sprawy. Na uwadze należy mieć również, że sądy w Polsce są przeciążone, co powoduje, że często nawet w prostych sprawach na rozprawę trzeba czekać nawet około roku.

Separacja u notariusza

Nie ma możliwości orzeczenia separacji formalnej przez notariusza. Jedynie sąd może orzec separację. Dlatego też w tym celu konieczne jest złożenie pisma do sądu. U notariusza natomiast małżonkowie mogą podpisać akt rozdzielności majątkowej (wówczas ustanie między małżonkami wspólność ustawowa) czy dokonać zgodnego podziału majątku wspólnego.

Czy do separacji potrzebny jest prawnik?

Nie ma obowiązku posiadania prawnika przy sprawie dotyczącej separacji. Z pewnością jednak jego pomoc wiele ułatwia, bowiem sprawy o separację mogą obejmować również swym zakresem orzeczenie o alimentach, kontaktach z dzieckiem czy o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Są to niezwykle istotne kwestie, które często wymagają składania różnych wniosków dowodowych. Ponadto często małżonek czuje się pewniej i bezpieczniej, gdy ma pełnomocnika, który reprezentuje go przed sądem. Nasza kancelaria od lat zajmuje się sprawami rodzinnymi, w tym o separację czy rozwód. Jesteśmy wsparciem dla naszych klientów, w pełni angażując się w powierzone nad sprawy. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, bowiem każda sprawa jest inna i wymaga ona innej taktyki procesowej.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162 separacja u adwokata

Prokura

Prowadząc firmę, coraz trudniej jest samemu pilnować wszelkich spraw i dokonywać niezbędnych czynności. Rozwiązaniem może być udzielnie prokury, czyli pełnomocnictwa szczególnego rodzaju do dokonywania czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Na czym dokładnie polega prokura i kto może zostać prokurentem?

Prokura – na czym polega?

Zgodnie z definicją prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa, którego może udzielić przedsiębiorca, podlegający obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Prokurę można udzielić jedynie osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie ma przy tym żadnych dodatkowych wymogów co do osoby prokurenta, bez znaczenia z punktu prawnego jest wykształcenie czy stanowisko. Oczywiste jest jednak, że wyznaczając prokurenta, przedsiębiorca powinien wybrać osobą kompetentną i zaufaną. Co więcej, nie musimy wyznaczać jednego prokurenta.

Możemy wyróżnić:

 • Prokurę łączną – udzieloną kilku osobom łącznie
 • Prokurę samoistną (jednoosobową) – udzieloną jednej osobie do samodzielnego działania
 • Prokurą oddziałową – obejmującą jedynie umocowanie do czynności wpisanych w rejestrze danego oddziału.

Z instytucji prokury mogą skorzystać wszystkie spółki z wyjątkiem spółki cywilnej. Prokura w spółce może zostać ustanowiona przez osoby upoważnione do reprezentacji spółki.

Do czego uprawnia prokura?

Przedsiębiorca, ustanawiając prokurę, umocowuje osobę prokurenta do prowadzenia czynności sądowych oraz pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zakres prokury jest zatem bardzo szeroki. Prokurent może m.in. wytoczyć powództwo w imieniu przedsiębiorcy, składać oświadczenia woli, w tym również zawierać stosunki pracy.

Skoro już wiemy, co może robić prokurent, należy odpowiedzieć na pytanie czego nie może. Wśród czynności, których nie może dokonać prokurent wymienia się:

 • zbycia przedsiębiorstwa (np. jego sprzedaży czy darowizny)
 • obciążenia przedsiębiorstwa do czasowego korzystania (np. wydzierżawienia)
 • zbywania i obciążania nieruchomości należących do spółki (np. ustanowienie hipoteki na nieruchomości)

Prokura pod rygorem nieważności powinna być udzielona na piśmie. Dodatkowo, należy pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca, który udzieli prokury, to musi to zgłosić do rejestru KRS.

Czym różni się prokura od pełnomocnictwa?

Poniżej przedstawiamy główne różnice między prokurą a pełnomocnictwem.

 • Prokura może był udzielona wyłącznie przez przedsiębiorcę, zaś pełnomocnictwo może być udzielone również przez osobę fizyczną lub podmiot, który nie jest wpisany do CEIDG ani do KRS.
 • Prokurentem może być tylko osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zaś pełnomocnictwo może zostać udzielone zarówno osobie fizycznej (także posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych), jak również osobie prawnej.
 • Prokurent z mocy prawa upoważniony jest do czynności sądowych, jak i pozasądowych, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zaś pełnomocnik ogólny może wykonywać tylko czynności z zakresu zwykłego zarządu.
 • Prokura, ze względu na szczególne uprawnienia prokurenta, nie może być przenoszona przez prokurenta na inne osoby, podczas gdy pełnomocnik może ustanawiać dalszych pełnomocników (chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa).
 • Co do zasady zakres prokury jest szerszy niż zakres pełnomocnictwa ogólnego.
 • Przy prokurze istnieje obowiązek zgłoszenia jej do właściwego rejestru, co nie występuje przy pełnomocnictwie.

Kiedy wygasa prokura?

Prokurę można odwołać w każdym czasie. Istnieją jednak sytuacje, kiedy prokura sama wygaśnie. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego prokura wygasa wskutek:

 • wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru
 • ogłoszenia upadłości
 • otwarcia likwidacji
 • przekształcenia przedsiębiorcy
 • ustanowienia kuratora
 • śmierci prokurenta lub śmierci przedsiębiorcy jednoosobowego, który ustanowił prokurenta.

Prokura – pomoc prawna

Wydawać się może, że powołanie prokurenta nie jest zbyt trudne. Jednak praktyka pokazuje, że potrafi ono sprawiać wiele kłopotów, w szczególności w przypadku spółek. W pierwszej kolejności musi dojść do ustanowienia prokury (czynności z zakresu wewnętrznych spraw spółki), a dopiero później do udzielenia prokury. Na podstawie dokumentu udzielenia prokury, prokura będzie mogła dopiero zostać wpisana w KRS. Konieczna jest również zgoda danej osoby na objęcie funkcji prokurenta. Przedsiębiorcy mają często również problemy ze złożeniem samego wniosku o wpis prokury.

Nasza kancelaria prowadzi szeroką obsługę przedsiębiorców. Jeżeli zatem macie Państwo jakieś wątpliwości lub pytania w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa chętnie na nie odpowiemy. Zawsze lepiej pytać zawczasu niż potem ponosić negatywne konsekwencje niedopilnowania lub niewłaściwego wykonania któregoś z obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162

Frankowicze wyroki 2023

Temat kredytów frankowych nie cichnie. W ostatnim czasie szczególnie głośno o sytuacji Frankowiczów zrobiło się w czerwcu 2023 roku, w związku z wyrokami zapadłymi przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mają duży wpływ na sytuację Frankowiczów i zachęciły do składania kolejnych pozwów przeciwko bankom.

O co chodzi z wyrokiem TSUE Frankowicze?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 15 czerwca 2023 r. wydał dwa bardzo ważne dla Frankowiczów wyroki w sprawach frankowych o sygnaturze akt C-520/21 oraz C-287/22.

Pierwszy z nich dotyczył uprawnienia banków do żądania z tytułu nieuczciwych umów kredytów jakichkolwiek roszczeń ponad zwrot kapitału kredytu i ewentualnie zapłatę odsetek za opóźnienie. TSUE negatywnie ocenił taką możliwość.

Z kolei drugi wyrok dotyczył zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi. TSUE stwierdził, że sąd nie powinien oddalać wniosków o zabezpieczenie, gdy zachodzi prawdopodobieństwo uznania umowy kredytu za nieważną, a zabezpieczenie jest konieczne dla zapewnienia skuteczności orzeczenia.

Co z Frankowiczami po wyroku?

Oba czerwcowe wyroki TSUE są korzystne dla Frankowiczów, co skutkuje tym, że coraz większa liczba kredytobiorców decyduje się wytoczyć pozwy przeciwko bankom, z którymi zawarli umowę kredytu frankowego. Z uwagi na niekorzystną linie orzeczniczą banki coraz częściej oferują Frankowiczom ugody. W celu zachęcenia kredytobiorców frankowych do zawarcia ugody ruszyła nawet specjalna kampania telewizyjna. Bez wątpienia jednak więcej korzyści Frankowicz może zyskać unieważniając umowę kredytu.

Kredyt we frankach – wyrok Sądu Najwyższego

Również orzecznictwo polskiego Sądu Najwyższego jest korzystne dla Frankowiczów. Co prawda w wyroku z dnia 5 kwietnia 2023 roku Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt II NSNc 89/23 określił, że okoliczność wystąpienia w umowie klauzul abuzywnych nie czyni automatycznie całej umowy nieważną, jednak powyższa sprawa nie była standardową sprawą o unieważnienie umowy kredytowej. Została wytoczona na skutek zaprzestania spłaty kredytu przez kredytobiorcę i wypowiedzenia umowy kredytu przez bank. Przedmiotem sporu pomiędzy bankiem a kredytobiorcą było roszczenie o zapłatę kwoty udzielonego i niespłaconego kredytu po wypowiedzeniu tej umowy, a nie roszczenie o unieważnienie umowy kredytu we frankach szwajcarskich.

Powyższy wyrok stał się punktem zaczepnym pełnomocników reprezentujących banki, którzy rozpoczęli retorykę, że Sąd Najwyższy zmierza do ograniczenia nadmiernego automatyzmu w wydawaniu wyroków unieważniających umowy. Podkreślić jednak należy, że Sąd Najwyższy nie stwierdził, że umowy kredytów frankowych nie są wadliwe lub nie zawierają niedozwolonych postanowień. Frankowicze w dalszym ciągu bez obaw mogą skutecznie podważać swoje umowy frankowe w sądach.

Co z Frankowiczami w 2023?

Co nowego w sprawie Frankowiczów? W bieżącym roku raty kredytów frankowych wciąż będą rosnąć, a to z uwagi na prognozowany wzrost kursu franka szwajcarskiego oraz stóp procentowych. W sądach z kolei, gdzie orzecznictwo jest korzystne dla Frankowiczów, ponad 95% spraw kończy się wyrokami uwzględniającymi roszczenia kredytobiorców frankowych. Nie ma żadnych przesłanek, aby praktyka ta uległa zmianie w bieżącym roku.

Kredytobiorców, którzy obawiają się pozwać banku, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Przeanalizujemy Twoją umowę i doradzimy najlepsze rozwiązanie.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

 

Co daje kobiecie separacja?

W dzisiejszych czasach coraz więcej małżeństw przechodzi większe lub mniejsze kryzysy. Często w takich wypadkach małżonkom wydaje się, że jedynym wyjściem z sytuacji jest wniesienie pozwu rozwodowego. Oczywiście, w wypadku gdy więź fizyczna, uczucie i wspólne gospodarowanie bezpowrotnie ustało, rozwód jest jedyną możliwością rozwiązania takiej sytuacji.

Co jednak zrobić, gdy problemy małżeńskie choć poważne, wydają się być przejściowe? W takim wypadku interesującą alternatywą dla rozwodu może być instytucja separacji. Zgodnie z art. 611 KRO jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Separacja jest o tyle interesującym rozwiązaniem, że choć z pozoru jest zbliżona do rozwodu, to jednak jej skutki są daleko mniej idące, w szczególności separacja nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa.

Separacja jest o tyle korzystna, że mimo iż na wielu płaszczyznach jej skutki są podobne do rozwiązania małżeństwa, to ideą separacji jest ofiarowanie małżonkom czasu na odbudowanie istniejącej między nimi niegdyś więzi.

Kiedy separacja jest dobra?

Podstawową różnicą w przesłankach do zastosowania separacji, a orzeczeniem rozwodu jest charakter rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. W obydwu przypadkach musi mieć on charakter zupełny tj. ustanie więzi fizycznej, gospodarczej i duchowej. W przypadku rozwodu rozkład pożycia musi mieć jednak charakter trwały, co nie występuje przy separacji.

O trwałym rozkładzie pożycia mówimy, gdy brak jest racjonalnych przesłanek żeby uznać, że więź między małżonkami da się uratować. Inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku separacji. Tu zakładamy, że istnieje jeszcze szansa na poprawę relacji pomiędzy małżonkami i powrót do wspólnego pożycia małżeńskiego.

Niekiedy małżonkom trudno jest określić, czy w ich sytuacji lepszym pomysłem jest separacja, czy rozwód. Warto w takim wypadku zlecić analizę naszej sprawy kancelarii profesjonalnie zajmującej się sprawami rodzinnymi.

Jak wygląda życie w separacji?

Jak został już wcześniej wskazane, separacja nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa, ale w istotnym zakresie jest zbliżona do rozwodu. Z prawnego punktu widzenia życie małżonków po separacji ulega znacznym zmianom.

Po pierwsze separacja ma wpływ na dziedziczenie. W okresie separacji małżonkowie nie dziedziczą po sobie na podstawie ustawy (w grę wchodzi więc wyłącznie dziedziczenie ustawowe). Separacja prowadzi również do rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Małżonkowie od tej chwili samodzielnie gromadzą składnik do swoich odrębnych majątków, jak również odpowiadają sami za zaciągnięte w tym okresie długi. Co więcej małżonkowie w separacji nie mogą rozliczać się wspólnie z podatku PIT.

W ramach separacji sąd orzeka również o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania w czasie separacji, jak również może zasądzić alimenty i orzeka o kontaktach z dziećmi małżonków. Wzmiankę o separacji umieszcza się w akcie małżeństwa.

Czy separacja coś daje?

Niektórzy zastanawiać się mogą, czy skoro separacja nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa, to czy separacja faktycznie coś daje? Odpowiedź na tak zadane pytanie może być wyłącznie twierdząca. Separacja daje przede wszystkim czas małżonkom na naprawienie ich wzajemnych relacji. Jednocześnie, gdyby na skutek separacji stosunki małżonków nie uległy poprawie, to może ona stanowić swego rodzaju wstęp do postępowania o rozwiązanie małżeństwa. Warto pamiętać, że orzeczenie separacji nie wyłącza możliwości wniesienia pozwu rozwodowego.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Ile kosztuje rozwód w 2023 r.?

Na rynku usług prawnych coraz więcej kancelarii oferuje usługi z zakresu prowadzenia spraw rozwodowych. Odpowiedź na pytanie ile kosztuje prawnik w sprawie rozwodowej jest zależna od paru składowych. Na rynku funkcjonują również różne modele współpracy z kancelarią w sprawie rozwodowej. Chcąc w pełni odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje prowadzenie sprawy rozwodowej, warto zgłosić się do wybranej kancelarii z prośbą o wstępną analizę sprawy i przedstawienie oferty współpracy.

Ile bierze adwokat za rozwód bez orzekania o winie?

Z pewnością z punktu widzenia stopnia skomplikowania sprawy i czasu trwania postępowania sądowego, sprawy o rozwód bez orzekania o winie należą do najmniej złożonych. W wypadku gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie nawet na pierwszej rozprawie, a czas rozpoznania sprawy powinien być nie dłuższy niż jeden rok.

Nie może więc dziwić, że prowadzenie rozwodu bez orzekania o winie jest z reguły tańsze niż sprawy rozwodowe o bardziej złożonym charakterze. W wypadku obsługi sprawy o rozwód bez orzekania o winie z reguły pobiera się wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie sprawy w wysokości kilku tysięcy złotych netto oraz wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawie, które z reguły waha się między 400,00 zł, a 500,00 zł netto.

Ile bierze adwokat za rozwód z orzeczeniem o winie?

Sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie należą do dużo bardziej skomplikowanych, z reguły trwają też znacznie dłużej. W sprawie z orzeczeniem o winie wykazać należy na czym dokładnie polegać ma wina drugiego małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Niejednokrotnie w ramach tych spraw zgłaszane są również roszczenia o alimenty na dziecko, małżonka, czy ustalane są kwestie kontaktów z dziećmi.

Wszystkie te okoliczności wymagają od pełnomocnika znacznie większych nakładów pracy, co przekłada się na wyższe stawki wynagrodzenia w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie. Najbardziej klasycznym modelem wynagrodzenia stosowanym w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie jest model półrocznych abonamentów. W ramach abonamentu opłacanego przez klienta raz na pół roku, otrzymuje on kompleksową obsługę swojej sprawy w tym okresie. Abonament półroczny wynosi przeciętnie między 3 500,00 zł, a 5 000,00 zł netto za pół roku. Dodatkowo pełnomocnikowi przysługuje wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawie, które z reguły waha się między 400,00 zł, a 500,00 zł netto.

Kto płaci za rozwód?

Odpowiadając na pytanie kto płaci za rozwód warto rozbić wydatki na dwa podstawowe rodzaje tj. wynagrodzenie kancelarii i koszty sądowe. Wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika jest co do zasady pokrywane przez osobę, którą reprezentuje adwokat albo radca prawny.

Koszty sądowe w przypadku rozwodu bez orzekania o winie każdy z małżonków pokrywa po połowie, w przypadku orzeczenia winy pokrywa je strona przegrywająca.

Ile kosztuje sprawa w sądzie o rozwód?

Poza wynagrodzeniem pełnomocnika, strona sprawy rozwodowej musi ponieść również pewne opłaty w związku z wszczęciem postępowania sądowego. Ile więc kosztuje sprawa o w sądzie o rozwód?

Do kosztów sprawy o rozwód można zaliczyć przede wszystkim:

 •       17,00 zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa dla pełnomocnika w sprawie rozwodowej;
 •       600,00 zł – stała opłata od pozwu;
 •       150,00 – 450,00 zł netto – koszty ewentualnego postępowania mediacyjnego w sprawie rozwodowej.

Powyższe wydatki są najczęściej występującymi kosztami sprawy o rozwód przed sądem. Może się zdarzyć, że w sprawie rozwodowej strony ponosić będą inne koszty. Przykładowo można wskazać na opłatę 100,00 zł od każdego wniosku o zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego zgłoszonego w toku postępowania, czy koszty wydatków na biegłych z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych w przypadku rozstrzygania o kontaktach z dziećmi w wyroku rozwodowym.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu rozwodu, zgłoś się do naszej Kancelarii. Na co dzień zajmujemy się sprawami rodzinnymi. Znając szczegóły Twojej sprawy, będziemy mogli doradzić najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Kancelaria WIBOR

Kredytobiorcy posiadający kredyty w złotych z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR mają szanse na odzyskanie pieniędzy od banku! Umowy kredytowe oparte o WIBOR są w znacznej części wadliwe i możliwe do podważenia przed sądem. O ile o sprawach frankowiczów z bankami jest cały czas głośno, o tyle o sprawach złotókowiczów nie każdy słyszał. Tymczasem w sądach z miesiąca na miesiąc przybywa spraw sądowych o WIBOR, a kredytobiorcy coraz śmielej walczą o swoje! Dowiedz się więcej na temat WIBOR i tego co można zyskać!

O co chodzi z WIBOR?

Na początku wypada wspomnieć kilka słów o tym czym w ogóle jest wskaźnik WIBOR. Otóż jest to wskaźnik referencyjny stóp procentowych na rynku międzybankowym. Upraszczając, jest to wysokość oprocentowania, po jakim banki udzielają między sobą pożyczek. Wysokość WIBOR jest zmienna, a zatem i rata kredytu z WIBOR również się zmienia.

Wskazać należy, że banki między sobą wykonywały jedynie nieliczne transakcje, stąd też wskaźnik WIBOR oparty był na transakcjach deklarowanych przez banki (fikcyjnych). Powoduje to, że banki mogły mieć wpływ na wysokość wskaźnika WIBOR, który był i jest stosowany przy kredytach złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem. W interesie banku jest natomiast utrzymywanie wskaźnika WIBOR na jak najwyższym poziomie. Sytuacja, w której jedna ze stron może swobodnie wpływać na zobowiązanie drugiej strony, jest sytuacją niedozwoloną z punktu widzenia prawa. Kolejne wadliwości związane z umowami WIBOR tkwią w obowiązku informacyjnym, jaki przed zaciągnięciem kredytu powinien spełnić bank. W większości przypadków bank nie informował kredytobiorcy o ryzykach związanych z zaciągnięciem kredytu z WIBOR oraz sposobie jego ustalania.

Istnieje szereg argumentów, które dają mocne podstawy do zakwestionowania umów kredytów złotówkowych z WIBOR. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twoja umowa kredytowa zawiera zapisy niedozwolone oraz jakie masz szanse wygrania sprawy WIBOR, wyślij nam swoją umowę do bezpłatnej analizy!

Co daje usunięcie WIBOR z umowy?

Usunięcie WIBOR z umowy sprawia, że oprocentowanie, zamiast składać się z marży i wskaźnika WIBOR będzie składać się wyłącznie z marży banku. Tym samym kredyt będzie o wiele tańszy a raty kredytu niższe. Co więcej, bank będzie musiał dokonać zwrotu nadpłaconych rat kredytu. Jest to zatem rozwiązanie przynoszące znaczne korzyści dla kredytobiorcy.

Innym możliwym rozwiązaniem jest uznanie całej umowy kredytu za nieważną. Wówczas strony wzajemnie powinny zwrócić sobie to co wobec siebie świadczyły. Nie jest to jednak rozwiązanie, które sprawdzi się w każdym przypadku. Wymagana jest tutaj dokładna analiza sytuacji kredytobiorcy i zapisów umowy.

Dlaczego nasza kancelaria WIBOR to dobry wybór?

Nasza kancelaria pomaga kredytobiorcom zarówno frankowym, jak i złotówkowym w walce z bankami. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i wiedzy z zakresu prawa bankowego wiemy, jak skutecznie dochodzić roszczeń od banków. Co niezwykle istotne, nie działamy szablonowo, a indywidualnie podchodzimy do każdej sprawy. Staramy się, aby klient wychodził od nas zadowolony i uzyskał odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania. Nasza pomoc prawna polega nie tylko na reprezentowaniu klienta na rozprawach, ale również na sporządzaniu pism procesowych (których w procesach o WIBOR jest sporo), negocjacjach z bankiem czy uzyskaniu od banku niezbędnej dokumentacji przed wszczęciem sprawy. Całą sprawą zajmujemy się kompleksowo!

Procedura – pozew WIBOR

Jeżeli posiadasz umowę kredytu złotówkowego z WIBOR i nie wiesz od czego zacząć oraz jak wygląda cały proces zakwestionowania umowy, poniżej przedstawiamy Ci kroku po kroku kolejne etapy sprawy WIBOR.

 1. Wyślij nam umowę do bezpłatnej analizy – analiza umowy jest niezobowiązująca, a dzięki niej możesz dowiedzieć się, czy Twoja umowa zawiera postanowienia niedozwolone
 2. Po pozytywnej weryfikacji umowy, podpisujemy umowę obsługi prawnej i pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy – w sposób jasny przedstawiamy wszystkie koszty związane ze sprawą WIBOR, tak aby klient od początku był w pełni poinformowany.
 3. Wysyłamy wniosek o niezbędną dokumentację do banku dotyczącą kredytu
 4. Składamy reklamację kredytu do banku
 5. Składamy pozew WIBOR do sądu
 6. Reprezentujemy kredytobiorcę w toku całego postępowania sądowego, składamy pisma procesowe, jak i uczestniczymy w rozprawach.

Warto już zrobić pierwszy krok do tego, aby zmniejszyć swoje raty kredytu, nawet o ponad 50%.

Adwokat rozwód Warszawa

Znaczna część spraw trafiających do sądów to sprawy rozwodowe. W niektórych sprawach sąd orzeka rozwód już na pierwszej rozprawie, inne zaś trwają niekiedy i po kilka lat. Jeżeli jesteś w sytuacji rozpadu rodziny, warto skorzystać z porady prawnej. Dzięki obecności adwokata czy radcy prawnego w sprawie rozwodowej masz dużo większe szanse, że rozstrzygnięcie sądu będzie zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Nasza kancelaria działa na terenie Warszawy, jak i całej Polski, pomagając profesjonalnie i możliwie szybko przejść przez cały proces rozwodowy.

Ile kosztuje rozwód w Warszawie?

Składając pozew rozwodowy do sądu, należy liczyć się z pewnymi kosztami. Opłata sądowa, którą należy uiścić wraz z wniesieniem pozwu do sądu, wynosi 600 zł. Dodatkowo jeżeli stronę reprezentuje profesjonalny pełnomocnik, należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W toku postępowania sądowego mogą pojawić się także dodatkowe koszty, przykładowo wynikające z przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych. W sprawach rozwodowych często przeprowadzany jest dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS), który wypowiada się co do sytuacji małoletnich dzieci i tego czy rozwiązania proponowane przez rodziców są zgodne z ich dobrem np. zakres kontaktów, ustalenie miejsca zamieszkania przy danym rodzicu. Koszt takiej opinii wynosi zazwyczaj około 1.500-3.000 zł.

Warto wspomnieć jeszcze kilka słów na temat tego jak koszty sądowe zostaną podzielone między Stronami  na koniec procesu. Zasadą jest, że strona przegrywająca ponosi koszty procesu. Ten z małżonków, który zostanie uznany za wyłącznie winnego, na żądanie drugiego małżonka będzie musiał zwrócić wszystkie koszty postępowania. Natomiast w przypadku gdy rozwód będzie miał miejsce bez orzekania o winie, połowa opłaty zastanie zwrócone przez sąd, zaś małżonek, który pozwu nie wniósł, będzie musiał zwrócić drugiemu małżonkowi- 150 zł.

Ile kosztuje wynajęcie adwokata w sprawie rozwodowej?

To ile prawnik weźmie za poprowadzenie sprawy rozwodowej, zależy od okoliczności danej sprawy. Każda sprawa jest inna, dlatego też przed wyceną swojej usługi adwokat czy radca prawny musi poznać, chociażby ogólny zarys sytuacji. Im sprawa bardziej skomplikowana i zawiła tym koszty związane z prawnikiem będą wyższe. Jeżeli chcesz wiedzieć, ile wyniesie koszt poprowadzenia Twojej sprawy rozwodowej, skontaktuj się z nami! Po przedstawieniu swojej sytuacji wycenimy swoje usługi i przedstawimy Ci indywidualną ofertę. Prowadzimy sprawy rodzinne kompleksowo – od początku do końca – ale także w razie potrzeb klienta możemy przygotować pojedyncze pismo do sądu jak pozew o rozwód.

Jak długo czeka się na rozwód w Warszawie?

Niestety Warszawa to jedno z miast, w których sądy są bardzo obciążone. Wielość spraw powoduje, że sądy nie są w stanie, tak szybko jakbyśmy chcieli wyznaczać terminów rozpraw. Na rozprawę w sądzie w Warszawie czeka się zazwyczaj około pół roku, a zdarza się, że i dłużej. Powstaje zatem pytanie, czy na jednej rozprawie sąd może orzec już rozwód i zakończyć sprawę? Oczywiście jest to możliwe i zazwyczaj ma miejsce gdy małżonkowie są zgodni co do rozwodu i opieki nad dziećmi. Jeżeli jednak jedno z małżonków chce orzeczenia o winie bądź też istnieje konflikt co do opieki nad dziećmi czy alimentów to często wymaga to przeprowadzenie szerszego postępowania dowodowego, co wydłuża czas postępowania.

Czy można wziąć rozwód bez adwokata?

Obecność adwokata w sprawie rozwodowej nie jest konieczna. Rozwód i kwestie z nim związane jak alimenty, opieka nad dziećmi, podział majątku to kwestie bardzo istotne. Dlatego też większość osób zwraca się o pomoc do adwokata czy radcy prawnego. Obecność profesjonalnego pełnomocnika zwiększa szanse na rozstrzygnięcie, które wyda sąd, będzie zgodne z oczekiwaniami klienta. Często też małżonkowie nie wiedzą, jak wygląda sama rozprawa sądowa, jak się na niej zachować, ale także nie rozumieją pewnych instytucji prawnych. Nasza kancelaria świadczy pomoc w zakresie prawa rodzinnego, cechuje nas przede wszystkim:

 • indywidualne podejście do sprawy – każda sprawa jest inna i wymaga opracowania innej taktyki procesowej;
 • rzetelność i zaangażowanie – tylko poświęcenie się sprawie w 100% może prowadzić do jej sukcesu oraz do zadowolenia klienta;
 • doświadczenie – zdobyte dzięki setkom godzin spędzonych na salach sądowych;
 • dobry kontakt – sprawy rodzinne często wiążą się ze wieloma sprawami nagłymi, które mogą wymagać szybkiej konsultacji z prawnikiem, dlatego też pozostajemy dostępni.

Firma męża a podział majątku

W sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólnotę majątkową, podział majątku może stwarzać wiele problemów. Dodatkową komplikacją podziału majątku jest przedsiębiorstwo prowadzone przez obu lub jednego z małżonków. Nie zawsze jednak firma stanowi majątek wspólny małżonków. Czy firma wchodzi do majątku wspólnego? Jak podzielić firmę po rozwodzie? Co nie podlega podziałowi majątku po rozwodzie? Odpowiedź znajdziesz w dalszej części artykułu.

Czy firma wchodzi do majątku wspólnego?

Kwestia czy firma wchodzi do majątku wspólnego jest zależna od następujących czynników:

 • daty założenia firmy – jeśli przedsiębiorstwo powstało jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, a rozwijało się po ślubie, wchodzi ona w skład majątku osobistego tego z małżonków, który tę firmę założył. Przedmioty, które zostały nabyte w związku z prowadzeniem firmy, stanowiące jednocześnie majątek firmy również należą do majątku osobistego. Z kolei w sytuacji, gdy firma została założona po ślubie wchodzi ona w skład majątku wspólnego,
 • ustroju majątkowego małżonków,
 • formy prowadzenia działalności.

Jak podzielić firmę po rozwodzie?

Sposób podziału firmy po rozwodzie zależy od formy prowadzonej działalności:

 • podział jednoosobowej działalności gospodarczej po rozwodzie
Data założenia firmy oraz ustrój majątkowy małżonkówSposób podziału
jednoosobowa działalność gospodarcza została założona przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa i nie została wcześniej zawarta umowa o rozdzielności majątkowejcały majątek firmy oraz zyski uzyskiwane z jej działalności wchodzą w skład majątku wspólnego
jednoosobowa działalność gospodarcza została założona przez jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego lub od początku małżeństwa obowiązywała umowa o rozdzielności majątkowejcały majątek firmy stanowi majątek osobisty małżonka – przedsiębiorcy
jednoosobowa działalność gospodarcza została założona przez jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa, a dopiero później zawarto umowę o rozdzielności majątkowejsposób podziału majątku firmy powinien zostać określony w umowie o rozdzielności majątkowej  – może on zostać przyznany jednej osobie lub stanowić współwłasność
 • podział spółki cywilnej po rozwodzie

W sytuacji, gdy tylko jeden małżonków będący przedsiębiorcą jest wspólnikiem spółki cywilnej, współmałżonek, który nie jest przedsiębiorcą nie ma prawa do majątku spółki cywilnej. Podziałowi podlegają natomiast wymagalne w chwili rozwodu wierzytelności oraz prawa majątkowe (zyski, wypłacone zaliczki na poczet zysku, wymagalne wierzytelności, majątek spółki uzyskany przez małżonka – wspólnika, o ile umowa spółki została rozwiązana przed ustaniem małżeństwa), przysługujące małżonkowi – wspólnikowi w czasie trwania spółki.

 • podział spółki osobowej po rozwodzie   

Spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjną), które zostały założone przed zawarciem związku małżeńskiego stanowią majątek osobisty, a zatem nie będą podlegały podziałowi po rozwodzie.

Prawo członkowskie w spółce osobowej ma charakter prawa ściśle związanego z osobą wspólnika i jako takie powinno wchodzić zawsze do jego majątku osobistego. W przypadku, gdy wkład do spółki został pokryty ze wspólnego majątku, drugi małżonek może dochodzić rozliczenia nakładu, którym pokryty został wkład w spółce osobowej.

 • podział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po rozwodzie

W przypadku, gdy udziały w spółce zostały nabyte przez jednego z małżonków jeszcze przed zawarciem małżeństwa lub w trakcie jego trwania, ale sfinansowane z majątku osobistego, wówczas stanowią one majątek osobisty tego małżonka i nie podlegają podziałowi.

Z kolei udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią majątek wspólny byłych małżonków, czyli zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa z majątku wspólnego, co do zasady mogą zostać podzielone pomiędzy nich, nawet gdyby jedno z małżonków nie było wspólnikiem spółki. Przed dokonaniem takiego podziału należy przeanalizować umowę spółki, ponieważ taki podział firmy po rozwodzie byłby jednak wykluczony, gdyby w umowie spółki było zastrzeżenie, iż małżonek nie może wstąpić do spółki w przypadku podziału majątku wspólnego, do którego należą udziały.

 • podział spółki akcyjnej po rozwodzie

W sytuacji, gdy byli małżonkowie zamierzają w sposób umowny dokonać podziału firmy, winni uprzednio uzyskać zgodę spółki na sprzedaż akcji tylko wówczas, gdy statut spółki tak stanowi. Byli małżonkowie mają swobodę w wyborze nabywcy akcji oraz w ustaleniu ich ceny – w praktyce sytuacja byłych małżonków nie różni się od sytuacji pozostałych akcjonariuszy.

Co nie podlega podziałowi majątku po rozwodzie?

Podziałowi po rozwodzie nie podlega majątek osobisty każdego z małżonków. Rozliczeniu podlegają jedynie nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. służebność osobista),
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W sytuacji, gdy rozwodzą się przedsiębiorcy, wsparcie prawne jest niezbędne. Doświadczony adwokat lub radca prawny zadba o to, aby dopasować odpowiednie rozwiązania dla Klienta. Jeżeli potrzebujesz pomocy w kwestii podziału firmy po rozwodzie skontaktuj się z naszą Kancelarią, która zajmuje się szerokim zakresem spraw rodzinnych.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

 

Co daje zrzeczenie się dziedziczenia?

Zrzeczenie się dziedziczenia to instytucja uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 1048 KC spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia nie jest bardzo rozpowszechniona w praktyce, niemniej jednak jest to jedyna forma zrzeczenia się spadku za życia spadkodawcy. Jeżeli umowa o zrzeczenie się dziedziczenia nie zostanie podpisana, to po śmierci spadkodawcy, jego spadkobiercy nie zainteresowani objęciem spadku będą musieli złożyć w ustawowym terminie oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Co w praktyce daje więc zrzeczenie się dziedziczenia? Z pewnością zrzeczenie się praw do spadku pozwala uregulować kwestie związane ze spadkobraniem jeszcze za życia spadkodawcy. Motywy na zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia są różne. Najczęściej  rezygnują ze spadku osoby, które obawiają się lub wiedzą, że w skład spadku po spadkodawcy będą wchodziły wyłącznie długi.

Kolejnym powodem zrzeczenia się spadku za życia spadkodawcy mogą być względy rodzinne. Zdarza się, że niektórzy przyszli spadkobiercy otrzymują istotne składniki majątku spadkodawcy jeszcze za jego życia. W takim wypadku, żeby uniknąć problemów w przyszłości dla pozostałych spadkobierców, zawiera się często umowę o zrzeczenie się praw do spadku. Dzięki temu osoby obdarowane za życia spadkodawcy nie będą mogły już rościć sobie praw do pozostałej części spadku.

Ile kosztuje umowa o zrzeczenie się dziedziczenia?

Sama umowo o zrzeczenie się dziedziczenia musi mieć formę aktu notarialnego, sporządzana jest więc przed notariuszem. Notariusze za swoje czynności pobierają opłaty w granicach wyznaczonych przez taksy notarialne, każdorazowo warto więc sprawdzić ceny u kilku notariuszy, gdyż mogą się one między sobą różnić.

Warto jednak pamiętać, że treść umowy o zrzeczenie się dziedziczenia niejednokrotnie powinna zostać skonsultowana z prawnikiem. Przy umowach o zrzeczenie się dziedziczenia często podpisuje się również inne umowy np. porozumienia, ugody, czy akty darowizny pomiędzy poszczególnymi przyszłymi spadkobiercami a przyszłym spadkodawcą.

Kancelaria MMF świadczy pomoc w zakresie spraw spadkowych, w tym sporządzenia projektów umów o zrzeczenie się dziedziczenia. Nasi prawnicy posiadają szerokie doświadczenie w sprawach spadkowych i z pełnym zaangażowaniem pomogą Państwu w rozwiązaniu problemów z zakresu prawa spadkowego, w tym dotyczących umów o zrzeczenie się dziedziczenia. Jeżeli chcecie uzyskać Państwo kompleksowe wsparcie prawne zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

Kto dziedziczy po zrzeczeniu się spadku?

Samo zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia wywołuje skutek względem przyszłego spadkobiercy, który zawarł taką umowę z przyszłym spadkodawcą. Kto jednak dziedziczy po zrzeczeniu się spadku?

Kwestia dziedziczenia po zawarciu umowy o zrzeczenie się spadku jest relatywnie prosta. Spadkobiercy, którzy zrzekli się spadku nie są uwzględniani przy dziedziczeniu ustawowym. W miejsce osoby, która zrzekła się dziedziczenia wejdą więc jej zstępni. W ich braku, większe udziały spadkowe przypadną dalszym spadkobiercom ustawowym.

Warto również nadmienić, że zrzeczenie się dziedziczenia dotyczy wyłącznie spadkobrania ustawowego. Fakt, że dana osoba zrzekła się za życia spadkodawcy dziedziczenia po nim, nie wyklucza ujęcia jej w testamencie. W takim wypadku spadkobierca, który zawarł umowę o zrzeczenie się dziedziczenia może swobodnie objąć spadek z testamentu.

Czy warto zrzec się spadku?

Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie czy warto zrzec się spadku. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Z pewnością warto rozważyć podpisanie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w szczególności w wypadku gdy spodziewamy się, że przyszły spadkodawca pozostawi po sobie wyłącznie długi spadkowe.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Separacja a rozwód – różnice i wspólne cechy

Separacja i rozwód to dwie podstawowe instytucje prawa cywilnego, które w założeniu mają rozwiązać problem kryzysu małżeńskiego. Wiele osób zastanawiać się może co jest lepszym rozwiązaniem – separacja, czy rozwód. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak zadane pytania gdyż rozwód i separacja mają prowadzić w założeniu do zupełnie innych celów. Warto więc poznać podstawowe różnice i wspólne cechy rozwodu i separacji oraz dowiedzieć się kiedy możliwa jest separacja, a kiedy rozwód.

Podstawową różnicą obydwu instytucji są przesłanki ich zastosowania. Co do zasady separację można orzec gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że małżonkowie nie utrzymują więzi fizycznej, uczuciowej oraz gospodarczej (wspólne wydatkowanie na gospodarstwo domowe). W wypadku rozwodu rozkład pożycia małżeńskiego również musi być zupełny, ale do tego trwały, co nie jest wymagane w separacji. Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza, że brak jest realnych szans żeby małżonkowie powrócili kiedykolwiek do wspólnego pożycia.

Drugą istotną różnicą między rozwodem a separacją jest cel obydwu instytucji. Separacja w założeniu ma być szansą dla małżonków na poprawę wzajemnych relacji i utrzymanie związku małżeńskiego. Rozwód natomiast ma prowadzić do rozwiązania małżeństwa.

Rozwód i separacja mają również pewne cechy wspólne. Sąd w obydwu wypadkach bada wystąpienie przesłanek pozytywnych orzeczenia (przy separacji zupełny rozkład pożycia, przy rozwodzie dodatkowo trwały), ale również przesłanek negatywnych (nie można orzec separacji i rozwodu, jeżeli sprzeciwia się temu dobro wspólnych małoletnich dzieci albo orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego). Tak przy rozwodzie, jak i separacji sąd może dodatkowo orzec o kwestiach pobocznych jak alimenty, kontakty z dziećmi, czy korzystanie ze wspólnego mieszkania.

Warto również pamiętać, że zarówno postępowanie sądowe w sprawie rozwodu, jak i separacji jest niejednokrotnie złożone i stresujące. Dla własnego komfortu warto zlecić prowadzenie sprawy adwokatom i radcom prawnym profesjonalnie zajmującym się sprawami z zakresu prawa rodzinnego.

Czy małżonkowie dziedziczą po sobie w separacji?

Dość istotną, a zarazem nieoczywistą kwestią jest sprawa dziedziczenia małżonków pozostających w separacji. Co do zasady małżonkowie dziedziczą po sobie z ustawy, co wprost regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wydawać by się mogło, że przepisy o dziedziczeniu ustawowym będą więc miały zastosowanie również do małżonków pozostających w separacji, skoro w przeciwieństwie do rozwodu nie prowadzi ona do rozwiązania małżeństwa.

Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Małżonkowie pozostający w separacji nie dziedziczą po sobie ustawowo. Oznacza to, że tak długo, jak długo trwa separacja małżonkowie mogą dziedziczyć po sobie jedynie w testamencie. Analogicznie w skutek separacji małżonkowie tracą również prawo do ubiegania się o zachowek.

Czy w separacji można mieć innego partnera?

Separacja, w przeciwieństwie do rozwodu, nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa co wiąże się z konkretnymi konsekwencjami. Osoby pozostające w separacji nie mogą zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego. Jeżeli natomiast małżonek w separacji w okresie jej trwania wejdzie w związek nieformalny z inną osobą, to będzie to mogło być potraktowane jako zdrada małżeńska, co wiązać się może z ryzykiem orzeczenia rozwodu z winy małżonka. Kluczowym jest, czy nawiązanie relacji z innym partnerem nastąpiło w momencie gdy rozkład pożycia nie miał charakteru trwałego, czy już po utrwaleniu się zupełności rozkładu pożycia.

Rozwód po separacji sądowej

Orzeczenie separacji ma w założeniu być szansą na uratowanie małżeństwa. Nie zawsze jednak w trakcie separacji małżonkom udaje się odbudować swoje relacje. Warto pamiętać, że orzeczenie separacji w żadnym wypadku nie zamyka drogi do orzeczenia rozwodu. Innymi słowy rozwód po separacji sądowej jest jak najbardziej możliwy. Orzekając o rozwodzie po separacji sąd musi zbadać, czy zostały spełnione przesłanki rozwiązania małżeństwa. Nie da się jednak ukryć, że jeżeli w orzeczeniu o separacji rozstrzygnięto już niektóre kwestie istotne dla sprawy rozwodowej, jak np. kontakty z dziećmi, czy alimenty, to postępowanie rozwodowe po separacji może być nieco szybsze i łatwiejsze do przeprowadzenia.

Rozwód i separacja – wsparcie kancelarii prawnej

Jeżeli rozważacie Państwo założenie sprawy o separację albo wniesienie pozwu rozwodowego zapraszamy do kontaktu z kancelarią MMF. Zespół prawników kancelarii posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym separacji i rozwodów. Przeanalizujemy Państwa sprawę i przedstawimy najkorzystniejsze rozwiązanie Państwa problemów.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Unieważnienie WIBOR Warszawa

Unieważnienie kredytu frankowego jest znaną praktyką ostatnich lat w związku z występowaniem w umowach kredytu klauzul abuzywnych. W ostatnim czasie coraz więcej słyszy się o unieważnieniu kredytu złotówkowego. Czy jest to możliwe? Jak unieważnić umowę kredytu złotówkowego?

WIBOR – czy jest nielegalny?

Wskaźnik WIBOR to wskaźnik służący obliczeniu oprocentowania kredytów złotówkowych, który zależy od kosztów pozyskania przez banki finansowania. WIBOR jako jeden ze składników oprocentowania kredytu powinien być ustalany w oparciu o rzeczywiste transakcje między bankami. W praktyce jednak takich transakcji nie ma, więc jest on ustalany w oparciu o dane szacunkowe, które są przesyłane przez banki. Wśród kredytobiorców powstają obawy o to, że banki mogą sztucznie zawyżać szacunkowe wartości transakcji by w ten sposób podwyższyć wskaźnik.

Dodatkowo w przypadku wzrostu wskaźnika WIBOR całe ryzyko z tym związane ciąży na kredytobiorcy. Sytuacja taka nie powinna mieć miejsca w stosunku do konsumenta. Bank jako silniejszy podmiot nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku wzrostu stóp procentowych, a w konsekwencji wskaźnika WIBOR.

W przypadku kredytów złotówkowych bank nie sprostał obowiązkowi informacyjnemu wobec kredytobiorcy. W wielu przypadkach kredytobiorcy nie uzyskali niezbędnych informacji o ryzyku, które wiąże się z kredytem opartym o zmienną stopę procentową. Informacja taka powinna być wyrażona prostym i zrozumiałym językiem, tak aby przecięty konsument mógł ją zrozumieć.

Jak unieważnić umowę kredytu złotówkowego?

W celu unieważnienia umowy kredytu należy złożyć pozew do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy. W pozwie należy wskazać, które zapisy umowy kredytu są niedozwolone. Klauzule niedozwolone to postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy. W przypadku kredytów złotówkowych są to najczęściej postanowienia określające wysokości oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR.

Do tej pory nie zostały jeszcze wydane prawomocne wyroki w przedmiocie usunięcia wskaźnika WIBOR z umowy kredytowej lub unieważnienia umowy kredytowej opartej o wskaźnik WIBOR.

Korzyści pozwania banku za kredyt złotówkowy

Pozwanie banku może przysporzyć kredytobiorcy wielu korzyści.

Wyrok jaki może wydać sąd uznając zapisy dotyczące WIBOR za klauzule abuzywne

usunięcie z umowy kredytowej wskaźnika WIBOR oraz marży kredytu

usunięcie z umowy kredytu tylko wskaźnika WIBOR

unieważnienie całej umowy kredytu

SKUTKI ZAPADŁEGO WYROKU

bank zobowiązany będzie do zwrotu wpłaconych przez kredytobiorcę odsetek i kontynuować nieoprocentowaną spłatę kredytu przez okres określony w umowie

kredytobiorca zwróci jedynie pożyczony kapitał kredytu

bank rozliczy umowę kredytu usuwając WIBOR tak, jakby oprocentowanie równało się wysokości marży kredytowej

kredytobiorca dalej będzie spłacał kredyt z niskim oprocentowaniem opartym na marży kredytowej

bank zobowiązany będzie do zwrotu pełnej kwoty zapłaconego kapitału i odsetek,

kredytobiorca zwróci kwotę udostępnionych środków pieniężnych

Unieważnienie kredytu złotówkowego WIBOR – kancelaria Warszawa

Pozew w sprawie kredytu złotówkowego to pierwszy krok na drodze sądowej w celu unieważnienia umowy. Ze względu na skomplikowaną materie prawną w celu jego sporządzenia warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli chcesz sprawdzić czy możesz podważyć swoją umowę kredytu złotówkowego skontaktuj się z naszą Kancelarią.

 Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162